Als gevolg van onder meer de stijgende energieprijzen moeten uitbaters van sportkampen en jeugdcentra hun prijzen verhogen. Hierdoor wordt het voor sommige ouders moeilijker om hun kinderen op sportkamp te laten gaan. Wat is de visie van minister Ben Weyts hierop? Kreeg hij hierover signalen uit de sportfederaties? Welke rol kan hij hierin, samen met zijn collega’s van Jeugd en Toerisme, opnemen? Dit werd besproken in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van woensdag 22 juni.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Druk op gezinnen

Met de zomervakantie in het vooruitzicht komt de inschrijvingskoorts voor sport- of zomerkampen bij heel wat gezinnen op gang. De kosten voor die kampen dreigen dit jaar een pak hoger te liggen dan in andere jaren. Door onder meer de stijging van de energieprijzen en de algemene levenskost zien uitbaters van sportkampen en jeugdcentra zich genoodzaakt om hun prijzen te verhogen. Hierdoor wordt het voor verschillende ouders minder evident om hun kinderen aan sportkamp te laten deelnemen. Die kwestie zorgde afgelopen woensdag dan ook voor vragen in de Commissie voor Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.

Volgens commissielid Annick Lambrecht (Vooruit) is een betaalbaar zomersportaanbod essentieel voor gezinnen en kinderen. Door de verhoogde prijzen van de kampen komt dit volgens haar nu onder druk te staan. Daarom richtte ze zich tijdens haar tussenkomst in de commissie tot bevoegd minister Ben Weyts met een reeks vragen:  Hoe kijkt u naar deze problematiek? Kreeg u reeds signalen vanuit de sportfederaties hierover? Welke rol kunt u vanuit uw bevoegdheid Sport hierin opnemen? Zult u hierover in overleg treden met de ministers van Jeugd en Toerisme? 

Antwoorden van de minister

Minister Weyts begon zijn antwoord met te erkennen dat de toename van de energieprijzen, de verhoogde personeelskosten, de berichtgeving over de inflatie en de vele voorspellingen dat levensmiddelen duurder worden onrust veroorzaken. Dat alles zal volgens hem inderdaad gevolgen hebben voor de prijzen van sportkampen en -stages. Wat die gevolgen precies zullen zijn, moet volgens hem  echter nog bekeken worden. "Ingrijpen op de private markt kan ik niet, voor zover we dat al zouden willen", aldus minister Weyts. 

Voorts wees de minister erop dat voor de sportkampen die Sport Vlaanderen organiseert er prijsaanpassingen gelden die gerelateerd zijn aan index- of inflatiestijgingen. Hierbij benadrukte hij dat er een aantal fikse kortingen zijn voor specifieke doelgroepen: "Er is een korting van 50 procent voor kinderen uit kansarme gezinnen. Voor de specifieke g-sportkampen en g-sporters die deelnemen aan een regulier kamp, hanteren we een standaardkorting van 15 procent. Daarnaast doen ook de lokale besturen hun duit in het zakje, zowel financieel als op het vlak van infrastructuur".

Of hij al reacties over deze kwestie ontving van de sportfederaties? Niet specifiek: "Er zijn vanuit de sportfederaties geen recente bezorgdheden rond deze problematiek gecapteerd, al zijn er soms in het algemeen af en toe bezorgdheden rond de stijgende kostprijs, op diverse vlakken",  verklaarde hij. Ten slotte haalde de minister nog aan dat hij regelmatig overlegt met de administratie en het kabinet van de minister van Jeugd over dit topic. "Mochten we een sterke terugval vaststellen dan kunnen we natuurlijk ingrijpen, maar vooralsnog hebben we geen signalen in die richting", aldus minister Weyts.

Herbekijk dit stuk van de vergadering

Relevante thema's

Sport

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll naar boven