U bent hier

In de kijker

Belangenconflict decumul Brussel

Het Vlaams Parlement heeft bij hoogdringendheid een motie houdende een belangenconflict besproken en goedgekeurd tegen een voorstel van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement dat een onverenigbaarheid wil invoeren tussen een lokaal en parlementair mandaat. De indieners voeren aan dat de regels inzake de gegarandeerde bescherming van de Vlaamse minderheid in Brussel niet werden gerespecteerd.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de levering van enkelbanden voor elektronisch toezicht op gedetineerden;
  • de voorstellen van premier Charles Michel inzake een arbeidsdeal;
  • de aanhoudende droogte;
  • het beleid inzake bedrijfswagens bij de VRT;
  • investeringssteun voor kleine en middelgrote windturbines;
  • de verkiezingen in Turkije en integratie in Vlaanderen;
  • de mogelijke beïnvloeding van de komende lokale verkiezingen door bepaalde landen en organisaties;
  • de aangekondigde nieuwe trajectcontroles.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 27 juni 2018 (pdf)

Begrotingscontrole 2018

De plenaire vergadering bespreekt en stemt over de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting 2018. De begrotingsaanpassing heeft als doel de gegevens uit de oorspronkelijke begrotingsopmaak te controleren en actualiseren om budgettaire marges en tekorten preventief op te sporen. Zo kunnen tijdige corrigerende maatregelen worden getroffen. De eerste begrotingsaanpassing moet volgens het Rekendecreet goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.

Hervorming Vlaamse erfbelasting (successierechten)

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de erf- en schenkbelasting te hervormen en de tarievenstructuur aan te passen. Het decreet moet samen met de federale hervorming van het erfrecht op 1 september 2018 in werking treden. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving

Het M-decreet uit 2014 regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. De opstart van een nieuw ondersteuningsmodel in het kleuter-, lager en secundair onderwijs vanaf 1 september 2017 maakte een wijzigingsdecreet noodzakelijk. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet tot aanpassing van het M-decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
421 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Sven Gatz
425 (2017-2018)
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
426 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
420 (2017-2018)
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
421 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Sven Gatz
425 (2017-2018)
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
426 (2017-2018)

BEGROTINGEN

van de Vlaamse Regering
18 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1611 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
18 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1584 (2017-2018) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1611 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.