U bent hier

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, wanneer je tegen een Antwerpenaar zegt dat het water over ‘de blauwe steen’ is gekomen, dan weet hij meestal wel hoe laat het is. De afgelopen dagen was het weer zover: de combinatie van springtij met een uitzonderlijke storm zorgde ervoor dat de Schelde buiten haar oevers is getreden en tot tegen onze waterkeringsmuur kwam. Dat toont nogmaals het belang aan van de realisatie van de geactualiseerde Sigmaplannen, minister.

Collega’s, voor alle duidelijkheid: dat is niet enkel belangrijk voor Antwerpen, maar gaat veel ruimer dan dat. Het is een bescherming tegen overstromingen van het ruimere Scheldegebied, met alle bijhorende zijrivieren, en dus heel belangrijk voor de Vlaamse regio.

Minister, in uw beleidsnota haalt u aan dat we werk moeten maken van die verdere actualisering en verdere uitvoering van de Sigmaplannen, eerst en vooral van de projecten die nog niet uitgevoerd zijn van de eerste uitvoeringsfase en ten tweede ook van het dijkprogramma en de kaaimuurstabilisatie en -verhoging in Antwerpen. En dat is goed. Maar tegelijkertijd ontvangen we wel verontrustende signalen vanuit verschillende hoeken dat de huidige budgetten ontoereikend zouden zijn. In het verleden paste men daar een mouw aan door, op het moment dat er zich opportuniteiten voordeden en mogelijkheden waren, eenmalig bij te passen en meer middelen toe te kennen.

Mijn vraag is heel concreet. Bent u bereid om dat opnieuw te doen, gelet op het belang van de onverkorte en onmiddellijke uitvoering van onze Sigmaplannen, om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mevrouw De Ridder, dank u wel voor uw vraag. Uiteraard is het Sigmaplan heel belangrijk. Vandaar dat het is opgenomen zowel in het regeerakkoord als in mijn beleidsnota. Wij zeggen inderdaad heel expliciet dat al die werken uitgevoerd hadden moeten zijn in de eerste fase. Dat was tot en met 2015. Alle projecten die niet zijn uitgevoerd, zullen we zeker in deze legislatuur willen uitvoeren.

U weet dat er in het verleden al heel wat is uitgevoerd. U weet ook dat het Sigmaplan een tijdshorizon heeft tot 2030, met een indicatieve tabel van welke projecten in welke periode moeten worden uitgevoerd. U weet ook dat initieel in 2005 voor het volledige Sigmaplan een raming werd vooropgesteld van ruim 880 miljoen euro. Als we dat bedrag vandaag actualiseren, zitten we al bij om en bij de 1,2 miljard euro. U weet dat men in het verleden niet altijd volledig heeft kunnen uitvoeren wat men wou uitvoeren, vaak vanwege budgettaire problemen. Regelmatig heeft men dan eenmalige opportuniteiten aangewend om toch een aantal dingen uit te voeren.

Kortom, er is al heel wat uitgevoerd, maar er is nog heel wat werk uit te voeren. Wij willen ons ten volle engageren om het Sigmaplan zo goed mogelijk uit te voeren en ook die indicatieve timing zo goed mogelijk te volgen. We zijn op dit ogenblik bezig met de opmaak van enerzijds de budgetten voor 2020 voor de Vlaamse Regering en anderzijds met het geïntegreerde investeringsprogramma. Vandaag kan ik u nog niet zeggen hoeveel budgetten er dit jaar exact worden aanbesteed of aangelegd. We waken er alleszins over dat er zoveel mogelijk projecten worden uitgevoerd.

Ik vind dat een heel voorzichtige opening. U waakt erover dat er zoveel mogelijk werken worden uitgevoerd. Ik weet dat u bezig bent met de opmaak van het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP). Dat is natuurlijk een cruciaal moment. U weet dat wij heel graag samenwerken met De Vlaamse Waterweg. Wij werken daar goed mee samen. Wij waarderen ook hun expertise. Als vanuit die hoek wordt gewaarschuwd en wordt gezegd dat we met de huidige reguliere budgetten niet uitkomen bij eind 2030, maar dat de einddatum eerder richting 2050 ligt, denk ik dat dat niet de bedoeling kan zijn, noch van u noch van de Vlaamse Regering.

Ik hoor een voorzichtige opening. Ik ben natuurlijk zeer benieuwd naar de uitslag van de opmaak 2020 van het GIP. Indien u daar extra middelen voor zou kunnen vrijmaken, kunt u op onze steun rekenen. Ik zal u daar herhaaldelijk blijven aan herinneren en ik zal het blijven opvolgen vanop de parlementsbanken.

De heer Verheyden heeft het woord.

Minister, wij konden deze week nog lezen dat stormen zoals Ciara vaker zullen voorkomen in de toekomst. U stelt in de beleidsnota dat het beveiligen van Vlaanderen tegen overstromingen een van uw speerpunten is. Dat is terecht. Maar ik maak mij zorgen wanneer ik hoor dat u toch vrij voorzichtig inzet op de financiering. We weten al langer dan vandaag dat Vlaanderen overstromingsgevoelig is. Moet er niet dringend een tandje worden bijgestoken voor de financiering van het Sigmaplan en alle bijhorende werken? Vlaanderen hecht heel veel belang aan droge voeten. Deze problemen mogen niet worden onderschat.

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Minister, het Sigmaplan is het paradepaardje van de Vlaamse overheid op het vlak van bescherming tegen overstromingen. U zei daarnet dat er al jaren wordt bespaard op dat paradepaardje. Sinds 2006 hebben we een investeringsachterstand van 227,5 miljoen euro. Als we aan dit regime voortdoen, zal dat plan maar worden gerealiseerd tegen 2050. We hebben het afgelopen weekend een zware storm gehad. Vlaanderen is overstromingsgevoelig. De risico’s nemen toe. Als u daarop bespaart, speelt u eigenlijk met de veiligheid van onze burgers. Ik zou er toch willen op aandringen dat de geplande uitvoering tegen 2030, die nu al in het gedrang komt, wordt aangehouden. Ik wil u vragen om dat echt te doen en om daarvoor in de nodige middelen te voorzien. (Applaus bij Groen)

Minister Lydia Peeters

Ik bedank iedereen om nog eens te wijzen op het belang van het Sigmaplan. Naast dat Sigmaplan hebben we nog twee andere strategische plannen die ook van belang zijn om mensen droge voeten te laten houden. Ik denk onder meer aan het complex project kustvisie en aan het strategisch project RivierPark Maasvallei. Dat zijn drie strategische projecten die heel belangrijk zijn om Vlaanderen tegen overstromingen te beschermen.

Koken kost natuurlijk geld, en we willen alle projecten die in die strategische projecten zijn opgenomen, ten volle realiseren. We zullen hiervoor uiteraard de nodige middelen uittrekken. Ik hoor hier zeggen dat ik misschien voorzichtig ben in het uitdrukken van hoeveel middelen we exact zullen inzetten. Ik kan vandaag nog niet heel exact zeggen hoeveel middelen we in 2020 specifiek aan het Sigmaplan zullen besteden, want we zijn volop bezig met de opmaak van het budget en van het geïntegreerd investeringsprogramma. Ik engageer me zeker om te voorzien in de nodige budgetten en om zo veel mogelijk projecten uit te voeren.

Het klopt dat een aantal projecten wat vertraging hebben, maar dat heeft ook veel te maken met onze planprocessen. Dat moeten we erbij nemen. Voor de gecontroleerde overstromingsgebieden die in het Sigmaplan zijn opgenomen, moeten provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgesteld en moeten milieu-effectrapportageprocedures worden doorlopen. Dat speelt allemaal een rol. In het verleden werd misschien iets minder geïnvesteerd dan de doelstelling die initieel was vooropgesteld, maar het is heel belangrijk dat we de veiligheid van onze inwoners ten volle kunnen garanderen. Wat dit betreft, blijf ik benadrukken dat het Sigmaplan en die tweede andere strategische projecten zeer belangrijk zijn om Vlaanderen tegen overstromingen te beschermen. We blijven hiervoor zeker de nodige investeringen aanwenden.

Minister, dat laatste punt klopt uiteraard. We komen vaak in conflict met hoe moeilijk het is iets op het terrein uit te voeren. In het planningsproces komen we wel wat ‘hiccups’ tegen, maar dat heeft af en toe waarschijnlijk ook te maken met de problemen die ervoor zorgen dat een bepaald ritme niet kan worden versneld.

Als ik u goed heb gehoord, is het wel uw maximale betrachting om te voorzien in de nodige middelen voor alles wat uitvoerbaar is. Dat vind ik een positieve afsluiter. U zult daarvoor niet enkel kunnen rekenen op applaus op onze banken en in Antwerpen, maar ook van uw eigen mensen. Ik heb net nog een tweet gezien van een afdelingshoofd van De Vlaamse Waterweg. Hij houdt een pleidooi om versneld werk te maken van de uitvoering van het Sigmaplan, met inbegrip van de Scheldekaaien in Antwerpen. U hebt alleszins onze steun en we kijken uit naar de geactualiseerde budgetten en het geïntegreerd investeringsprogramma. (Applaus bij de N-VA)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.