Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 18

9 december 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

9 december 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Gevolgen coronacrisis voor De Lijn

Wegens het hoge coronabesmettingsgevaar op overvolle bussen zette minister Lydia Peeters extra autocars in om het bestaande aanbod van bussen van De Lijn aan te vullen. Door de stijgende besmettingscijfers is 12 procent van de chauffeurs van De Lijn niet beschikbaar, waardoor heel wat ritten moeten worden geschrapt, onder andere die versterkingsritten. Hoe vangt De Lijn deze tekorten op? Welke maatregelen neemt De Lijn om voor voldoende ventila...

9 december 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaams Audiovisueel Fonds: gedachtewisseling

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. Na de hoorzitting met de betrokken sectoren op 2 december, wisselen de leden van de commissie nu met minister Benjamin Dalle van gedachten over de nieuwe beheersovereenkomst met het VAF.

9 december 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Wetenschapsbarometer 2021 en Dag van de Wetenschap 2021

De Wetenschapsbarometer peilt jaarlijks naar de mening van de Vlaming over ondersteuning van wetenschap door de overheid. Hieruit blijkt dat hier een groot draagvlak voor bestaat. De Dag van de Wetenschap, die gewoonlijk veel volk trekt, moest dit jaar door de coronacrisis digitaal plaatsvinden. Welke conclusies trekt minister Hilde Crevits uit de jongste Wetenschapsbarometer? Hoe gaat ze aan de slag met de werkpunten uit de barometer? Pleegt z...

9 december 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Uitbreiding Columbusproef

Sinds 2016 kunnen scholieren uit de derde graad secundair onderwijs de Columbusproef afleggen. Via die proef krijgen ze zicht op studierichtingen die bij hun kennis en vaardigheden aansluiten. Recent werd de proef aangepast, waarbij de scholieren onder andere een overzicht krijgen van individuele werkpunten. Hoe zijn de aanpassingen aan de proef tot stand gekomen? Wie werd hierbij betrokken? Hoe evalueren de scholieren en leerkrachten de proef?...

9 december 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen: ontwerp van decreet

Cultureel erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving en is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. In het voorjaar van 2021 besprak de commissie de strategische visienota van minister-president Jan Jambon. Vervolgens diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om deze visie op een duurzame cultureelerfgoedwerking in regelgeving om te zetten. Op 21 oktober heeft de minister-president het ontwerp van decreet in de...

9 december 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

9 december 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Individueel maatwerk: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering heeft een nieuw regelgevend kader uitgewerkt voor individuele inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij (in eerste instantie) reguliere werkgevers. Ze wil de drempel voor tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking verlagen en zorgen voor de juiste omkadering op de werkvloer. Werkgevers en zelfstandigen kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of ee...

8 december 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken zullen besproken worden tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Nieuw DBFM-programma Scholen van Vlaanderen - ontwerp van decreet, Bescherming dienstenchequewerknemers - ontwerp van decreet, Generieke waarborgregeling ondernemingen: ontwerp van decreet, Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: voorstel van resolutie

8 december 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Inbreuken aanlandingsplicht visserij

Sinds 1 januari 2019 zijn zeevissers verplicht om ondermaatse vissen niet terug in zee te gooien, maar ze ook aan land te brengen, de zogenaamde aanlandingsplicht. De Europese Commissie stelt dat deze verplichting in België onvoldoende wordt gehandhaafd, en ze start daarom een inbreukprocedure op, te beginnen met een aanmaningsbrief. Is minister Hilde Crevits op de hoogte van deze brief? Wie is verantwoordelijk voor de handhaving van de aanlan...

8 december 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Uitwerking Ventilusproject

Om de elektriciteit die in windmolenparken op zee wordt opgewekt landinwaarts te transporteren, is een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig, het Ventilusproject. Wegens het protest hiertegen in West-Vlaanderen stelde de Vlaamse Regering een intendant aan om een draagvlak te vinden en een eventueel alternatief tracé uit te tekenen. De oplevering van het rapport van de intendant wordt nu vertraagd door de plannen van de Federale Regering om ook ...

7 december 2021 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Sanering PFAS-vervuiling

Uit onderzoek van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat er in Vlaanderen meerdere sites zijn die vervuild zijn met de chemische stof PFAS. Op de vervuilde site in Willebroek zal de OVAM op eigen kosten de vervuilde grond afgraven en verwerken. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover de resultaten van het onderzoek? Hoe kan ze de vervuiler laten betalen voor de werken? Waar zal de vervuilde grond die niet kan worden gesaneerd, ...

7 december 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Online stemmen: gedachtewisseling

In het voorjaar van 2021 verschenen de resultaten van een studie van een consortium van universiteiten naar online stemmen. Het onderzoek moest een antwoord bieden op de vraag of en hoe stemmen via internet onder gewaarborgde veilige omstandigheden mogelijk is. Federaal minister Annelies Verlinden wil voor de verkiezingen in 2024 hierover een pilootproject opzetten. In dit verband wisselen de leden van de commissie van gedachten met professor B...

7 december 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Bilaterale overeenkomst België-Verenigd Koninkrijk

Bilaterale overeenkomst België-Verenigd Koninkrijk Federaal premier Alexander De Croo en Brits premier Boris Johnson tekenden op 30 november 2021 een bilateraal akkoord over samenwerking op het vlak van onder andere douanecontroles, strijd tegen illegale migratie, farmaceutica en biotech. Hoe beoordeelt minister-president Jan Jambon dit akkoord? In welke mate was Vlaanderen betrokken bij dit akkoord? Hoe zal Vlaanderen worden betrokken bij de s...

7 december 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de begroting 2022 voort en bespreken op deze vergadering onder andere hoofdstuk 6 Financiën en Begroting van het programmadecreet 2022. Dit hoofdstuk bevat de voorgestelde verlaging van het verkooprecht voor de eerste woning van 6 naar 3 procent als stimulans voor (jonge) kandidaat-kopers om een enige eigen woning te kunnen verwerven. Het algemeen tarief voor het verkooprecht gaat van 10 naar ...

7 december 2021 13.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort. Ze bespreken in samenhang met de uitgavenbegroting het eindrapport van de projectgroep Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging. Daarbij gingen de verschillende departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zi...

6 december 2021 15.00u - Jan Van Eyck

Werkgroep Institutionele Zaken

Staatsstructuur en toekomstig staatsmodel: hoorzitting

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden een hoorzitting over de staatsstructuur en het toekomstig staatsmodel met Philippe Destatte van de Universiteit van Bergen en het Instituut Jules Destrée en met Philippe Vanparijs van de UCLouvain en KU Leuven.

Scroll to top