Search in Vlaams Parlement

Kinderbijslag en groeipakket

kinderopvang

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslag. De eerste jaren van deze regeerperiode zijn gebruikt om tot een nieuwe regeling te komen, onder meer in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op 1 januari 2019 treedt de nieuwe regeling effectief in werking onder de naam  ‘Groeipakket’. 

Lees en herbekijk

 • Hoorzittingen over de nota van de Vlaamse Regering Conceptnota 'Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat'

  Lees de nota, lees het verslag en herbekijk de hoorzittingen

 • Vraag om uitleg over de uitbetaling van de kinderbijslag van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Voorstel van decreet houdende invoering van een recht op kinderbijslag naar Deens model van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D'haeseleer, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Vandermeersch

  Ontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

  Lees het ontwerp en voorstel van decreet en het verslag van de bespreking

 • Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, §5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

  Lees het ontwerp van decreet en het verslag van de bespreking

 • Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag

  Lees het ontwerp van decreet en het verslag van de bespreking

 • Vraag om uitleg over de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een beperking van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn

  Lees het ontwerp van decreet en het verslag van de bespreking

 • Actuele vraag over de toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een handicap

  van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vraag

Scroll to top