Search in Vlaams Parlement

Budget en financiering van het Vlaams Parlement

Waaier van eurobiljetten

Het Vlaams Parlement is een instelling met 124 volksvertegenwoordigers, de medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de fracties, het personeel van de ondersteunende diensten, 2 gebouwen, ... Hoeveel kost dat allemaal?

Het geld dat het Vlaams Parlement voor zijn werking krijgt, wordt gebruikt voor de diverse opdrachten van het parlement. De belangrijkste uitgaven zijn:

  • personeelskosten (vergoedingen Leden en personeelskost politiek personeel en personeel van het Algemeen Secretariaat)
  • dotatie aan politieke partijen en aan politieke fracties
  • werkingskosten
  • onderhoud van de gebouwen
  • dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst, Kinderrechtencommissariaat en Vlaams Vredesinstituut
     

De werkingsbegroting

De werkingsbegroting is de inschatting van de inkomsten en uitgaven voor het Vlaams Parlement.

De begroting wordt opgesteld door het Bureau en ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering. Het volledige begrotingsdocument is openbaar en wordt jaarlijks gepubliceerd door het parlement.

De meest recente werkingsbegroting gaat over 2023.

Uitgaven 2023

Investeringen 3.634.000 euro 3%
Projecten 1.025.000 euro 1%
Werkingskosten commissies  _  
Diensten en diverse goederen 15.569.000 euro 13%
Vergoedingen en salarissen 74.960.000 euro  62%
Dotaties aan partijen, fracties, PPI's (*), enz. 22.086.000 euro 18%
Financiële kosten 95.000 euro <1%
Overboeking naar reserves 2.710.000 euro 2%
TOTAAL

120.079.000 euro

Inkomsten 2023

Omzet  530.000 euro
Andere bedrijfsopbrengsten 115.151.000 euro
Financiële opbrengsten 53.000 euro
Overboeking vanuit reserves 4.345.000 euro
TOTAAL  120.079.000  euro

Inkomsten: de dotatie

Het Vlaams Parlement wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een dotatie van de Vlaamse overheid. De dotatie wordt jaarlijks vastgelegd en ligt vast in de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid.

Rekening

De rekening van het Vlaams Parlement wordt opgesteld door het Bureau en goedgekeurd door de plenaire vergadering. De rekening wordt vooraf gecontroleerd door het Rekenhof die verslag uitbrengt aan de voorzitter. De laatst goedgekeurde rekening is die over het jaar 2021.

Scroll to top