Op woensdag 7 februari kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er de bespreking en de stemming van drie ontwerpen van decreet en een voorstel van resolutie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Ontwerp van decreet: wijziging decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging

De Vlaamse Regering wil deze legislatuur het decreet met regelgeving over begraafplaatsen en lijkbezorging wijzigen. Ze wil het ook voor private spelers mogelijk maken om een crematorium op te richten. Verder wil ze samen met de lokale besturen en de andere betrokkenen kijken of er nog actualisaties nodig zijn. Neem bijvoorbeeld een subsidiestop voor crematoria of regels rond het vervoer van stoffelijk overschot.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: wijziging regelgeving regionale televisieomroeporganisaties

De regionale televisieomroeporganisaties hebben een specifiek karakter: ze zijn bottom-up gegroeid, met een sterk engagement van mensen met een grote regionale betrokkenheid. De Vlaamse Regering wil het Mediadecreet op enkele vlakken wijzigen, zodat de doelstellingen en de financiering van de regionale televisieomroeporganisaties up to date zijn met de huidige uitdagingen en opportuniteiten.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: samenwerkingsakkoord hulp- en dienstverlening voor gedetineerden

Met dit ontwerp van decreet stemt de Vlaamse Regering in met het vernieuwde samenwerkingsakkoord over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het is een akkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Belangrijke punten in het akkoord zijn de re-integratie na een gevangenisstraf en het voorkomen van het opnieuw plegen van strafbare feiten.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Voorstel van resolutie: ondersteuning en zorg voor intersekse personen

Intersekse personen vertonen sinds de geboorte zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Ze ondervinden vaak grote uitdagingen op het vlak van welzijn, gezondheid en gelijke kansen. Daarnaast botsen ze geregeld op onaangepaste maatschappelijke en medische normen. Leden van de meerderheidsfracties vragen met dit voorstel van resolutie aan de Vlaamse Regering om onder meer een Vlaams expertisecentrum voor intersekse personen te erkennen en de stigmatisering van intersekse personen tegen te gaan.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van resolutie?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll naar boven