De kwaliteit van de voetpaden laat vaak te wensen over. Regelmatig liggen er obstakels op het trottoir en zijn ze helemaal niet toegankelijk voor personen met een handicap. Voetgangers zijn bovendien oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers. Veilig is anders. Wat wil minister Bart Somers hieraan doen? Hij kreeg er een vraag om uitleg over in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Kwaliteit en toegankelijkheid van de voetpaden opkrikken?

“Je te voet verplaatsen lijkt een evidentie, maar is dat toch niet altijd”, begon commissielid Brecht Warnez (cd&v). Hij stelde dat voetgangers zich vaak onveilig voelen. Voorbijrazende auto’s en fietsers, onveilige oversteekplaatsen, oneffen voetpaden en noem maar op. Het is de dagelijkse realiteit.  “Als het gaat over de kwaliteit van de voetpaden, moet de lat hoog liggen”, vindt hij. Hij wil de kwaliteit opkrikken, maar denkt bijvoorbeeld ook aan het installeren van rustbanken of het ontharden en het vergroenen van de voetpaden.

Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid, wil de openbare ruimte meer toegankelijk maken. “Er is een vademecum, of naslagwerk, met ontwerpcriteria en ideeën als leidraad voor veilige, effen en toegankelijke voetpaden”, zei Brecht Warnez. Het vademecum dateert van 2010. Volgens hem is er ondertussen heel wat veranderd en kan een voetpadenplan soelaas bieden.

Hij legde de minister onder andere volgende vragen voor: “Welke initiatieven hebt u genomen om samen met de lokale overheden wandelroutes in steden en dorpen te bevorderen? Hebt u hierover al gesproken met ouderenorganisaties? Ziet u noodzaak in het updaten van het vademecum uit 2010? En ziet u een oplossing in een voetpadenplan voor iedere gemeente?”

Lokale besturen springen mee op de kar

Voor minister Bart Somers is een lokaal toegankelijkheidsbeleid heel belangrijk. Voor hem staat de inrichting van de voetpaden daarin mee centraal. “Inter zorgt er, samen met mij, voor om de lokale besturen daarin bij te staan”, gaf hij aan. Inter heeft een convenant, ofwel een afspraak, met 118 gemeenten waarbij ze doorlichting en advies vragen over de inrichting van hun publieke domein, de wandelroutes en de toegankelijkheid van de voetpaden. De minister zei dat 33 lokale besturen al een charter ondertekenden ‘Naar een toegankelijke gemeente’. En hij gaf aan dat nog eens 26 besturen een actieplan integrale toegankelijkheid opmaakten.

Bart Somers zei dat de Vlaamse Ouderenraad een structurele gesprekspartner is van Inter. Zo is Inter lid van de commissie Wonen, Mobiliteit en Omgeving van de Vlaamse Ouderenraad. “Daar is dus een heel goede samenwerking”, aldus de minister. Verder staat de minister er volledig achter om het vademecum uit 2010 te actualiseren. “Mijn kabinet heeft de vraag om dat vademecum vast te pakken, doorgegeven aan minister Lydia Peeters, zodat lokale besturen opnieuw een geactualiseerd werkdocument hebben”, zei de minister nog.

Het debat vond plaats op dinsdag 4 juli.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Lokale Overheden

Lees verder

Scroll naar boven