Op woensdag 27 maart kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna werd er gestemd over de ontwerpen van decreet, een voorstel van decreet en een voorstel van resolutie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
 1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

 1. Ontwerpen van decreet: instemming met luchtvervoersovereenkomsten

De plenaire vergadering stemde over de ontwerpen van decreet tot instemming met de luchtvervoersovereenkomsten met de ASEAN-landen (= lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten), Sierra Leone, Tanzania en Mexico.

Hoofdelijke stemming: allemaal aangenomen

Meer weten over de luchtovereenkomst met de ASEAN-landen?
Meer weten over de luchtovereenkomst met Sierra Leone?
Meer weten over de luchtovereenkomst met Tanzania?
Meer weten over de luchtovereenkomst met Mexico?

 1. Ontwerp van decreet: instemming Saint-Denisverdrag voetbalwedstrijden en andere sportevenementen

Het Saint-Denisverdrag van de Raad van Europa is de opvolger van de conventie rond supportersgeweld uit 1985, die kort na het Heizeldrama tot stand kwam. Het verdrag wil een veilige omgeving garanderen tijdens voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, en de nationale en internationale samenwerking rond het thema bevorderen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: identificatie en registratie landbouwers

Dit ontwerp van decreet regelt de wijze waarop de identificatie en de registratie van landbouwers in de toekomst zal gebeuren. Zo wordt bijvoorbeeld de constructie van de samengestelde landbouwer opgeheven, dat is een landbouwer die bestaat uit twee of meer exploitanten (personen of ondernemingen). Het werd gebruikt in de gemeenschappelijke identificatiedatabank van het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: wijziging decreten landbouw- en visserijbeleid

De Vlaamse Regering wil het landbouw- en visserijbeleid op een aantal vlakken wijzigen. Zo wordt onder meer het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gewijzigd. Daarnaast komen er enkele regels om tegemoet te komen aan de Europese plantengezondheidsregelgeving en krijgt het visserijbeleid enkele wijzigingen op het vlak van de handhaving van de regels.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: wijziging decreet Lokaal Cultuurbeleid en subsidiedecreten sociaal-cultureel volwassenenwerk en kernorganisaties

Het participatiebeleid krijgt enkele wijzigingen. Verschillende subsidies die eerst onder het Participatiedecreet vielen, worden nu ondergebracht in andere wetgevende kaders. Denk maar aan maatregelen om de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport aan te moedigen. Het Participatiedecreet zelf wordt afgeschaft.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: e-boeken en bijbehorende software

De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn zegt dat diensten voor iedereen bruikbaar moeten zijn. Dus moeten nieuwe e-boeken ook toegankelijk zijn voor personen met een handicap. De Vlaamse Regering wil deze regel nu ook in Vlaanderen invoeren. Het doel is om meer personen toegang te geven tot informatie.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: wijziging rechtspositie regeringscommissarissen

Het Bestuursdecreet regelt de rechten van regeringscommissarissen van de extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse administratie en van sommige Vlaamse openbare instellingen. Dit ontwerp van decreet maakt het mandaat van de regeringscommissarissen tijdelijk, maar wel onbeperkt hernieuwbaar.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: vervoer koolstofdioxide via pijpleidingen

Koolstofopvang, -hergebruik en -opslag is een techniek die een rol kan spelen bij het verminderen van de CO2-uitstoot van de Vlaamse industrie. Maar het huidige systeem zou niet goed genoeg zijn om CO2 te transporteren via pijpleidingen. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering hieraan tegemoetkomen. Zo komt er meer zekerheid voor bedrijven die via koolstofopvang, -hergebruik en -opslag de CO2-uitstoot willen verminderen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: invoering voorkooprecht Vlaamse Gemeenschap bij openbare verkoop topstukken

Dankzij dit ontwerp van decreet krijgt de Vlaamse gemeenschap het voorkooprecht bij de openbare verkoop van topstukken. Deze regel geldt voor belangrijke culturele objecten die onder het Topstukkendecreet vallen. Op die manier kan belangrijk cultureel erfgoed worden beschermd en kunnen de publieke Vlaamse collecties worden aangevuld.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: wijziging regels toegang tot bestuursdocumenten in Bestuursdecreet

Met dit ontwerp van decreet wordt voorkomen dat de bestaande dwingende regels voor het verkrijgen van inzage van bestuursdocumenten omzeild kunnen worden via de Vlaamse regelgeving over openbaarheid van bestuur.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: rechtspositie minderjarige in de integrale jeugdhulp

De Vlaamse Regering wil het huidige decreet dat de rechten van minderjarigen in de jeugdzorg regelt actualiseren. Er komen duidelijkere regels voor minderjarigen in gesloten instellingen. Ook het decreet integrale jeugdhulp wordt gewijzigd. Het doel is om de rechten van alle minderjarigen in de jeugdhulp te versterken.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: oprichting en regeling Veilige Huizen

Om intrafamiliaal geweld aan te pakken, werden er Family Justice Centers opgericht. Een team van verschillende experts werkt in deze centra samen om slachtoffers en hun gezinnen te helpen. Hieruit ontstonden de zogenaamde Veilige Huizen. Dat zijn regionale organisaties waar politie, justitie en hulpverlening samenwerken om geweld binnen gezinnen te stoppen. Met dit ontwerp van decreet komt er een plan om de doelen en de taken van de Veilige Huizen vast te leggen en hun werking te regelen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: elektronisch gegevensverkeer Vlaamse Toezichtcommissie

Dit ontwerp van decreet bevestigt dat de Vlaamse toezichtcommissie, zoals vereist door de algemene verordening gegevensbescherming, samenwerkt met de Gegevensbeschermingsautoriteit als vertegenwoordiger in het Europees Comité voor gegevensbescherming en in het Europees coherentiemechanisme.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: gegevensverwerking COVID-19-crisis

Om te vermijden dat er geen wettelijke basis meer zou zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EUCOVID-certificaat) zal het bestaande samenwerkingsakkoord worden gewijzigd. Dat is belangrijk nu enkele Europese verordeningen op dat vlak vanaf 1 juli 2023 buiten werking traden.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Ontwerp van decreet: instemming Macolinverdrag tegen manipulatie van sportwedstrijden

Het doel van het Macolinverdrag van de Raad van Europa is de vervalsing en de manipulatie van sportwedstrijden te voorkomen, op te sporen en te bestraffen. Daarnaast moet er een sterke nationale en internationale samenwerking worden opgezet. Dankzij dit ontwerp van decreet wordt er ingestemd met het verdrag.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

 1. Voorstel van decreet: wijziging Mestdecreet - spoedbehandeling

Enkele weken geleden werd er een akkoord gesloten tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties. Zo werd er afgesproken dat het boetesysteem op een aantal vlakken zou wijzigen. Er komt meer aandacht voor proportionaliteit, overleg en waarschuwingen. Dat zou volgens het akkoord snel gebeuren, voor de start van het mestseizoen. Het mestseizoen startte ondertussen, daarom werd dit voorstel van decreet nu met spoed voorgelegd aan het parlement.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het voorstel van decreet?

 1. Voorstel van resolutie: invoering geïntegreerd ticket openbaar vervoer

Met dit voorstel van resolutie vragen leden van de Vooruit-fractie aan de Vlaamse Regering om in samenwerking met De Lijn en andere regionale openbaarvervoersbedrijven de invoering van een geïntegreerd ticket met één tarief te onderzoeken. Met dat ticket zouden reizigers makkelijker toegang krijgen tot alle vormen van openbaar vervoer. Daarvoor zal wel moeten worden samengewerkt met de andere gewesten en de federale overheid.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het voorstel van resolutie?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll naar boven