Search in Vlaams Parlement

Budget en financiering van het Vlaams Parlement

Waaier van eurobiljetten

Het Vlaams Parlement is een instelling met 124 volksvertegenwoordigers, 258 medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de fracties, 233 personeelsleden, 2 gebouwen,... Hoeveel kost dat allemaal?

Het geld dat het Vlaams Parlement voor zijn werking krijgt, wordt gebruikt voor de diverse opdrachten van het parlement. De belangrijkste uitgaven zijn:

  • personeelskosten (vergoedingen Leden en personeelskost politiek personeel en personeel van het Algemeen Secretariaat)
  • dotatie aan politieke partijen en aan politieke fracties
  • werkingskosten
  • onderhoud van de gebouwen
  • dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst, Kinderrechtencommissariaat en Vlaams Vredesinstituut
     

De werkingsbegroting

De werkingsbegroting is de inschatting van de inkomsten en uitgaven voor het Vlaams Parlement.

De begroting wordt opgesteld door het Bureau en ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering. Het volledige begrotingsdocument is openbaar en wordt jaarlijks gepubliceerd door het parlement.

De meest recente werkingsbegroting gaat over 2022.

Uitgaven 2022

Investeringen 4.694.000 euro 4%
Projecten 792.000 euro <1%
Werkingskosten commissies  _  
Diensten en diverse goederen 15.003.000 euro 14%
Vergoedingen en salarissen 66.781.000 euro  61%
Dotaties aan partijen, fracties, PPI's (*), enz. 19.824.000 euro 18%
Financiële kosten 100.000 euro <1%
Overboeking naar reserves 2.110.000 euro 2%
TOTAAL

109.304.000 euro

Inkomsten 2022

Omzet  570.000 euro
Andere bedrijfsopbrengsten 100.012.000 euro
Financiële opbrengsten 53.000 euro
Overboeking vanuit reserves 8.669.000 euro
TOTAAL  109.304.000  euro

Inkomsten: de dotatie

Het Vlaams Parlement wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een dotatie van de Vlaamse overheid. De dotatie wordt jaarlijks vastgelegd en ligt vast in de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid.

Rekening

De rekening van het Vlaams Parlement wordt opgesteld door het Bureau en goedgekeurd door de plenaire vergadering. De rekening wordt vooraf gecontroleerd door het Rekenhof die verslag uitbrengt aan de voorzitter. De laatst goedgekeurde rekening is die over het jaar 2020.

Scroll to top