Op woensdag 13 december kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst vond er een actualiteitsdebat plaats. Daarna legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers nog enkele actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering en volgde er de bespreking en de stemming van drie ontwerpen van decreet en twee voorstellen van decreet.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actualiteitsdebat

Het Uitgebreid Bureau besliste om een actualiteitsdebat te houden over de verdere uitrol van de basisbereikbaarheid en de gevolgen ervan voor de werking van De Lijn. Die uitrol is voorzien op 6 januari 2024 en houdt in dat één op zes haltes wordt geschrapt. Wat zijn de concrete gevolgen van de nieuwe vervoersplannen voor de gebruikers van het openbaar vervoer in onder meer landelijke gebieden?  Zijn er voldoende alternatieven voor de geschrapte haltes? De fracties debatteerden erover met minister Lydia Peeters.

  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Ontwerp van decreet: algemene rekening 2022

De algemene rekening is het sluitstuk van de parlementaire begrotingscyclus. De plenaire vergadering besprak het ontwerp van decreet dat de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het begrotingsjaar 2022 vastlegt en stemde erover.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: instemming samenwerkingsakkoord beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten

Ziekten en plagen bij planten zijn een van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit en landbouwopbrengsten wereldwijd. Grote uitbraken van plagen de voorbije jaren, zoals die van de buxusmot, toonden aan dat er nood is aan nieuwe regels. Maar hiervoor is er een samenwerkingsakkoord nodig tussen de ministers van Landbouw van de verschillende gewesten en de federale overheid. Met dit ontwerp van decreet moet het Vlaams Parlement de samenwerking goedkeuren.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: uitgifte wijk-werkcheques

Via wijk-werken, de opvolger van het vroegere PWA, gaan werkzoekenden gedurende maximum 60 uur per maand aan de slag in scholen, gemeenten, OCMW’s, vzw’s, land- en tuinbouwbedrijven … Sinds de start van het wijk-werken wordt de uitgifte van wijk-werkcheques toevertrouwd aan een uitgiftemaatschappij. Maar vanaf 17 december 2023 zal VDAB zelf instaan voor de uitgifte van de cheques. Om dat mogelijk te maken diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Voorstel van decreet: integratie Farys en De Watergroep in Waterunie Operator

Farys en De Watergroep zijn allebei actief in Vlaanderen. Ze ijveren voor een meer duurzame en structurele wijze van samenwerken. Daarom willen ze één integraal waterbedrijf worden, met als naam Waterunie Operator. De leden van de meerderheidsfracties dienden hiervoor een voorstel van decreet in.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van decreet?

  1. Voorstel van decreet: wijziging decreet zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen voor de verwerking van persoonsgegevens – spoedbehandeling

De indieners van dit voorstel van decreet willen aan het bestaande decreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen een paragraaf toevoegen over de verwerking van persoonsgegevens.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van decreet?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll naar boven