Search in Vlaams Parlement

Op de agenda

woensdag 29 maart 2023, 14 uur

Actuele vragen

Tijdens de wekelijkse plenaire vragenmiddag kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken III - Ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een derde ontwerp van verzameldecreet MOW (Mobiliteit en Openbare Werken) tijdens de huidige zittingsperiode in. De voorgestelde wijzigingen aan de regelgeving betreffen diverse bepalingen inzake het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, de waterinfrastructuur en het waterbeleid. De verschillende bepalingen zijn veelal van technische aard en brengen correcties aan in bestaande regelgeving. De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet.

Wijziging diverse woondecreten - Ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bestaande woondecreten te wijzigen. Zo wordt onder andere de decretale basis voor het stelsel van geconventioneerde verhuur gelegd, het recht van voorkoop hervormd, de huidige vermogenstoets voor sociale huurders uitgebreid en het stelsel van de woningkwaliteitsbewaking aangepast. Er wijzigen ook een aantal bepalingen rond de verwerking van persoonsgegevens. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Samenwerkingsakkoord screeningsmechanisme buitenlandse investeringen - Ontwerp van instemmingsdecreet

Tegen een achtergrond van wijzigende internationale machtsverhoudingen en de opkomst van ‘geo-economie’ en ‘geo-technologie’ in de geopolitieke relaties wil Vlaanderen zijn strategische belangen bewaken. Vlaanderen, de federale staat en de andere Belgische deelstaten sloten een samenwerkingsakkoord af over het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen. Het samenwerkingsakkoord beoogt de invoering van een screeningsmechanisme dat de overheden die partij zijn bij het akkoord, in staat moet stellen om enerzijds de nationale veiligheid en openbare orde en hun strategische belangen te vrijwaren, en anderzijds de mogelijkheid moet bieden om tot een beter overzicht van de inkomende buitenlandse investeringsstromen te komen.  De plenaire vergadering stemt over het ontwerp van decreet tot instemming met dit samenwerkingsakkoord.

Veiligheid, zorgkwaliteit,subsidiëring en betaalbaarheid ouderenzorg - Motie tot oprichting van een onderzoekscommissie

De afgelopen jaren kwamen een aantal mistoestanden in sommige Vlaamse woonzorgcentra aan het licht: problemen van onder meer verwaarlozing van bewoners, medicatietoediening, gestegen dagprijzen, financiële malversaties.  Een aantal voorzieningen werd onder verhoogd toezicht van de Zorginspectie geplaatst en een aantal woonzorgcentra sloot de deuren. In een motie tot uitoefening van het recht op onderzoek vragen leden van de Vooruit-fractie de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid, de zorgkwaliteit, de subsidies en het correct aanrekenen van de dagprijs in de Vlaamse ouderenzorg. De plenaire vergadering bespreekt de motie en stemt erover.

Bekijk de volledige agenda

Recente vergaderingen

22 maart 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Hybride onderwijs in secundair - Ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord gegevensbank Sciensano voor contactopsporing - Ontwerp van instemmingsdecreet, Veroordeling Oegandese antihomowet - Voorstel van resolutie

15 maart 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Integratie  Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen in de Vlaamse bestuursrechtscolleges - Ontwerp van decreet, Wijziging decreet justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand - Ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht - Instemmingsdecreet

8 maart 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Kunst en cultuurgoederen als erfbelasting - Ontwerp van decreet, Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk – Ontwerp van decreet,  

Bekijk alle afgelopen vergaderingen

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

Onafhankelijke
Scroll to top