Om de elektriciteit die de windmolenparken op zee opwekken landinwaarts te transporteren, is een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig, het Ventilusproject. Het project stootte al op heel wat verzet in West-Vlaanderen. Om daaraan tegemoet te komen, heeft de Vlaamse Regering een aantal compensatiemaatregelen opgesteld. Commissielid Bruno Tobback (Vooruit) vroeg Vlaams minister Zuhal Demir om uitleg in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Meer compensatie voor omwonenden

Aanleiding tot de vraag om uitleg van commissielid Bruno Tobback (Vooruit) was de nota over de compensatiemaatregelen voor het Ventilusproject, die de Vlaamse Regering voorlegde aan het Overlegcomité van de verschillende regeringen. Dat doet ze omdat Elia, de netbeheerder die het Ventilusproject moet realiseren, actief is op federaal niveau.

Het uitbreiden van de zone waarin mensen vrijwillig kunnen verkopen aan Elia van 35 naar 100 meter is maar één van de compensatiemaatregelen in het voorstel. Ook het verhogen van de compensatievergoedingen voor bedrijven en inwoners, het voorzien van een gemeenschapsfonds van 2 miljoen euro per kilometer voor nieuwe bovengrondse hoogspanningsleidingen en het maximaal ondergronds brengen van de leidingen werden in de nota opgenomen.

Een eerste vraag van Bruno Tobback ging over het bedrag van 2 miljoen euro. Hij merkte op dat dit bedrag voor een vergelijkbare investering in Frankrijk 50.000 euro per kilometer bedraagt. Hij wou dus van de minister weten wat de verklaring is voor dat verschil. Verder legde hij haar onder andere nog volgende vragen voor: “Op hoeveel kilometer zal dit gemeenschapsfonds betrekking hebben? Hoeveel geld is daarvoor dan logischerwijze nodig? En komen deze kosten in de hoogspanningstarieven of zijn er alternatieven om het te financieren?”

De antwoorden van de minister

Vlaams minister Zuhal Demir benadrukte dat Frankrijk niet te vergelijken valt met Vlaanderen, dat een veel dichtere en meer verspreide bebouwing kent. De minister wil vooral verdere stappen zetten in het Ventilusproject. “We moeten voor draagvlak zorgen in West-Vlaanderen, bij de bevolking op de eerste plaats, maar ook bij de vele burgemeesters. Vandaar dat de Vlaamse Regering een uitbreiding wil vragen van de bestaande compensatieregeling waaraan Elia gebonden is”, verklaarde de minister.

Gezien de impact van het Ventilusproject op de omgeving moet er volgens de minister een compensatie voorzien worden voor de omwonenden, die uitgebreider is dan wat er vandaag al bestaat. “Het gemeenschapsfonds wordt gefinancierd door Elia en staat ter beschikking van de lokale gemeenschap die een impact ondervindt van de infrastructuurwerken. Met dit fonds worden projecten ondersteund die onder meer de leefomgeving verbeteren”, zei de minister hierover. Aangezien het definitieve traject van Ventilus nog niet vastligt, kon de minister nog niet aangeven over hoeveel kilometer het in totaal zou gaan en hoeveel dat precies oplevert voor het gemeenschapsfonds. Ze hoopt wel tegen eind februari het tracé definitief te hebben bepaald.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Energie

Ruimtelijke ordening

Lees verder

Scroll naar boven