U bent hier

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, we hebben tijdens de discussie in juli vastgesteld dat het agentschap nogal creatief omsprong met de in de regelgeving opgenomen verplichting dat er originele documenten moesten worden voorgelegd wat betreft het verkrijgen van jachtverloven. En laat ons eerlijk zijn: die verplichting was weloverwogen ingevoerd. In dat opzicht diende ze ook nageleefd te worden. U hebt gezegd dat het inderdaad niet correct is wat hier gebeurd is. U zou vragen dat men de nodige aanpassingen zou doen, zodat de informatie op de website conform is aan wat in de regelgeving is opgenomen.

En dan wordt het een beetje onduidelijk. Je vindt die informatie op verschillende websites en op verschillende plaatsen. Op de ene plaats wordt gesproken over originele documenten, op de andere niet. Als we kijken naar het pdf-formulier waarop de aanvraag moet worden ingediend, lezen we daar: “De aanvrager houdt de originele documenten ter beschikking in geval van controle door de bevoegde arrondissementscommissaris.”

Wat mij betreft, hoe je het ook draait of keert, is dit geen correcte – of toch geen volledig correcte – implementatie van wat als verplichting is opgenomen. Heeft het agentschap dit gedaan volgens eigen inzicht? Zo ja, wat vindt u daarvan? Heeft het agentschap dit gedaan met uw instemming of met de instemming van uw diensten? Dan vergt dat op zijn minst wat uitleg. Overweegt u om het agentschap opnieuw te vragen om te doen wat het moet doen, wat betekent dat men de wetgeving moet uitvoeren en dat er dus moet worden aangedrongen op het voorleggen van originele documenten?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer De Bruyn, ik denk dat u een punt hebt. Wat hebben onze diensten gedaan? Op basis van de opdracht die we hebben gegeven om tegemoet te komen aan uw opmerking, hebben ze een toevoeging op de website gezet, maar die kwam niet overeen met wat de bedoeling was. We hebben ondertussen de opdracht gegeven om ze eraf te halen. Ik denk dat dit ondertussen gebeurd is.

Wat is de uitleg van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)? We moeten dit nog eens verder bekijken. Het agentschap zegt dat het nu iets is dat qua administratieve overlast en qua het indienen van formulieren enorm veel rompslomp met zich meebrengt, niet alleen voor de diensten, maar ook voor de betrokkenen, die telkens weer originele documenten moeten voorleggen en ter plaatse moeten gaan.

Het ANB is ervan overtuigd dat het feit dat altijd weer authentieke papieren moeten worden ingediend, niet meer van deze tijd is. Die overtuiging staat echter tegenover wat is beslist en moet worden uitgevoerd. Misschien moeten we eens bekijken of we dit willen aanpassen. Volgens het ANB kan dit in de praktijk niet werken.

Maar u hebt een punt: het staat anders in de regelgeving en de regelgeving moet worden toegepast. Ik ben het daar absoluut mee eens, het is daarom ook van de website gehaald.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Ik volg voor een groot stuk de redenering dat het eigenlijk niet meer 21e-eeuws is dat papieren moeten worden opgestuurd of dat ter plaatse moet worden gegaan. Ik vind wel dat die mogelijkheid moet blijven bestaan voor mensen die dat verkiezen. Ik heb begrepen dat er provincies zijn die het fysieke loket hebben afgeschaft. Dat vind ik betreurenswaardig. Een e-loket is goed, maar kan volgens mij het fysieke loket niet in alle gevallen vervangen.

De manier waarop het ANB hier heeft geprobeerd om aan die weinig gebruiksvriendelijke werkwijze tegemoet te komen, vind ik inderdaad niet correct. U bent me daarin ook gevolgd. Het is de taak van de overheid – zonder daarmee exclusief u te bedoelen – om ervoor te zorgen dat de elektronische communicatie tussen diensten veel beter gaat.

Het zou inderdaad niet de burger moeten zijn die eerst een document moet gaan vragen op het gemeentehuis en daarna eentje bij zijn verzekering, en die dan met die documenten naar een ander loket van de overheid moet gaan. Dat is inderdaad een beetje achterhaald. We moeten inzetten op het veel beter sluitend laten communiceren van de verschillende verstrekkers van documenten zodat een e-loket echt een e-loket wordt. De burger hoeft eigenlijk niet te weten wat er allemaal achter zit, wie met wie communiceert om de authenticiteit van de documenten te controleren. Dat moet de opdracht zijn.

Ik ben in ieder geval tevreden om te vernemen dat u opnieuw onderstreept dat we toen niet voor niets die voorwaarde hebben gecreëerd. En zolang we die niet wijzigen, dient die correct en zonder al te veel interpretatievrijheid toegepast te worden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.