Op woensdag 22 november kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er de bespreking en de stemming van vijf ontwerpen van decreet en een voorstel van resolutie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Ontwerp van decreet: jeugd- en kinderrechtenbeleid en ondersteuning van het jeugdwerk

Momenteel zijn er vier decreten die verschillende aspecten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid en het ondersteuningsbeleid van het jeugdwerk regelen. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering deze decreten bundelen in één nieuw Jeugddecreet. Dat moet de procedures voor de ondersteuning van het jeugdwerk stroomlijnen en vereenvoudigen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: opheffing meerdere onderwijsbepalingen

Door bepaalde onderwijsbepalingen op te heffen in een aantal decreten wil de Vlaamse Regering de onderwijsregelgeving vereenvoudigen. Het gaat vooral over onderwijsbepalingen die eenmalig waren, die gebonden waren aan bepaalde schooljaren, die vermeld stonden op meerdere plaatsen of die inhoudelijk niet meer opportuun waren.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: digitalisering werking Vlaamse bestuursrechtscolleges

De Vlaamse Regering wil de procesvoering van de Vlaamse bestuursrechtcolleges, die onder de koepel van de Dienst van de Bestuursrechtcolleges (DBRC) vallen, digitaliseren. Maar daarvoor moet het DBRC-decreet eerst worden aangepast.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: Vlaamse erfgoednetwerken

Met dit ontwerp van decreet komt er een wettelijke basis voor de samenwerking en de ondersteuning van organisaties die instaan voor het beheer en de exploitatie van een netwerk van iconische, Vlaamse erfgoedlocaties. Dankzij het decreet kunnen organisaties zoals Herita vzw worden erkend als een Vlaams Erfgoednetwerk.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: verdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen

Dit ontwerp van decreet regelt de instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 september 2023 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Voorstel van resolutie: introductie Vlaamse uitgavennorm

De Vlaamse uitgavennorm is een budgettair kompas om de evolutie van de Vlaamse overheidsfinanciën te sturen en op koers te houden of te brengen. De uitgavennorm moet het maximale groeipad van de overheidsuitgaven afbakenen in functie van de gemiddelde inkomstenevolutie. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen en met de economische realiteit. Met dit voorstel van resolutie vragen leden van verschillende fracties aan de Vlaamse Regering om een Vlaamse uitgavennorm uit te werken en toe te passen vanaf het begrotingsjaar 2025. De uitgavennorm moet een legislatuuroverschrijdend karakter krijgen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van resolutie?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll to top