Search in Vlaams Parlement

Dit dossier geeft een beeld van hoe de begroting 2018 wordt behandeld in het parlement, en uit welke documenten ze is samengesteld. Alle begrotingsdocumenten en de beleidsbrieven van de Vlaamse ministers staan in een overzichtelijke tabel bij elkaar. Het dossier geeft de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen weer.

Begrotingen en Beleidsbrieven

De voor 2018 wordt samen met de beleidsbrieven voor 2018 ingediend bij het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering begroot de totale uitgaven op 44,36 miljard euro.

Minister Tommelein heeft een vereenvoudigde weergave met toelichting van de begroting 2018 (pdf) voorgesteld in het Vlaams Parlement na de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois.

Vlaams ontwerpbegrotingsplan 2018

Op het ogenblik dat de Vlaamse Regering het Vlaamse ontwerpbegrotingsplan indient bij de Federale Regering, bezorgt ze het ook aan de voorzitter van het Parlement. Het Vlaamse ontwerpbegrotingsplan is de bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone. Het Vlaamse ontwerpbegrotingsplan wordt onder de volksvertegenwoordigers en de leden van de Regering verspreid. Het Vlaamse ontwerpbegrotingsplan wordt verwezen naar de commissie, bevoegd voor financiën en begroting, die daaraan uiterlijk op 7 oktober een bespreking wijdt. Het ontwerpbegrotingsplan wordt gepresenteerd met het oog op indiening bij de Europese .

Tijdschema van de behandeling in 2017

Het parlement moet de goedkeuren voor het begin van 2018. Daarom is er een duidelijke timing uitgewerkt om de te behandelen.

Eind oktober 2017

De Vlaamse Regering dient de ontwerpbegroting (de middelenbegroting, de uitgavenbegroting, het programmadecreet, de meerjarenbegroting) en de beleidsbrieven, met de beleidsambities van de Vlaamse Regering voor het komende jaar, in bij het Vlaams Parlement

November-half december 2017

De vakcommissies bespreken de onderdelen van de uitgavenbegroting, het programmadecreet en de beleidsbrieven waarvoor ze bevoegd zijn 
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting bespreekt eveneens de middelenbegroting

5 december 2017

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting neemt kennis van de werkzaamheden van de andere commissies, en houdt de slotstemming over de middelen- en uitgavenbegroting

20 en 21 december 2017

De plenaire vergadering bespreekt het geheel van de begrotingsontwerpen en de moties over de beleidsbrieven, en houdt de eindstemmingen.
Bekijk de verslagen van de besprekingen in de plenaire vergaderingen van:

Grafieken

In onderstaande grafieken krijgt u een overzicht van de geplande inkomsten en uitgaven voor 2018.
Deze bedragen en percentages zijn afgerond om een indicatie te geven van de grootorde.

Inkomsten 2018: 42,25 miljard euro

Uitgaven 2018: 44,51 miljard euro

Ondanks het verschil van +/- 2,26 miljard euro beschouwt de Vlaamse Regering de begroting 'in evenwicht'. Het verschil is te verklaren door:

  • onderbenutting (0,7 miljard euro): het geraamd bedrag waarvan de Vlaamse overheid denkt het niet te zullen uitgeven
  • ESR-correcties (0,35 miljard euro): correcties in het kader van het Europees Stelsel van de Rekeningen (ESR), het geharmoniseerd boekhoudkader voor de publieke sector dat vergelijkingen tussen de verschillende Europese landen mogelijk maakt. De correcties ontstaan enerzijds doordat steeds meer instellingen en publiekprivate constructies ook als overheid worden gedefinieerd en dus worden geconsolideerd. Anderzijds worden de totale uitgaven in het kader van contracten voor bijvoorbeeld bouwprojecten in de begroting ingeschreven in de jaren van het project en nadien jaarlijks gecorrigeerd in de afbetalingsperiode.
  • buiten begrotingsdoelstelling (1,2 miljard euro): De Hoge Raad voor Financiën heeft voor 2018 een nominaal tekort in de begroting toegestaan voor onder meer een éénmalige correctie op de ontvangsten van de federale overheid (de 'autonomiefactor'), de bouwuitgaven voor Oosterweel, de historische kost van de ziekenhuisinfrastructuur en de schuldovername van gemeenten in het kader van de vrijwillige fusies.

In welke documenten vind ik de begroting?

Begroting 2018

 

 

Begrotingsverslagen

(de verslagen worden aangevuld na bespreking in de respectieve commissies)

 

Toelichtingen

Toelichting per programma

Adviezen en verslagen adviesorganen

Beleidsbrieven 2017-2018

Minister-president Geert Bourgeois

Minister Hilde Crevits

Minister Liesbeth Homans

Minister Bart Tommelein

Minister Ben Weyts

Minister Jo Vandeurzen

Minister Philippe Muyters

Minister Joke Schauvliege

Minister Sven Gatz

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top