Op woensdag 6 oktober om 14u komt de plenaire vergadering samen. Naast het vaste vragenuurtje staan er verschillende eindstemmingen op het programma. Waarover wordt er precies gestemd? Lees verder en volg de plenaire vergadering live mee.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
2 mensen die rolstoelbasketbal spelen

Optimalisering structuren G-sport  - ontwerp van decreet

G-sport is de verzamelnaam voor alle sporten die door mensen met een beperking beoefend worden. Die beperking kan fysiek, psychisch, verstandelijk, auditief of visueel zijn. Er zijn momenteel drie strategische partners voor het G-sportbeleid: Sport Vlaanderen, Parantee-Psylos (als unisportfederatie G-sport) en G-sport Vlaanderen (als G-sportplatform). De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om, in uitvoering van de beleidsnota Sport 2019-2024, de structuren binnen de G-sportwerking te optimaliseren. De taken van het G-sportplatform zullen voortaan door één structuur, namelijk de unisportfederatie G-sport worden uitgevoerd. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Twee mensen doen aan houtbewerking

Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel over arbeidsmobiliteit

Op 24  juni  2021  sloten de  Vlaamse  Gemeenschap,  het  Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een samenwerkingsakkoord over de afstemming van het  arbeidsmarktbeleid,  opleiding,  vorming  en  de  bevordering  van  de  mobiliteit  van werkzoekenden. Zo willen de verschillende betrokken regeringen ervoor zorgen dat werkzoekenden uit Brussel sneller aan de slag kunnen in Vlaanderen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om dit samenwerkingsakkoord concreet vorm te geven. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Jonge internationale ondernemers stellen hun bedrijfsproject voor

Nieuwe regelgeving inzake beroepskaarten voor niet-EU-burgers

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen dat de 56 jaar oude wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen moet vervangen. Het nieuwe ontwerp van decreet biedt een nieuw regelgevend kader voor zelfstandigen van buiten de EU die zich in Vlaanderen willen vestigen. Daarnaast geeft het uitvoering aan de zesde staatshervorming waarbij het Vlaamse Gewest bevoegd werd voor de toegang van economische migranten tot zijn arbeidsmarkt.  Het ontwerp van decreet heeft als doelstelling Vlaanderen te profileren als een attractieve regio, waardoor innovatieve start-ups en buitenlands toptalent kunnen worden aangetrokken.

Verpleegster verzorgt een oudere dame

Mogelijke toetreding private partners tot lokale publieke zorginstellingen

Het Vlaamse regeerakkoord kondigde een mogelijkheid aan tot toetreding van private partners in de openbare welzijnsverenigingen. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het decreet Lokaal Bestuur in die zin aan te passen. Het voorstel van decreet moet het mogelijk maken voor rusthuizen, woonzorgcentra en andere zorginstellingen van een OCMW of gemeente om een apart bedrijfje op te richten, waar ze bepaalde taken, personeelsleden en infrastructuur in onderbrengen. Bovendien kunnen private investeerders zich in de organisatie inkopen, tot maximaal 49 procent van het kapitaal.

Relevante thema's

Werk

Sport

Internationaal Ondernemen

Economie

Lees verder

Scroll naar boven