Search in Vlaams Parlement

Op de agenda

woensdag 25 mei 2022, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens de wekelijkse plenaire vragenmiddag kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Diverse maatregelen mbt herstructurering beleidsveld Wonen - ontwerp van decreet

Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een aantal hervormingen doorvoeren binnen het beleidsveld Wonen, zoals bepaald in het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024. De voorgestelde  hervormingen situeren zich op de volgende vijf vlakken:

fusie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het agentschap Wonen-Vlaanderen tot Wonen in Vlaanderen;

overdracht van de bijzondere sociale leningen van de VMSW aan het Vlaams Woningfonds (VWF);

ontbinding van het Garantiefonds voor Huisvesting en het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant;

overdracht van de verzekering gewaarborgd wonen aan het VWF;

mogelijkheid tot erkenning en subsidiëring van een ondersteuningsstructuur voor de woonmaatschappijen.

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Aanpassing Mediadecreet - omzetting Europese Toegankelijkheidsrichtlijn

Op 17 juni 2019 verscheen de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. Doel van deze richtlijn is om verschillende goederen en diensten toegankelijker te maken voor onder meer personen met een handicap en ouderen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in tot wijziging van het Mediadecreet om deze Europese richtlijn om te zetten wat de bevoegdheid Media betreft. Daarnaast bevat het ontwerp van decreet nog enkele technische en inhoudelijke wijzigingen inzake het kader voor radio-omroeporganisaties.  De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Artificiële intelligentie (AI) in Vlaanderen - voorstel van resolutie

Artificiële intelligentie zal een alsmaar belangrijkere rol innemen in de samenleving. Op 1 en 22 april 2021 organiseerde de Commissie Innovatie hoorzittingen over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie , naar aanleiding van de publicatie van het SERV-rapport ‘Artificiële intelligentie: internationale verkenning van de sociaal-economische impact’. Met het voorliggende voorstel van resolutie hebben de indieners de ambitie om een aantal kerninzichten van de sprekers tijdens die hoorzittingen eruit te lichten en te vertalen in concrete acties. Daarbij bouwen de indieners verder op de inspanningen die er al zijn in het kader van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie. Het voorstel van resolutie omvat een pakket aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over de kansen van artificiële intelligentie en de voorwaarden voor de toepassing ervan in Vlaanderen.

 

 

Bekijk de volledige agenda

Recente vergaderingen

18 mei 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Eedaflegging nieuwe Vlaamse minister en nieuw parlementslid, Actuele vragen, Invoering jobbonus: ontwerp van decreet, Aanpassing Bodemdecreet en Materialendecreet, Update intra-Belgisch afsprakenkader over buitenlands beleid: voorstel van resolutie

11 mei 2022 13.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Toespraak EU-commissaris Olivér Várhelyi - Europees nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid, Motie belangenconflict tegen verplichte vaccinatie gezondheidszorgbeoefenaars

4 mei 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijzigingsdecreet organisatie buitenschoolse opvang en activiteiten, Geïntegreerde lening Energie en Wonen - voorstel van decreet, Verzet tegen uitvoering doodstraf professor Djajali in Iran

Bekijk alle afgelopen vergaderingen

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

Onafhankelijke
Scroll to top