Search in Vlaams Parlement

Budget en financiering van het Vlaams Parlement

Waaier van eurobiljetten

Het Vlaams Parlement is een instelling met 124 volksvertegenwoordigers, een 400-tal medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de fracties, een 200-tal personeelsleden, 2 gebouwen,... Hoeveel kost dat allemaal?

Het geld dat het Vlaams Parlement voor zijn werking krijgt, wordt gebruikt voor de diverse opdrachten van het parlement. De belangrijkste uitgaven zijn:

  • personeelskosten (vergoedingen Leden en personeelskost politiek personeel en personeel van het Algemeen Secretariaat)
  • dotatie aan politieke partijen en aan politieke fracties
  • werkingskosten
  • onderhoud van de gebouwen
  • dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst, Kinderrechtencommissariaat en Vlaams Vredesinstituut
     

De werkingsbegroting

De werkingsbegroting is de inschatting van de inkomsten en uitgaven voor het Vlaams Parlement.

De begroting wordt opgesteld door het Bureau en ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering. Het volledige begrotingsdocument is openbaar en wordt jaarlijks gepubliceerd door het parlement.

De meest recente werkingsbegroting gaat over 2021.

Uitgaven 2021

Investeringen 2.682.000 euro 3%
Projecten 1.603.000 euro 1%
Werkingskosten commissies  _  
Diensten en diverse goederen 14.024.000 euro 13%
Vergoedingen en salarissen 65.394.000 euro  63%
Dotaties aan partijen, fracties, PPI's (*), enz. 18.851.000 euro 18%
Financiële kosten 35.000 euro <1%
Overboeking naar reserves 1.500.000 euro 1%
TOTAAL

104.089.000 euro

Inkomsten 2021

Omzet  374.000 euro
Andere bedrijfsopbrengsten 99.751.000 euro
Financiële opbrengsten 53.000 euro
Overboeking vanuit reserves 3.911.000 euro
TOTAAL  104.089.000  euro

 

Inkomsten: de dotatie

Het Vlaams Parlement wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een dotatie van de Vlaamse overheid. De dotatie wordt jaarlijks vastgelegd en ligt vast in de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid.

Jaar Dotatie
2005 75.000.000 euro
2006 76.125.000 euro
2007 77.571.375 euro
2008 79.588.000 euro
2009 82.604.000 euro
2010 85.010.000 euro
2011 86.710.000 euro
2012 89.216.000 euro
2013 90.801.000 euro
2014 91.497.000 euro
2015 93.177.000 euro
2016 93.270.000 euro
2017 93.270.000 euro
2018 93.721.000 euro
2019 95.063.000 euro
2020 96.563.000 euro
2021 98.808.000 euro

Rekening

De rekening van het Vlaams Parlement wordt opgesteld door het Bureau en goedgekeurd door de plenaire vergadering. De rekening wordt vooraf gecontroleerd door het Rekenhof die verslag uitbrengt aan de voorzitter. De laatst goedgekeurde rekening is die over het jaar 2020.

Scroll to top