Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 16

30 maart 2023 14 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Voortgangsrapportage Toekomstverbond 

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden v...

30 maart 2023 14 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Verbod op TikTok

Wegens het gevaar op spionage hebben de federale en gewestelijke overheden de toegang tot de socialemedia-app TikTok voor overheidsaccounts verboden. De VRT is via meerdere accounts aanwezig op TikTok. Geldt het verbod voor de Vlaamse overheid ook voor de VRT? Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Wat is de impact van het verbod op sociale media en videoplatformdiensten? Wat met de cyberveiligheid? 

30 maart 2023 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Leersteun: ontwerp van decreet

Het bestaande M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 uitte de Vlaamse Regering haar voornemen om het M-decreet te vervangen door een nieuw decreet Leersteun. De ...

30 maart 2023 9.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Wachttijden Vlaamse woonlening

Het Vlaams Woningfonds (VWF) verstrekt aan gezinnen en alleenstaanden met een beperkt inkomen de Vlaamse woonlening. Het VWF krijgt de aanvragen echter niet tijdig verwerkt, waardoor het risico bestaat dat een verkoop afspringt. Wat zijn de actuele wachttijden? Hoeveel leningaanvragen werden door de lange looptijd geannuleerd? Welke acties wil minister Matthias Diependaele ondernemen om de wachttijden in te korten? Komt er extra personeel?

30 maart 2023 9 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Gebruik AI in Vlaamse ondernemingen

Het Federaal Planbureau bracht onlangs een publicatie uit over het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in bedrijven. Daaruit blijkt dat vooral grote ondernemingen in AI investeren, voor kmo’s zijn de schaalvoordelen niet groot genoeg. Heeft minister Jo Brouns overleg gepleegd met zijn federale collega over de federale plannen rond AI? Hoe kunnen kmo’s beter worden ondersteund om gebruik te maken van AI-toepassingen? Hoe kunnen ze over...

30 maart 2023 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Leersteun: ontwerp van decreet

Het bestaande M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 uitte de Vlaamse Regering haar voornemen om het M-decreet te vervangen door een nieuw decreet Leersteun. De ...

29 maart 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken zullen besproken worden tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken III - Ontwerp van decreet, Wijziging diverse woondecreten - Ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord screeningsmechanisme buitenlandse investeringen - Ontwerp van instemmingsdecreet, Veiligheid, zorgkwaliteit,subsidiëring en betaalbaarheid ouderenzorg - Motie tot oprichting van een onderzoekscommissie

29 maart 2023 10.45 uur - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Agressie in het voetbal: voorstel van resolutie

In Vlaanderen neemt het aantal incidenten van (fysieke) agressie in en rondom voetbalvelden en -stadions toe, zowel in het professioneel als het amateurvoetbal. De verschillende overheden en instanties nemen al acties en initiatieven op hun terrein, maar kunnen het probleem niet uitroeien. Leden van vijf fracties dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om in overleg met andere actoren actie...

29 maart 2023 10 uur - Peter Paul Rubens

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Verbod op langeafstandstransporten van boerderijdieren: voorstel van resolutie

Langeafstandstransporten van boerderijdieren berokkenen hen veel stress en lijden, en schenden het dierenwelzijn. De bestaande normen worden in de praktijk niet afdoende gerespecteerd, blijkt uit Europees onderzoek. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een verbod op commerciële langeafstandstransporten van boerderijdieren van meer dan acht uur, en een...

29 maart 2023 9 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Batterijpark

Recent is in Vlaanderen een groot batterijpark geopend, waar de overproductie van energie kan opgeslagen worden voor later. Het batterijpark kan in totaal 25 MW aan het net leveren voor een duur van vier uur. De komende jaren zal een nog groter batterijpark worden gebouwd. Hoe verloopt de vergunningsprocedure van zo’n batterijpark? Hoeveel extra batterijparken komen er nog in Vlaanderen? Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover de inplanting va...

29 maart 2023 9 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Verduurzaming visserij

De Europese Commissie wil de visserij structureel verduurzamen om de impact van de visserij op de mariene ecosystemen te verkleinen. Eén van de voorstellen is een verbod tegen 2030 op vistechnieken die in contact komen met de zeebodem invoeren in 20 procent van de EU-wateren. Wat is de impact van deze voorstellen op de huidige veelgebruikte techniek van boomkorvisserij? Hoe kan de visserijvloot duurzamer worden? Hoe staat minister Hilde Crevits ...

28 maart 2023 14.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Verhoging kinderopvangtoeslag voor pleegouders: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Pleegouders die een jong pleegkind opvangen, betalen het laagst mogelijke tarief voor kinderopvang. Ze ondervinden echter een aantal praktische problemen om een plaats te kunnen krijgen voor hun pleegkind in de kinderopvang. Leden van de cd&v-fractie dienden daarom een conceptnota in, waarin ze er ond...

28 maart 2023 14 uur - Jan Van Eyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Barometer Samenleven: gedachtewisseling

In juli 2022 lanceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de Barometer Samenleven. Deze barometer is een dashboard die acht doelstellingen van het samenleven in diversiteit in beeld brengt. Hij toont per doelstelling aan in welke richting de situatie evolueert. De gegevens komen uit administratieve databanken en de bevraging Barometer Samenleven die het Agentschap Binnenlands Bestuur sinds 2022 organiseert. De leden van de commissie wisselen hier...

28 maart 2023 13.30 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie voor Onderwijs

Transitie personeel van Onderwijs naar Welzijn: ontwerp van decreet

Een aantal internaten leunen dichter aan bij het beleidsdomein Welzijn dan het beleidsdomein Onderwijs, en daarom worden ze overgeheveld naar het beleidsdomein Welzijn. Het doel is om tot een gelijkwaardige financiering van deze voorzieningen te komen in functie van de zorgbehoefte van elk kind tegen uiterlijk 2024. Het personeelsstatuut in Welzijn verschilt echter van dat in Onderwijs, en daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decree...

27 maart 2023 15 uur - Antoon Van Dyck

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Actieplan gewelddadige radicalisering: gedachtewisseling 

In de vorige legislatuur richtte het Vlaams Parlement een commissie op voor de bestrijding van gewelddadig radicalisme. Haar werkzaamheden hebben geleid tot een resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering, met daarin 55 aanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering stelde ook een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme, dat ze in het v...

Scroll to top