Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 17

27 januari 2022 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

27 januari 2022 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Havendecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in, dat drie eerdere decreten wijzigt: het van 2 maart 1999, het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en het decreet Havenkapiteindiensten van 3 mei 2019. Met dit ontwerp van decreet wil ze het in lijn brengen met de Europese verordening over het kader voor het verrichten van havendiensten en regels inzake financiële transparantie, en wil ze enkele verouderde decretale bepali...

27 januari 2022 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie Beter Onderwijs: gedachtewisseling

De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek leidden in maart 2020 tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs. Die commissie moest zich buigen over de belangrijkste pijnpunten in het onderwijs en mogelijke oplossingen formuleren. De werkzaamheden leidden tot een rapport met 58 adviezen en 10 speerpunten. De commissieleden houden hierover een gedachtewisseling met leden van de commissie Beter ...

27 januari 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Zindelijkheid bij kleuters

De voorbije jaren blijken kleuters op latere leeftijd zindelijk te worden, waardoor kleuterbegeleiders in de klas meer bezig moeten zijn met pampers verversen dan met hun onderwijstaken. Minister Ben Weyts voorziet in 3,3 miljoen euro voor initiatieven rond zindelijkheid bij kleuters. Vanuit medische hoek kwam er commentaar op deze plannen: experts menen dat er geen dwang gepaard mag gaan met het zindelijk maken van kleuters. Hoe staat de minis...

27 januari 2022 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Stageplaatsen en stagebonus

Ondernemingen ondervinden grote gevolgen van de coronamaatregelen of van het uitvallen van personeel. Door de krapte op de arbeidsmarkt worden vacatures niet ingevuld. Daarom heeft minister Hilde Crevits aangekondigd dat bedrijven die 18-plussers een stageplek geven een bonus van 500 euro per leerling zullen ontvangen. Hoe evalueert de minister het aanbod van stageplaatsen en leerwerkplekken? Hoe wil ze ondernemingen aansporen om in stageplaats...

26 januari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken zullen besproken worden tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Studie naar impact migratie op Vlaamse economie en financiën - Voorstel van resolutie

26 januari 2022 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Conceptnota toekomstige pandemie: hoorzitting

Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen. Daarin doen ze voorstellen om onder andere het huidige federale crisiscentrum uit te werken tot een Vlaams crisiscentrum, om een zogenaamde gewestelijke fase toe te voegen aan de procedures en een volwaardige cel Paraatheid op te richten. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers van...

26 januari 2022 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

PFAS-problematiek: hoorzitting

Bij de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen bleek dat de grond die daar wordt verzet vervuild is met chemische stoffen, afkomstig van de industrie in de buurt. Een en ander leidde bij de publieke opinie tot ongerustheid over de aanwezigheid van deze poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de grond en het grondwater. De Vlaamse Regering stelde daarom een onafhankelijke opdrachthouder, Karl Vrancken, aan die onderzoek uitvoerde over PF...

26 januari 2022 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Europese Ministerraden Landbouw en Visserij: verslagmoment

Barbara Roegiers, attaché Visserij, en Pieter Lietaer, attaché Landbouw, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, brengen verslag uit over de voorbije Europese Ministerraden Landbouw en Visserij.

25 januari 2022 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Wintermanifest inzake coronabeleid

Een aantal academici en experten uit de praktijk schreven onlangs een Wintermanifest. Daarin maken ze de balans op van het voorbije coronabeleid, en benoemen ze een aantal pijnpunten, zoals het gebrek aan een duurzame langetermijnvisie, een onwenselijke verstrengeling van wetenschap en ethische keuzes en een gebrek aan transparantie, geloofwaardigheid en vertrouwen. Hoe reageert minister-president Jan Jambon op dit manifest? Gaat hij in gesprek...

25 januari 2022 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Verbetering lokale en provinciale verkiezingen: conceptnota’s

Verbetering lokale en provinciale verkiezingen: conceptnota’s De Vlaamse administratie stelde een uitgebreid evaluatierapport op over de organisatie en het verloop van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018. Onder andere op basis van dat rapport dienden leden van de N-VA-fractie, van de Open Vld-fractie en van de CD&V-fractie respectieve conceptnota’s in. Daarin doen ze voorstellen ter verbetering van de organisatie van to...

25 januari 2022 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Integrale Jeugdhulp: voorstel van wijzigingsdecreet

Het decreet Integrale Jeugdhulp trad op 1 maart 2014 in werking. Het wil hulp op maat organiseren voor minderjarigen en de mensen rondom hen op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle betrokken sectoren. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van decreet in om tegemoet te komen aan een aantal tekortkomingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp. Zo willen ze concrete verduidelijkingen aanbrengen in het decreet opdat jeug...

25 januari 2022 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Onderzoeken Toerisme Vlaanderen

Onlangs presenteerde Toerisme Vlaanderen zijn reputatie- en ambassadeursstudies. Daaruit bleek onder andere dat de bekendheid van Vlaanderen en zijn grootste steden de voorbije vier jaar is gezakt van 72 naar 61 procent, en dat Vlaamse jongeren niet geneigd zijn om Vlaanderen aan te prijzen als vakantiebestemming. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover deze bevindingen? Wil ze extra promotiecampagnes opzetten in het buitenland? Hoe wil ze jon...

25 januari 2022 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Woningdelen: conceptnota

Door onder andere de wijzigende samenstelling van gezinnen, de vergrijzing van de bevolking en de tendens naar nieuwe vormen van wonen, is er nood aan nieuwe regelgeving ter zake. Leden van de Open Vld-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen over woningdelen. Daarbij wonen alleenstaanden wel met anderen onder één dak, maar in aparte wooneenheden, waardoor ze fiscaal niet als samenwonend worden beschouwd. De leden van de ...

24 januari 2022 14.30u - Antoon Van Dyck

Werkgroep Institutionele Zaken

Staatsstructuur en toekomstig staatsmodel: hoorzitting

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep houden een hoorzitting over de staatsstructuur en het toekomstig staatsmodel met professor emeritus André Alen en met professor Paul Van Orshoven van de KU Leuven.

24 januari 2022 14.00u - Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met huidige ministers

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

24 januari 2022 09.00u - Koepel

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Hoorzitting met huidige ministers

In de lente bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevo...

Scroll to top