De Boerenbond verzet zich tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. Het stapt nu naar de Raad van State om versoepelingen te eisen. Verouderde emissiegegevens en de ongelijke behandeling tussen industrie en landbouw zijn volgens de belangenvereniging twee belangrijke pijnpunten. Hoe reageert minister Zuhal Demir hierop? Het stond op de agenda van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Hoe moet het verder met het stikstofakkoord?

Commissielid Mieke Schauvliege (Groen) verduidelijkte de vier punten waarmee de Boerenbond naar de Raad van State trekt. Zo zou het stikstofakkoord gebaseerd zijn op verouderde emissiegegevens, de rode lijst van zogenaamde extreme uitstoters is een inbreuk op het eigendomsrecht van landbouwers, er is onvoldoende rekening gehouden met de 20.000 bezwaarschriften tegen het akkoord en er is een ongelijke behandeling tussen industrie en landbouw.

Het stikstofakkoord dateert nu van 10 maart 2023 en werd op 4 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Toch is er nog geen decreet, gaf Mieke Schauvliege aan. Ze wou van minister Zuhal Demir weten wat de volgende stappen zijn in de uitvoering van het stikstofakkoord en wat haar reactie is op de gerechtelijke procedure van de Boerenbond.

“Ik spreek hier namens de boeren en stel gelijkaardige vragen als collega Schauvliege, maar wel vanuit een andere invalshoek”, begon commissielid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Hij zei dat er uit verschillende hoeken bedenkingen komen over het stikstofakkoord. Zo zal bijvoorbeeld cd&v, volgens hem, niet zomaar op “het groene knopje” drukken. Daarnaast stelde hij dat er ook vanuit Open Vld kritische geluiden te horen zijn. Hij wou van de minister weten in welke mate het kabinet Landbouw betrokken is bij de voorbereiding van het Stikstofdecreet.

Verder vroeg Stefaan Sintobin zich af of er al een onderzoek was gestart naar eventuele versoepelingen van het decreet, zoals gevraagd door onder andere cd&v. En hij stelde zich ook vragen bij de timing: “Het is bijna zomerreces, en dan zijn er nog een paar maanden, gevolgd door de precampagne, en zo zijn we heel snel aan het einde van deze legislatuur. Acht u het waarschijnlijk dat er nog deze legislatuur een Stikstofdecreet wordt goedgekeurd?”

Minister gelooft in transitie naar minder stikstofuitstoot

Wat vindt minister Zuhal Demir van de gerechtelijke stappen van de Boerenbond? “Het is hun goed recht”, gaf ze aan. De Boerenbond heeft, volgens haar, natuurlijk een ander businessmodel dan de Vlaamse Regering. Die moet, volgens de minister, het algemeen belang dienen. En specifiek, moet ze ervoor zorgen dat er geen vergunningsstop komt voor ondernemers en dat we de natuur gezond houden.

Daarnaast gaf de minister een stand van zaken over het verdere verloop van het stikstofakkoord. Op 10 maart gaf ze aan haar diensten de opdracht alle onderdelen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) waarvoor geen aanpassingen in regelgeving nodig zijn op te starten. Denk maar aan de stikstofsanering, de werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt en de begeleiding van landbouwers door de diensten van de Vlaamse overheid. De onderdelen van het PAS die bijkomende regels vereisen, werden in kaart gebracht en in ontwerpteksten gegoten. En de maatregelen die nood hebben aan een decretale basis, kregen een omvattend ontwerp van decreet. Dat wil de minister nog voor het zomerreces voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Zuhal Demir richtte zich in haar antwoord ook even specifiek tot het Vlaams Belang: “Ik weet dat jullie tegen al die stikstofproblematieken en dergelijke zijn, maar het is een aspect van luchtkwaliteit en gezondheid, en dat is veel te weinig aan bod gekomen. Ik wil daarin stappen vooruit zetten. Jullie zouden dat wellicht niet doen, maar dan is de vraag waar we binnen 20 of 30 jaar staan.”

Er is nu eenmaal een stikstofarrest, gaf de minister nog aan. Waarbij de uitstoot van stikstof een impact kan hebben op het toekennen van een vergunning. Volgens haar zijn er nu twee mogelijkheden: “de kop in het zand steken en niets doen” of “door de zure appel bijten”. Zuhal Demir vindt dat er een transitie nodig is, die volgens haar al door verschillende landbouwers wordt gedragen. “Ze gaan iets anders doen dan dieren houden. Ze gaan teelten uitproberen. Eén landbouwer gaat zelfs wijnbouw doen.” De minister besloot: “Alle onderdelen van het stikstofakkoord worden nu uitgevoerd. Ik wil de Vlaming geen vergunningsstop aandoen. In Nederland heeft dat al 20 miljard euro gekost aan de economie. Dat wil ik echt niet.”

Het debat vond plaats op dinsdag 6 juni.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top