Op woensdag 6 december kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst vond er een actualiteitsdebat plaats. Daarna legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers nog enkele actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering en volgde er de bespreking en de stemming van een ontwerp van decreet, een voorstel van resolutie en een motie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actualiteitsdebat

Het Uitgebreid Bureau besliste om een actualiteitsdebat te houden over de PISA 2022-resultaten en de dalende onderwijskwaliteit. PISA is een grootschalig internationaal onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarigen test. Uit het onderzoek blijkt dat de onderwijsprestaties van Vlaamse leerlingen sinds de meting in 2018 verder achteruit zijn gegaan. De fracties debatteerden erover met minister Ben Weyts.

  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Ontwerp van decreet: grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs

In de media verscheen al dat de procedures rond grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs niet goed zijn uitgewerkt of worden toegepast. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een Vlaanderenbreed kader rond grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs uitwerken. Twee maatregelen worden alvast in het leven geroepen: een centrale registratie en een actieve opvolging van elke melding van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs en een wettelijk statuut voor vertrouwenspersonen waar studenten bij terechtkunnen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

  1. Voorstel van resolutie: beheer historische kasteeltuinen en -parken

De Vlaamse overheid is eigenaar van een aantal kastelen, met kasteeltuinen en -parken. Het beheer van de tuinen en parken zit bij verschillende agentschappen, zoals Toerisme Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos en Herita vzw. Daardoor is het moeilijk om algemene beheersregels op te stellen voor tuinen en parken met erfgoedwaarde. De indieners van dit voorstel van resolutie vragen de Vlaamse Regering de doelstellingen voor erfgoed, toerisme, natuur en cultuur met elkaar te verzoenen en het beheer van die verschillende domeinen te stroomlijnen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het voorstel van resolutie?

  1. Motie tot instelling van een belangenconflict: federaal wetsontwerp met verschillende fiscale bepalingen

Leden van de Vlaams Belang-fractie dienden een motie in om de verhoging van de patrimoniumtaks op federaal vlak aan te kaarten. Volgens hen worden veel organisaties die goed werk doen benadeeld, zoals sportverenigingen, cultuurverenigingen, dierenopvangcentra … Ze vinden het onaanvaardbaar dat organisaties die door Vlaanderen gesubsidieerd worden nu het slachtoffer zijn van een federale belastingverhoging.

Hoofdelijke stemming: niet aangenomen

Meer weten over de motie?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll to top