Basiswetgeving

De samenstelling en werking van het Vlaams Parlement en de bevoegdheden en financiering van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, worden voornamelijk geregeld door de volgende basisteksten:

De regels voor de verkiezing van het Vlaams Parlement en voor de aanduiding van de deelstaatsenatoren door het Vlaams Parlement zijn ook opgenomen in de gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur, die talrijke verwijzingen bevat naar het Kieswetboek.

In een federale Staat zijn er procedures voor samenwerking en voor de voorkoming en regeling van conflicten tussen de federale Staat en de deelstaten.

Ook binnen het Vlaams Parlement kan er een conflict ontstaan, over mogelijke discriminatie om ideologische en filosofische redenen. In dat geval kan de ideologische alarmbel geluid worden, een procedure die vastgelegd is in de Wet tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en voor de Franse Cultuurgemeenschap.

Inkomsten en uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest worden jaarlijks bepaald in een begroting. De regels die hierop van toepassing zijn:

Voor bepaalde specifieke bevoegdheden van het Vlaams Parlement zijn er nog afzonderlijke regels. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

De interne werking van het Vlaams Parlement, het financieel statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en hun pensioen wordt geregeld door:

Scroll naar boven