Search in Vlaams Parlement

Klimaatcommissie en interparlementair klimaatoverleg

klimaat wereldbol

Het klimaatvraagstuk kwam in de zittingsperiode 2014-2019 uitgebreid aan bod in het Vlaams Parlement. Naar aanleiding van de internationale klimaattop en het klimaatakkoord van Parijs richtte het Vlaams Parlement een bijzondere commissie op en werd een resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid aangenomen. Het Vlaams Parlement was ook de initiatiefnemer voor het interparlementair overleg dat resulteerde in een resolutie die door alle betrokken assemblees in België werd aangenomen. Bovendien was het klimaatvraagstuk ook enkele malen het onderwerp van een actualiteitsdebat in plenaire vergadering.

In februari 2016 richtte het Vlaams Parlement een bijzondere Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen op (de ‘Klimaatcommissie’). Die commissie moest nagaan hoe de afspraken uit de klimaattop van eind 2015 in Parijs (COP 21) in de praktijk moeten worden gebracht en ook welke beleidsmaatregelen genomen moeten worden om op langere termijn (horizon 2050) een transitie in onze maatschappij te bewerkstelligen. De werkzaamheden van de Klimaatcommissie, voorgezeten door parlementsvoorzitter Jan Peumans, moesten uitmonden in een politiek zo breed mogelijk gedragen voorstel van resolutie.

De Klimaatcommissie nodigde Europese topfunctionarissen, academici en verantwoordelijken van onderzoeksinstellingen en actoren uit het bedrijfsleven en het middenveld uit voor hoorzittingen over het Europees perspectief en de beleidsdomeinen Landbouw, Mobiliteit, Energie, Wonen/Huisvesting en Industrie/Innovatie. Daarnaast kreeg de Klimaatcommissie adviezen van Vlaamse strategische adviesraden en andere organisaties. De omvangrijke verzamelde informatie werd samengevat in een syntheserapport.

Het werk van de commissie resulteerde in een politiek breed gedragen resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid, ingediend door commissieleden uit alle erkende fracties. Wegens het naderen van de Vlaamse Klimaat- en Energietop begin december 2016, werd de resolutie rechtstreeks in de plenaire vergadering behandeld en aangenomen eind november 2016. Een week eerder werd ook al het ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst die is aangenomen op de 21ste Conferentie van Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Parijs op 12 december 2015 (klimaatakkoord van Parijs) rechtstreeks in de plenaire vergadering behandeld en aangenomen.

In principe betekende de aanneming van de klimaatresolutie het einde van de werkzaamheden van de commissie. In mei 2017 organiseerde het Vlaams Parlement echter het eerste interparlementair klimaatoverleg, een initiatief van parlementsvoorzitter Jan Peumans met als doelstelling het klimaatbeleid van de verschillende entiteiten in België onderling beter af te stemmen. Delegaties van de federale Kamer en de Waalse en Brusselse gewestparlementen namen eraan deel, samen met de Klimaatcommissie en onder voorzitterschap van Jan Peumans.

De betrokken assemblees vergaderden in het najaar van 2017 verder in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Waals Parlement, onder voorzitterschap van de respectieve parlementsvoorzitters Charles Picqué en André Antoine. De delegaties formuleerden in november 2017 een gemeenschappelijke, informele verklaring  over het klimaatbeleid voor de internationale klimaattop (COP 23) in Bonn in november 2017.

Daarna volgde een reeks vergaderingen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, onder voorzitterschap van Bert Wollants, voorzitter van de bijzondere Kamercommissie Klimaat en Duurzame Ontwikkeling. De delegaties werkten van maart tot juli 2018 een tekst uit voor een gezamenlijke resolutie over het klimaatbeleid van België voor de internationale klimaattop (COP 24) in Katowice in december 2018. In juli 2018 werd er, na een uitgebreid en moeilijk maar constructief verlopen debat, eensgezindheid bereikt over een interparlementaire resolutie over het nationale klimaatbeleid, die formeel werd bekrachtigd door alle betrokken assemblees tijdens het najaar van 2018.

Daarnaast organiseerde de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn in januari 2018 gedachtewisselingen over de stand van zaken van de uitvoering van de resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid, met de betrokken Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Philippe Muyters, Ben Weyts, Liesbeth Homans en Bart Tommelein.

Ten slotte was de klimaatproblematiek tot viermaal toe het onderwerp van een actualiteitsdebat, in de plenaire vergaderingen van:

  • 3 december 2014 (over het Vlaamse klimaatbeleid)
  • 18 oktober 2017 (over de stand van zaken met betrekking tot de Vlaamse klimaatdoelstellingen)
  • 5 december 2018 (over het klimaatbeleid van de Vlaamse Regering, naar aanleiding van een grote klimaatbetoging)
  • 30 januari 2019 (over het klimaatbeleid van de Vlaamse Regering, naar aanleiding van twee grote klimaatbetogingen)

Persberichten van de parlementsvoorzitter:

Webdossier:

Scroll to top