U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2018, 14.00u

Voorzitter

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

CETA-handelsverdrag tussen EU en Canada: instemmingsdecreet

De Europese Unie en Canada bereikten op 30 oktober 2016 een akkoord over een vrijhandelsverdrag, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Met dit akkoord willen de EU en Canada hun markten openstellen voor elkaars goederen, diensten en investeringen. Er zullen geen douanerechten meer moeten worden betaald, met uitzondering van een aantal zeer gevoelige sectoren, onder meer landbouwproducten. Het CETA bevat ook een speciaal rechtstelsel voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten: het ICS (investment court system). In België moeten zowel de federale staat als de deelstaten het CETA ratificeren.

Zelden is in het Vlaams Parlement zo uitgebreid gediscussieerd over een handelsverdrag. De Vlaamse Regering wijst op het verwachte gunstige effect inzake export, werkgelegenheid en welvaart. Het verdrag bewijst ook de meerwaarde van de EU in tijden waar het protectionisme weer de kop op steekt, stelt de minister-president. De oppositiefracties sp.a en Groen blijven kritisch en vroegen tijdens de commissiebesprekingen om het door België gevraagde advies van het Europees Hof van Justitie over de compatibiliteit van het ICS met het unierecht af te wachten. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet tot instemming met het CETA en houdt de eindstemming.

Programma 'Iedereen verdient vakantie' in sociaal toerisme

Uit de evaluatie van het decreet Toerisme voor Allen uit 2003 door Toerisme Vlaanderen bleek dat een verbreding van het wettelijke kader hoognodig was. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om de vakantieparticipatie van mensen die een vakantiedrempel ervaren (mensen in armoede, zieken, zorgbehoevenden, mensen met een beperking...) te verbeteren. Het stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende partners binnen de vakantieketen die werken vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie, vormt de basis van het voorstel van decreet. Het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen krijgt de regisseursrol bij de uitvoering. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Wijziging Kunstendecreet

Leden van de meerderheidsfracties, sp.a- en Groen dienden gezamenlijk een voorstel van decreet in tot wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013. Uit een evaluatie bleek immers dat er nood was aan onder andere coherentere en eenvoudigere adviezen, en aan plan- en werklastvermindering voor aanvrager, beoordelaar en administratie.

Video

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

BESPREKINGEN

WERKINGSBEGROTINGEN - Besprekingen en stemmingen

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.