U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

De heer Bertels heeft het woord.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Mevrouw Gennez zal een toelichting geven.

Voorzitter, het gaat over de daarnet aangekondigde amendementen met betrekking tot de strijd tegen radicalisering. Het zijn er, denk ik, een zestal. Alle partijen hebben zich geëngageerd om die doelstellingen na te streven. De minister verklaarde daarnet wel dat de begrotingscontrole eigenlijk klaar was voor de resolutie klaar was. Maar we willen de parlementsleden uit de meerderheid samen met de collega’s van Groen de kans geven om het goede werk dat we samen hebben geleverd bij het tot stand komen van de resolutie door te trekken in de begrotingscontrole.

Het gaat over het versterken van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de domeinen Onderwijs, Welzijn en Jeugd in Brussel. Het gaat ook over de onmiddellijke inrichting van een permanent bereikbare telefonische hulplijn. Het zou goed zijn om dat meteen te kunnen bemannen met twee voltijds equivalenten, zodat ouders, jongeren, leerkrachten en hulpverleners meteen bij die permanente en neutrale telefoonlijn terechtkunnen voor advies en een intensieve opvolging van de problematiek. We pleiten ook voor de ondersteuning van het netwerk van islamexperts waar de minister van Onderwijs lippendienst aan bewees. We denken dat dat multidisciplinair interventieteam niet alleen het onderwijs, maar ook de lokale besturen kan versterken. Ook daarvoor vragen we de inschrijving van 150.000 euro, net zoals voor de versterking van de ‘counter narratives’ en voor de ondersteuning van de zelfhulpgroepen van familieleden van vertrokken Syriëstrijders en andere geradicaliseerde jongeren.

Tot slot, en dat moet de vele burgemeesters die graag autonoom de middelen investeren in hun lokale besturen, willen wij het onderwijsveld, de welzijnssector en de veiligheidsdiensten lokaal versterken met extra middelen op basis van een objectieve risicoanalyse in die steden en gemeenten waar de problematiek zich het sterkst voordoet. We voorzien ook in 217.000 euro voor het versterken van de diversiteitspolitiek in de media.

Voorzitter, we gaan ervan uit dat deze amendementen kamerbreed gesteund zullen worden.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over de amendementen nrs. 44, 46 en 47, van de heer Bertels en de dames Kherbache, Gennez en Meuleman, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

  97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  25 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord.

De amendementen zijn niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nrs. 32, 45 en 48, van de heer Bertels en de dames Kherbache, Gennez en Meuleman, op de tabel bij artikel 2, over amendement nr. 33, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op de tabel bij artikel 2, over amendement nr. 49, van mevrouw Lieten en de heer Vandenbroucke, op de tabel bij artikel 2, over de amendementen nrs. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op de tabel bij artikel 2, over amendement nr. 29, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op artikel 62, over amendement nr. 30, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op artikel 63, en over amendement nr. 31, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op artikel 65.

Mevrouw Van den Bossche heeft het woord.

Ik zal een toelichting geven bij een hele reeks amendementen. Amendementen nrs. 29 tot en met 42 betreffen hetzelfde domein. Het gaat over welzijn, en wat we doen met deze amendementen is de aanpassing aan de begroting, die zorgt voor minder middelen, simpelweg bijsturen. De noden in welzijn zijn groot. De meeste parlementsleden zijn het erover eens dat er nog te veel mensen zijn, jong en oud, die zorg nodig hebben en die niet altijd krijgen. We hebben hierover in de voorbije weken en maanden gedebatteerd.

Niet alle jongeren met psychische problemen hebben toegang tot betaalbare hulp bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg, er zijn lange wachtlijsten en zelfs aanmeldingsstops. Het gaat over thuisbegeleiding van jongeren, bijvoorbeeld jongeren met autisme die twee tot vijf jaar moeten wachten op hulp, over mensen met een beperking en een basisondersteuningsbudget of het persoonlijke-assistentiebudget waar ze recht op hebben, en waarvan vandaag de invoering wordt uitgesteld, of mooier gezegd, uitgespreid in de tijd. Het gaat over 800 kinderen per jaar met een dringende zorgnood, die niet bij een crisismeldpunt terechtkunnen. Het gaat om de jongeren die niet in een gemeenschapsinstelling terechtkunnen en dus in een cel moeten slapen.

Onlangs keurde de plenaire vergadering via een resolutie goed dat de Vlaamse Regering meer middelen moet vrijmaken voor jongeren met een complexe problematiek. Ook dat zit er allemaal in. Het is simpel: wat wij doen, is de ruimte teruggeven die nodig is op Welzijn om minstens een begin te maken met een nieuwe inhaalbeweging naar de nodige extra plaatsen.

De voorzitter

Mevrouw Lieten heeft het woord.

Mevrouw Ingrid Lieten (sp·a)

Voorzitter, ik wil een toelichting geven bij amendement nr. 49, dat u ook hebt opgenoemd. We willen een amendement indienen om de toeslag te verhogen voor kinderen die in eenoudergezinnen opgroeien. Ik weet dat dat geld gaat kosten en dat de meerderheid er niet voor gewonnen is om extra middelen uit te geven. Toch vraag ik een beetje aandacht hiervoor. Waarom? Omdat de gezichten van armoede permanent wijzigen door migratie, maar ook door wijzigende verhoudingen in de samenleving en door op een andere manier naar relaties te kijken. Dat maakt dat er vandaag meer dan 220.000 eenoudergezinnen zijn. Het zijn 220.000 mannen of vrouwen, meestal vrouwen, die hun kinderen alleen opvoeden en die in die situatie verzeild zijn geraakt door relatieproblemen.

Eenoudergezinnen hebben het moeilijk om rond te komen. Dat betekent concreet dat ze 40 procent minder inkomen hebben dan in hun voorgaande situatie. Als je als eenoudergezin er alleen voorstaat om je kind op te voeden, dan moet de gemeenschap toch proberen die financiële noden te lenigen. Daarom vinden we het niet meer dan fair en rechtvaardig dat we de ouders van eenoudergezinnen een verhoogde kinderbijslag geven. Dat is niet nieuw: we doen dat nu al dikwijls voor ouders die een kind opvoeden als gevolg van het overlijden van de partner. Diezelfde behandeling zouden we moeten kunnen toepassen op de eenoudergezinnen.

Daarom stellen we voor de middelen die er volgens ons toch zijn, te gebruiken om een verhoogde sociale toeslag te geven aan kinderen in eenoudergezinnen. Het is echt waar de moeite waard om dit in overweging te nemen. We gaan 220.000 gezinnen daarmee vooruithelpen, minstens 220.000 kinderen vooruithelpen.

We hebben dit berekend op basis van de simulatie FLEMOSI. Dat zou Vlaanderen 101 miljoen euro kosten op jaarbasis. Dat is 101 miljoen euro om 220.000 gezinnen, 220.000 kinderen uit de armoede te halen. Ik hoop echt dat u dit ernstig in overweging zult nemen.

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Er zit een amendement bij dat een aanpassing betekent voor de uitgaven van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. We hebben erover gediscussieerd. Er is een KB verschenen in mei dat het uitgavenpatroon aanpast voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. De minister heeft daar niet echt op kunnen antwoorden, heeft de vergadering geschorst en hulplijnen ingeroepen en kwam daarna met het argument: we hebben een andere raming, punt.

Het lijkt mij logisch dat we ramingen overnemen die officieel gepubliceerd worden, in overleg met onder meer de minister via het Overlegcomité, in het Belgisch Staatsblad. Dat is de zin van het amendement.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik wil niet dat over al deze amendementen tegelijkertijd wordt gestemd. Er is namelijk één amendement, nr. 32, dat ik, in overleg met mijn fractie, niet zal goedkeuren. De andere amendementen wel. Ik kan dus niet stemmen in één stemming over al deze amendementen. Het amendement nr. 32 betreft de structurele ondersteuning Brusselbeleid, maar uit de verantwoording bij het amendement blijkt dat het specifiek betrekking heeft op de resolutie Deradicalisering.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 32, van de heer Bertels en de dames Kherbache, Gennez en Meuleman, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  25 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over de amendementen nrs. 45 en 48, van de heer Bertels en de dames Kherbache, Gennez en Meuleman, op de tabel bij artikel 2, over amendement nr. 33, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op de tabel bij artikel 2, over amendement nr. 49, van mevrouw Lieten en de heer Vandenbroucke, op de tabel bij artikel 2, over de amendementen nrs. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op de tabel bij artikel 2, over amendement nr. 29, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op artikel 62, over amendement nr. 30, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op artikel 63, en over amendement nr. 31, van de heren Bertels en Van Malderen en mevrouw Van den Bossche, op artikel 65.

Wat artikel 2 betreft, zijn dat dus alle overige amendementen op de tabel bij dat artikel.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  26 leden hebben ja geantwoord;
  70 leden hebben neen geantwoord.

De amendementen zijn niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  70 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 2 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 28, van de heer Bertels, op de tabel bij artikel 3.

De heer Bertels heeft het woord.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, het is eigenlijk een symbolisch amendement. Ik ben het stilaan beu dat ministers heel lichtzinnige verklaringen afleggen in commissies, daar van alles beloven maar dat wij af en toe geen antwoord krijgen. Hier gaat het nog iets verder. De minister van Mobiliteit – en ik had nog andere voorbeelden kunnen nemen – belooft dat hij geld zal vrijmaken voor de verlenging van de ondersteuning van de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer. Er staat geen geld voor in de begroting. Hij belooft dat vlotjesweg in de commissie. Hij gaat dat wel regelen.

Wat is dan mijn punt? We hebben een hele discussie gehad met de minister over de VEK-buffer, de 100 miljoen euro die ESR-neutraal wordt beschouwd. Van twee zaken één: ofwel voorziet men in geld in de begroting, ofwel gaat men het geld van de VEK-buffer gebruiken, dat dan niet meer ESR-neutraal is en wordt uitgegeven. Men gaat er veel, veel te licht overheen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

  89 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  65 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 3.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

  89 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  65 leden hebben ja geantwoord;
  24 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 3 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 62.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  69 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 62 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 63.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  69 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 63 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 65.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  69 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 65 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 15

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  69 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  89 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  65 leden hebben ja geantwoord;
  24 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.