U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 juni 2015, 14.03u

Voorzitter
van Chris Janssens aan minister Liesbeth Homans
377 (2014-2015)
De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, in Vlaanderen zijn er momenteel 28 erkende moskeeën. Eens zo’n moskee is erkend, kan die een beroep doen op subsidiëring van de overheid via de provincies die de werkingstekorten van de moskeeën bijpassen. Die tekorten stijgen blijkbaar jaar na jaar. In 2014 ontvingen de erkende moskeeën samen bijna 900.000 euro aan overheidsfinanciering. Dat was al een derde meer dan het jaar voordien.

In het voorbije weekend pleitte federaal minister van Justitie Koen Geens om nog veel meer moskeeën te erkennen en betoelagen. Als reactie daarop heeft de woordvoerder van uw kabinet gezegd dat de nieuwe erkenningen een tijdje hebben stilgelegen wegens de aanhoudende problemen bij de Moslimexecutieve. Nu zouden er maar liefst veertig nieuwe aanvragen in de pijplijn zitten.

Minister, mijn partij is – om het zacht uit te drukken – geen voorstander van de financiering van moskeeën. We kanten ons tegen het spenderen van Vlaamse belastingcenten aan een religie waarvan een heel aantal voorschriften en regels haaks staan op de basisprincipes van een democratische rechtsstaat. Overal in de wereld zie je dat, waar de invloed van de islam toeneemt, het almaar slechter is gesteld met de mensenrechten en met de persoonlijke vrijheden. Moskeeën betoelagen lijkt ons dan ook absoluut geen goed idee.

Het is uw verantwoordelijkheid als minister van Binnenlands Bestuur om moskeeën te erkennen en dus het licht op groen te zetten voor de financiering ervan. Wat gaat u doen? Wat zijn uw plannen met al die nieuwe aanvragen? Gaat u ervoor zorgen dat nog meer moskeeën nog meer Vlaams belastinggeld krijgen toegestopt? Of zegt u samen met het Vlaams Belang: genoeg is genoeg, of zelfs ‘trop is te veel’?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Janssens, als ik het goed heb begrepen, was uw actuele vraag een beetje geïnspireerd op het interview, of althans de berichtgeving van vorige zaterdag, waarin minister Geens uitgebreid werd geciteerd.

U vergeet in heel dit debat een heel belangrijk aspect. Minister Geens heeft gezegd dat er in België 300 moskeeën zijn, waarvan er 75 erkend zijn. 28 daarvan situeren zich inderdaad in Vlaanderen.

Uw partij kan er misschien voorstander van zijn om de driehonderd moskeeën in België hun ding te laten doen, zonder ze te erkennen, zodat je er totaal geen vat op hebt, maar dat is niet de visie van mijn partij. Ik denk dat het beter is om moskeeën die aan al hun verplichtingen voldoen, te erkennen, zodat je daar als overheid vat en een bepaalde impact op hebt.

U bent er blijkbaar voorstander van om zo veel mogelijk moskeeën niet te erkennen en de driehonderd moskeeën die we nu al hebben, nog te laten toenemen in aantal. Dat lijkt mij geen goede visie.

Wat is er gebeurd? U zegt dat de erkenning moet worden aangevraagd door de Moslimexecutieve. De Moslimexecutieve valt onder de exclusieve bevoegdheid van mijn federale collega, minister Geens. Wat is het probleem? De Moslimexecutieve heeft heel lang in lopende zaken gezeten waardoor er sinds januari 2013 geen erkenningen meer zijn gebeurd in Vlaanderen.

We hebben zeer constructieve contacten gehad met de Moslimexecutieve, niet alleen over de erkenning van moskeeën, maar ook in het kader van de deradicalisering. De Moslimexecutieve was daarbij echt een partner, die wilde meewerken aan het oplossen van het probleem of althans het inkrimpen ervan. Vanop dit spreekgestoelte wil ik de Moslimexecutieve dan ook mijn dank betuigen om op zo’n constructieve manier met ons mee te werken. Ik vind dat zeer belangrijk.

De Moslimexecutieve heeft laten weten dat haar werkzaamheden terug zijn zoals ze zouden moeten zijn. Ze willen een veertigtal dossiers indienen voor erkenning, maar ze zouden daarbij graag hulp krijgen van de Vlaamse administratie, zodat ze weten bij welk dossier er nog iets moet worden toegevoegd. Mijn administratie is daarop ingegaan, met mijn uitdrukkelijke toestemming.

Mijnheer Janssens, u kunt nu met uw ogen trekken, maar ik heb liever erkende moskeeën dan driehonderd moskeeën die niet erkend zijn en waarop de overheid totaal geen vat heeft. Ik vind het dus een zeer goede zaak.

Minister, blijkbaar gaat het er bij u om dat we zo veel mogelijk moskeeën erkennen en er Vlaams belastinggeld aan spenderen zodat de overheid er enige vat op zou kunnen hebben.

Mag ik daarbij enigszins mijn twijfels hebben? Van de huidige 28 erkende moskeeën zijn er 13 Diyanet-moskeeën, die eigendom zijn van en beheerd worden door de Turkse staat, die er zelfs de imam aanstelt. In de Humo van deze week staat een artikel hoe Erdogan de Vlaamse Turken inpakt. In dat artikel wordt door Turken getuigd hoe die moskeeën AKP-bastions zijn, bastions van de partij van de Turkse fundamentalistische leider Erdogan. Hij was onlangs nog te gast in ons land om zo veel mogelijk Vlaamse Turken te zeggen dat ze toch maar niet te veel moeten integreren en het best Turk blijven.

Minister, legt u mij eens uit hoe u met de Vlaamse subsidiëring enige vat denkt te hebben op dergelijke Turkse staatsmoskeeën?

De voorzitter

Mevrouw Sminate heeft het woord.

Mijnheer Janssens, ik weet niet of u ooit het besluit van de Vlaamse Regering hebt gelezen over de erkenning van geloofsgemeenschappen. Daarin staat één artikel dat u wellicht zeer zal interesseren. (Opmerkingen van de heer Chris Janssens)

Dat artikel bepaalt namelijk dat geloofsgemeenschappen die een erkenning vragen, op geen enkele manier activiteiten die in strijd zijn met onze Grondwet, kunnen steunen. Bovendien worden zij ook geacht om het decreet na te leven wat betreft hun inburgeringsplicht. Dat zijn toch artikelen die ons een zekere controle geven over wat daar gebeurt.

Dus ja, voor mij is die erkenning een positieve zaak. Het betekent dat mensen worden betrokken bij onze samenleving. Het verwondert mij eerlijk gezegd niet dat u liever geen erkenning ziet komen. De minister heeft het ook al aangehaald. U hebt liever dat alles plaatsvindt in een of andere groezelige achterkamer.

Ik geef u gelijk op het punt van buitenlandse inmenging. Daarop moet natuurlijk erg worden toegekeken.

Uw betoog bewijst voor mij dat u uitgaat van een soort exclusief nationalisme. Ik ga uit van een inclusief nationalisme. Dit dossier maakt dat weer duidelijk. 

Ik zou het niet beter kunnen verwoorden dan mevrouw Sminate net heeft gedaan.

Mijnheer Janssens, in België zijn er 300 moskeeën, waarvan er 28 erkend zijn in Vlaanderen en er in totaal iets meer dan 75 erkend zijn. Ik vraag me af of het Vlaams Belang misschien voorstander is van niet-erkende moskeeën. Dat lijkt me ook geen goede zaak. In het kader van deradicalisering en preventie, wat een bevoegdheid is van de Vlaamse overheid, wordt vanuit mijn bevoegdheid Integratie en Inburgering een cursus maatschappelijke oriëntatie en NT2 (Nederlands als tweede taal) op maat van de imams georganiseerd. De Moslimexecutieve heeft zich erg bereid getoond om alle mensen die zij kan bereiken, te stimuleren om die cursus te volgen. Ik vind dat alvast een stap in de goede richting.

Mevrouw Sminate, ik ga ervan uit dat uw nationalisme een zelfvernietigingsnationalisme is, een ‘weg met ons’-nationalisme, en dat is inderdaad helemaal niet het mijne.

Minister, de essentie van dit debat is dat voor mijn partij Vlaams belastinggeld niet mag worden gebruikt voor de verdere islamisering van Vlaanderen, want dat is wat u doet met de subsidiëring van steeds meer moskeeën. U creëert geen Vlaamse islam, maar de islamisering van Vlaanderen. Het is volgens mij een kwestie van politieke wil en moed, en die hebben u en deze regering blijkbaar niet wanneer het erop aankomt de islamisering van Vlaanderen een halt toe te roepen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.