Wat zijn fracties en hoe werken ze?

Vlaamse volksvertegenwoordigers verenigen zich na de verkiezingen in 'fracties'. Waarom doen ze dit en hoe werkt een fractie precies?

Na de verkiezingen verenigen de meeste volksvertegenwoordigers zich in fracties. Wat is een fractie precies? Hoe zit het met de samenstelling ervan en hoe worden ze ondersteund? Lees door en kom alles te weten over fracties.

Fracties: handig samenwerken

Fracties maken het voor Vlaamse volksvertegenwoordigers mogelijk om op inhoudelijk en logistiek vlak onderling samen te werken. In principe vormen volksvertegenwoordigers van een politieke partij samen een fractie, maar volksvertegenwoordigers van twee politieke partijen kunnen ook samen één fractie vormen. Dat noemt men dan een kartelfractie of een technische fractie. 

Een fractie oprichten? Niet verplicht, wel nuttig

Fracties zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden. Er is dan ook geen enkele verplichting om fracties te vormen of om toe te treden tot een fractie. Fracties bieden wel heel wat praktische en politieke voordelen, voor de volksvertegenwoordigers en voor het Parlement.

Zo wordt binnen een fractie het werk verdeeld en kunnen volksvertegenwoordigers hun initiatieven eerst aftoetsen bij collega’s voordat ze er mee naar buiten komen. De fracties vangen nieuw verkozen leden op en geven inhoudelijke ondersteuning aan het parlementaire werk van hun leden.

Samenstelling van de fracties

Een volksvertegenwoordiger kan slechts lid zijn van één fractie tegelijkertijd. In de loop van de legislatuur kan de samenstelling van de fracties voortdurend wijzigen. De volksvertegenwoordigers hebben de vrijheid om uit hun fractie op te stappen, maar kunnen ook uit hun fractie ontslagen worden. Vervolgens kunnen ze tot een andere fractie toetreden of als onafhankelijke zetelen. Toetreden tot een fractie is alleen mogelijk mits toestemming van de betrokken fractie.

Na de verkiezingen worden winst en verlies gemeten aan de hand van het aantal zetels dat een fractie gewonnen of verloren heeft.

zicht op de kantoren vanuit het Atrium in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Ook voor de werking van het Parlement zijn de fracties erg handig. Zo is het veel makkelijker om spreektijd in een debat te verdelen over enkele fracties dan over 124 parlementsleden. Fracties hebben ook een fractievoorzitter die als woordvoerder optreedt voor zijn fractie. Dat vereenvoudigt de coördinatie van de politieke werking van het Parlement. Die coördinatie gebeurt door het Uitgebreid Bureau, waarin alle voorzitters van een erkende fractie zetelen.

Erkende en niet-erkende fracties

Een fractie bestaat uit ten minste drie volksvertegenwoordigers. Fracties die bestaan uit ten minste vijf volksvertegenwoordigers, worden “erkende” fracties genoemd.

De erkenning biedt enkele voordelen:

  • alleen de voorzitters van erkende fracties maken deel uit van het Uitgebreid Bureau;
  • bij debatten in de plenaire vergadering krijgen de erkende fracties meer spreektijd;
  • de erkende fracties zijn in elk geval vertegenwoordigd in de Deontologische Commissie;
  • zij genieten extra ondersteuning door fractiepersoneel.

Ondersteuning van de fracties

Hoe worden de fracties ondersteund? Elke fractie heeft op basis van het reglement van het Vlaams Parlement recht op een werkingstoelage. Die is afhankelijk van het aantal leden van de fractie. Daarnaast heeft een fractie recht op de toekenning van fractiepersoneel. Het aantal personeelsleden dat een fractie toegekend krijgt, hangt af van de vraag of de fractie erkend is en van de grootte van de fractie. Die personeelsleden vormen samen het fractiesecretariaat.

Het fractiepersoneel geeft praktische en inhoudelijke ondersteuning aan de leden van de fractie bij de uitoefening van hun parlementaire activiteiten. 

Scroll naar boven