80 procent van de Vlaamse huishoudens heeft op dit moment een variabel energiecontract, en 20 procent een vast contract. Momenteel is een vast contract duurder. Hoe dat komt? Je kan als klant van energieleverancier veranderen wanneer je maar wilt; je hoeft  geen rekening te houden met de vorm of de duur van je contract. Maar dat brengt kosten met zich mee voor de energieleveranciers. Die mogen immers geen opzegvergoeding meer aanrekenen en moeten voortdurend rekening houden met de vroegtijdige beëindiging van contracten.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vaste energiecontracten weer goedkoper worden? Laat energieleveranciers opnieuw toe om een opzegtermijn of opzegvergoeding op te leggen, geeft de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) mee. Dat geeft energieleveranciers meer zekerheid en beperkt het risico op vroegtijdige beëindigingen.

De Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) ondersteunt dat voorstel en erkent dat het kan leiden tot goedkopere vaste energiecontracten. Consumentenorganisatie Testaankoop dringt aan op garanties voor lagere prijzen, het in ruil verbieden van de huidige vaste vergoedingen en een geleidelijke verlaging van opzegvergoedingen. Het was stof voor een debat in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

De klok terugdraaien?

Commissielid Robrecht Bothuyne (cd&v): “Keuzevrijheid lijkt mij heel belangrijk. Als er een systeem wordt ingevoerd, moet een klant kunnen kiezen voor een contract met of zonder opzegvergoeding. Als er gekozen wordt voor een contract met een opzegvergoeding of met een opzegtermijn moet er een garantie zijn dat er een lagere prijs wordt aangerekend.”

Robrecht Bothuyne polste naar wat minister Zuhal Demir vindt van het voorstel van de VREG en FEBEG. Heeft ze hierover al overleg gepleegd met de energiesector? Gaat ze akkoord met de stelling dat het prijsverschil tussen vaste en variabele contracten te verklaren is door het verbod op de opzegvergoeding? Wat is er volgens haar nodig om te kunnen garanderen dat de prijzen ook effectief zullen zakken bij de herinvoering van de opzegvergoeding?

Bespreking in het kader van herziening Elektriciteitsrichtlijn

“Het prijsverschil tussen variabele en vaste energietarieven is in België relatief groot”, aldus minister Demir. Niet alleen blijven de veranderlijke prijzen en de marktrisico's relatief hoog en onvoorspelbaar, ook vroegtijdig opzeggen van contracten door klanten speelt effectief een rol. Toch is het opnieuw invoeren van een opzegvergoeding geen garantie op succes, vreest de minister. Bovendien is het volgens haar niet zonder risico, want overstappen naar een andere leverancier wordt zo opnieuw moeilijker.

De bespreking over de herinvoering van een opzegvergoeding bij vaste contracten is gepland bij de omzetting van de herziene Elektriciteitsrichtlijn. Verwachting is dat deze richtlijn in april in het Europees Publicatieblad staat. “Dat is een geschikt moment om alles wat met de elektriciteitsmarkt te maken heeft, als geheel te bekijken en te evalueren”, zei minister Demir. Er is immers ook een erg complexe bevoegdheidsverdeling op dit vlak, waarbij op dit moment niet eenduidig gezegd kan worden wie op welke manier de maatregel kan invoeren.”

Als vergoedingen voor het veranderen van leverancier zouden worden aangerekend, stelt de Europese Elektriciteitsrichtlijn dat deze vergoedingen duidelijk aan de afnemer moeten worden meegedeeld voordat het contract wordt aangegaan. De vergoedingen moeten bovendien evenredig zijn en mogen niet meer bedragen dan het rechtstreekse economische verlies dat de leverancier lijdt als gevolg van het opzeggen van een contract. Dat economisch verlies moet door de leverancier aangetoond kunnen worden.

“Uiteraard zal dit allemaal zeer goed gemonitord moeten worden door de regulerende instanties”, gaf minister Demir nog mee. “In een goed werkende markt zou de concurrentie er echter toe moeten leiden dat prijzen zakken.”

Het debat vond plaats op woensdag 21 februari.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Energie

Lees verder

Scroll naar boven