Bureau en Uitgebreid Bureau

Het Vlaams Parlement wordt bestuurd door een verkozen orgaan: het Bureau. Elk jaar kiezen de Vlaamse volksvertegenwoordigers een voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen die samen het Bureau uitmaken. Het Bureau neemt de strategische beslissingen over de werking van het Vlaams Parlement.

De politieke organisatie van het parlement wordt vastgelegd door het Bureau, aangevuld met de voorzitters van de erkende fracties: het Uitgebreid Bureau. Zij bepalen de agenda van de plenaire vergadering, en regelen deels ook de werking van de commissies.

Bureauzaal

Het Bureau

Het Bureau is het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Het Bureau is verantwoordelijk voor strategische keuzes in verband met:

  • de financiën: inkomsten en uitgaven
  • de infrastructuur: de gebouwen en het materieel van het parlement
  • het personeel: aanwervingen, verloning, statuut …

Het Bureau legt de krachtlijnen van het beleid vast. De beslissingen van het Bureau worden voorbereid door het managementteam: de vergadering van de leidinggevende ambtenaren van het Vlaams Parlement (secretaris-generaal, de directeurs en managers). 

Het Bureau vergadert om de veertien dagen. De secretaris-generaal (de leidende ambtenaar van het Vlaams Parlement) woont de vergaderingen bij. Het secretariaat van het Bureau wordt verzorgd door een staffunctionaris (medewerker van het Vlaams Parlement).

Het managementteam voert het beleid ook verder uit. Het Bureau wordt bij de opening van elk zittingsjaar opnieuw verkozen door de plenaire vergadering.

Het Uitgebreid Bureau

Het Uitgebreid Bureau coördineert de politieke werking van het Vlaams Parlement. Het bepaalt de politieke agenda en heeft de volgende functies:

  • De agenda van de plenaire vergadering bepalen
  • Beslissen over de behandeling van interpellaties
  • De werking van de commissies coördineren. Daartoe worden driemaal per jaar overlegvergaderingen met de commissievoorzitters georganiseerd.
  •  De initiatieven bespreken die worden genomen ter verbetering van de politieke werking van het Vlaams Parlement.
Kunstwerk 'Vlaanderen in de wereld' van Hugo Duchateau in de Bureauzaal

Het Uitgebreid Bureau bestaat uit de leden van het Bureau en de fractievoorzitters van de erkende politieke fracties. Het Uitgebreid Bureau vergadert wekelijks op maandag.

Herbekijk hieronder de verkiezing van het Bureau op maandag 25 september 2023

Scroll naar boven