Op woensdag 4 oktober kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst vond er een actualiteitsdebat plaats. Daarna legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers nog enkele actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering en volgde er de bespreking en de stemming van een voorstel van decreet, een voorstel van resolutie en een voorstel tot wijziging van de Deontologische Code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actualiteitsdebat

Het Uitgebreid Bureau besliste om een actualiteitsdebat te houden over het advies van de Raad van State over het voorstel van stikstofdecreet. De fracties debatteerden erover met ministers Jan Jambon, Hilde Crevits, Zuhal Demir, Jo Brouns, Bart Somers en Ben Weyts.

  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Voorstel van decreet: nieuwe regelgeving voor de pacht van landbouwgrond

In Vlaanderen wordt meer dan 60 procent van de landbouwgrond gepacht. Bij pacht is er een langdurige huurovereenkomst tussen de grondeigenaar of verpachter en de gebruiker of pachter. Sinds de zesde staatshervorming in 2014 is Vlaanderen bevoegd voor de pachtregelgeving in het Vlaams Gewest.

Een hervorming van de pachtwetgeving moet de toegang tot landbouwgrond voor landbouwers bevorderen. Zo luidde de ambitie in het Vlaams regeerakkoord. De leden van de meerderheidsfracties dienden hiervoor een voorstel van decreet in, het zogenaamde pachtdecreet. Wat zit er zoal in vervat? Een schriftelijke pachtovereenkomst wordt de norm, de pachter blijft het recht van voorkoop behouden en de mogelijkheid om de pachtprijs in natura of in diensten te betalen wordt geschrapt.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het decreet?

  1. Voorstel van resolutie: politieke dialoog Europese Commissie over vluchtelingenstroom Nagorno-Karabach en vrees voor etnische zuivering – spoedbehandeling

In Nagorno-Karabach, een betwiste enclave in Azerbeidzjan, braken er recent gevechten uit. Armenië werd gedwongen tot een overgave. Er ontstond een enorme vluchtelingenstroom uit de betrokken regio, Nagorno-Karabach. Er is vrees voor een etnische zuivering. Met dit voorstel van resolutie wil het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering aanmoedigen druk uit te oefenen bij de Europese Commissie om het geweld in de regio te veroordelen en hulp aan te bieden.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van resolutie?

  1. Voorstel tot wijziging van de Deontologische Code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Onafhankelijk lid Els Ampe deed een voorstel om de Deontologische Code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers te wijzigen. Ze wil hiermee verhinderen dat een parlementslid preventieve censuur toepast. Liesbeth Homans gaf als Vlaams volksvertegenwoordiger weerwoord.

Hoofdelijke stemming: niet aangenomen

Meer lezen over het voorstel?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll naar boven