Search in Vlaams Parlement

Op de agenda

woensdag 8 februari 2023, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens de wekelijkse plenaire vragenmiddag kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Normenkader voor tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten – Voorstel van decreet

Steeds vaker komen grote groepen arbeiders naar Vlaanderen om te werken op grote werven voor enkele weken, maanden of zelfs jaren. Tijdens hun verblijf hebben ze ze vanzelfsprekend ook onderdak nodig. De Oosterweelwerken zullen bijvoorbeeld de komende jaren zorgen voor een toestroom van duizenden arbeidskrachten die allen gehuisvest moeten worden. Dit veroorzaakt een druk op de woningmarkt en creëert ook allerhande bijkomende problemen, niet alleen in de bouwsector, maar bijvoorbeeld ook in de trans­portsector. Bij gebrek aan voldoende huisvestingsmogelijkheden worden deze arbeidskrachten door hun werkgever soms ondergebracht in woningen die daarvoor niet geschikt zijn, wat aanleiding kan geven tot overbewoning, overlast en druk op de leefbaarheid van sommige wijken. De steden en gemeenten die hiermee geconfronteerd worden, vragen een juridisch kader met instru­menten om ter zake een beleid te kunnen voeren. 

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in met de krijtlijnen voor een aangepast huisvestingskader voor arbeidskrachten, waarbij het lokale bestuur de ruimte wordt gelaten om ermee aan de slag te gaan en de Vlaamse Regering de opdracht krijgt om dit verder vorm te geven. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Toetredingsgesprekken Europese Unie met Westelijke Balkanlanden – Voorstel van resolutie

De Europese Unie is gesprekken opgestart met zes landen van de Westelijke Balkan (Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Albanië en Kosovo) met het oog op een eventuele toetreding tot de EU. Een geloofwaardig perspectief op lidmaatschap is noodzakelijk zodat de landen van de Westelijke Balkan worden gestimuleerd om de noodzakelijke hervormingen ook effectief door te voeren. 

Op het geopolitieke toneel is er ook een groeiende interesse in de Westelijke Balkan. Landen zoals China, Rusland en Turkije proberen hun invloedssfeer te verruimen en zien economische en strategische kansen op het Europese vasteland. Daarnaast heeft de inval van Rusland in Oekraïne de Europese Unie de afgelopen maanden alerter gemaakt voor het verdedigen van haar geopolitieke en strategische belan­gen.

In een voorstel van resolutie roepen leden van de meerderheidsfracties de Europese Commissie op om bij de toetredingsonderhandelingen met de landen van de Westelijke Balkan de vastgelegde toetredingscriteria te respecteren en om de toetredingsonderhande­lingen en Europese steunmaatregelen voor de landen van de Westelijke Balkan steeds te verbinden aan een versterkte hervormingsagenda.

Ontbrekende ratificaties van handels- en investeringsverdragen Europese Unie - Voorstel van resolutie

Om handels- en investeringsverdragen van de Europese Unie in werking te doen treden in Vlaanderen, moeten alle parlementen in België deze verdragen ratificeren. Momenteel kunnen negen verdragen niet in werking treden omdat de ratificatie ontbreekt van een ander parlement dan het Vlaams Parlement. Leden van de meerderheidsfracties dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om op intra-Belgisch niveau zo snel mogelijk en met klem aan te dringen op een snelle ratificatie van deze verdragen door de andere parlementen.

Bekijk de volledige agenda

Recente vergaderingen

1 februari 2023 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Regiovorming - Ontwerp van decreet, Wijziging decreet basisonderwijs - Rol centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's), Wijziging decreet Lokaal Bestuur - Verplichte deontologische commissie, Benoeming leden raad van bestuur Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)

25 januari 2023 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Moties tot besluit van interpellaties over toekennen deelbudgetten aan mensen met een handicap,  

18 januari 2023 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over nieuwe studie KU Leuven betreffende dalende onderwijskwaliteit, Actuele vragen, Anomalie bij toekenning uitzonderlijke schooltoeslag in kader van groeipakket – Voorstel van resolutie

Bekijk alle afgelopen vergaderingen

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

Onafhankelijke
Scroll to top