Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 21

10 februari 2023 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Hernieuwbare energie: gedachtewisseling

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. De leden van de commissie wisselen met minister Zuhal Demir van gedachten over de m...

9 februari 2023 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Beleid fietspaden jaagpaden

Jaagpaden dienen in eerste instantie voor het onderhoud van kanalen en waterwegen, maar worden in toenemende mate gebruikt door fietsers. Recent raakte een vrouw vermist toen ze op het jaagpad in Zemst in de Zenne reed. Dit gaf aanleiding tot vragen over de veiligheid van de jaagpaden. Minister Lydia Peeters liet eerder al een studie opstellen over het medegebruik van jaagpaden door fietsers. Welke veiligheidsmaatregelen zijn aangewezen om te voo...

9 februari 2023 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Aanpak grensoverschrijdend gedrag hoger onderwijs

De voorbije jaren doken getuigenissen op van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Minister Ben Weyts stelde in dit verband voorstander te zijn van een centraal extern meldpunt waar slachtoffers terechtkunnen met vragen, meldingen en klachten. Dit meldpunt zal worden ondergebracht in het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) liet weten bezorgd te zijn over de toegankelijkheid en de slagkracht...

9 februari 2023 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2021-2022 verschillende aspecten van het welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen: waar liggen de knelpunten, hoe voelen kinderen zich thuis en op school, kunnen ze zich voldoende ontplooien, is er voldoende fysieke speelruimte, ...? De leden van de commissie bespreken de dit jaarverslag met kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en met Chris Vleugels en Leen Ackaert van het Kind...

9 februari 2023 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Controle buitenlandse eigendommen sociale huurders

Minister Matthias Diependaele liet via een raamcontract onderzoeken uitvoeren naar sociale huurders die een eigendom hebben in het buitenland. Hieruit bleek dat meer dan 300 sociale huurders dergelijke eigendommen hadden. Vanwege het succes van de gevoerde onderzoeken en de positieve feedback van de huisvestingsmaatschappijen besliste de minister om het raamcontract met een jaar te verlengen. Wat is de exacte return van de kostprijs van de gevoer...

9 februari 2023 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Gedateerde evenementenlijst sportwedstrijden

In 2004 werd een evenementlijst vastgelegd die bepaalde welke sportwedstrijden steeds gratis te bekijken moeten zijn op tv. Critici stellen dat de lijst is gedateerd omdat bepaalde sporten, die aan populariteit winnen, er niet in zijn opgenomen. Fans van deze sporten moeten hierdoor op betaalzenders naar de wedstrijden kijken. Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Wie evalueert deze evenementenlijst? Welke wijzigingen wil hij aan de li...

9 februari 2023 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslagen levensbeschouwelijke vakken: gedachtewisseling

De Erkende Instanties/Vereniging levensbeschouwelijke vakken staan in voor de leerplannen en didactisch pedagogische ondersteuning van de leerkrachten of levensbeschouwelijke onderwijsinspectie. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de gebundelde jaarverslagen 2020-2021 en 2021-2022 met vertegenwoordigers en experts van de verschillende levensbeschouwingen.

9 februari 2023 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring: ontwerp van decreet 

De Vlaamse overheid wil tot een werkzaamheidsgraad van 80 procent komen tegen 2030. Hiertoe voorziet ze voor werkgevers in een financiële incentive zodat ze bepaalde doelgroepen van werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aanwerven. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om in een vermindering van de werkgeversbijdragen te voorzien voor een nieuwe doelgroep: personen die op het moment van aanwerven gedurende een per...

8 februari 2023 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken zullen besproken worden tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Normenkader voor tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten – Voorstel van decreet, Ontbrekende ratificaties van handels- en investeringsverdragen Europese Unie - Voorstel van resolutie

8 februari 2023 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2021-2022 verschillende aspecten van het welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen: waar liggen de knelpunten, hoe voelen kinderen zich thuis en op school, ...? De leden van de commissie bespreken de welzijnsaspecten uit dit jaarverslag met kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en met Sofie Van Rumst en Yentl Roets van het Kinderrechtencommissariaat.

7 februari 2023 15.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Pilootprojecten digitaal statiegeld: gedachtewisseling

In de buurlanden is met succes ingezet op statiegeld om plastic drankverpakkingen te recycleren. Ook in Vlaanderen blijkt het draagvlak voor statiegeld groot. De Vlaamse overheid wil daarom experimenteren met een digitaal systeem voor statiegeld op blikjes en plastic flessen. Daarbij zou op elke drankverpakking een QR-code komen. Door die te scannen, moet de consument aantonen dat de verpakking correct is gerecycleerd, waarna het statiegeld hem ...

7 februari 2023 14.15u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaams datanutsbedrijf

Eind 2022 keurde het Vlaams Parlement de oprichting van het goed. Met dit datanutsbedrijf wil de overheid inzetten op meer privacy voor burgers en bedrijven, dankzij persoonlijke datakluizen. Op het World Economic Forum in Davos had minister-president Jan Jambon contacten met Microsoft en Philips over samenwerking met het . Voka pleitte anderzijds voor meer afstemming met het bedrijfsleven bij toekomstige samenwerkingsverbanden. Hoe gaan de twee...

7 februari 2023 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Groeiende radicalisering bij jongeren

In haar Intelligence report 2021-2022 waarschuwt de Staatsveiligheid voor een zorgwekkende ideologische radicalisering van steeds jongere mensen, vaak via online kanalen. Hoe kijkt minister Bart Somers naar deze evolutie? Noopt dit tot een bijsturing van het beleid inzake preventie en detectie van gewelddadige radicalisering? Welke acties wil hij ondernemen? Hoe kunnen ouders betrokken worden in de sensibilisering hierrond? 

7 februari 2023 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Stijging aantal kinderen in jeugdhulp

Uit recente cijfers blijkt een aanzienlijke toename van het aantal vooral jonge kinderen in de jeugdhulp. Voormalig minister Jo Vandeurzen stelde dat jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp, blijvende ondersteuning moesten kunnen krijgen. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover deze cijfers? Is een andere aanpak nodig? Hoe wil ze de veiligheid van jonge kinderen in probleemsituaties garanderen? Wat met het onderzoek naar jeugdhulpverlaters? H...

7 februari 2023 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Mensenrechten: gedachtewisseling

Het belang van de verdediging van de universele rechten van de mens kan nauwelijks overschat worden. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met experts inzake mensenrechten uit verschillende overheidsdomeinen.

7 februari 2023 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Wijzigingsdecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, opgericht door de Codex Hoger Onderwijs, onder te brengen onder de koepel van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC). Tegelijkertijd wordt het statuut van de bestuursrechters van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen in overeenstemming gebracht met het DBRC-decreet. Tevens wordt in de mogelijkheid...

Scroll to top