U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 maart 2015, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Mevrouw Tine Soens (sp·a)

Voorzitter, afgelopen maandag was dit de kop van het studentenblad Veto: “Academische wereld woedend op Francken”. Voor een keer ligt niet de minister van Onderwijs, maar de staatssecretaris voor Asiel en Migratie onder vuur. De reden van al die woede is een nieuwe maatregel van staatssecretaris Francken. Buitenlandse studenten die hier willen komen studeren en een visum aanvragen, moeten binnenkort 160 euro betalen, ongeacht of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

Minister, we vinden die maatregel redelijk pervers en contradictorisch. De maatregel is pervers omdat dit studenten ontmoedigt om hier te komen studeren. Een jonge Indiër verdient ongeveer 160 euro per maand. Deze maatregel zorgt ervoor dat deze studenten hier niet meer kunnen komen studeren. De maatregel is redelijk contradictorisch. Dit gaat immers in tegen het Vlaams beleid om net meer op de internationalisering van ons hoger onderwijs in te zetten en om net meer buitenlandse studenten aan te trekken.

Minister, staat deze maatregel niet haaks op uw visie op de internationalisering van ons hoger onderwijs? Vreest u niet dat deze maatregel een negatief effect op de internationale studentenmobiliteit zal hebben? Ik dank u alvast voor uw antwoord.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, het klopt dat sinds enkele weken een taks worden aangerekend. Dit is geen taks speciaal voor studenten. Het is een nieuwkomerstaks die geldt voor heel veel mensen die naar hier komen. De taks moet worden betaald als een aanvraag wordt ingediend. Heel wat categorieën zijn van de taks vrijgesteld. Dit geldt momenteel echter niet voor de studenten uit ontwikkelingslanden. Zij moeten een verlaagd tarief van 160 euro betalen.

Mevrouw Soens, ik heb deze middag nog contact met het kabinet van de staatssecretaris gehad. Hij heeft in de media immers al een paar keer verklaard dat hij nog tot overleg hierover bereid is. U hebt natuurlijk een punt. Die mobiliteit is in het Vlaams regeerakkoord opgenomen. We hechten er alle belang aan dat studenten hier kunnen komen studeren. Er zal in de loop van de komende weken nog overleg worden gepleegd. Ik wil er overigens op wijzen dat er binnen de EU uiteraard geen enkele vereiste is.

Ik wil nog even een ander punt aanhalen dat me interesseert. Ik hoor de universiteiten en de hogescholen luid schreeuwen. Ze kunnen natuurlijk zelf een beleid voeren met betrekking tot wat ze van studenten vragen om hen aan de universiteiten en de hogescholen toe te laten. Ik ga ervan uit dat de universiteiten en de hogescholen dit op een democratische wijze verder zullen benaderen.

Mevrouw Tine Soens (sp·a)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben helaas een beetje teleurgesteld. U hebt verklaard dat er de komende weken overleg zal zijn. Ondertussen worden de studenten echter door deze maatregel getroffen. Ze moeten bij hun visumaanvraag, los van de vraag of die aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd, 160 euro betalen. Voor studenten uit ontwikkelingslanden is dat een pak geld. Het maandloon van een jonge Indiër bedraagt ongeveer dat bedrag.

Ik hoop dan ook dat u uw ervaring en macht zult aanwenden om die maatregel terug te schroeven. Dit zou in de eerste plaats voor beursstudenten moeten gebeuren, maar ik hoop eigenlijk dat het voor alle studenten kan.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, we moeten duidelijk weten waarover dit gaat. Dit gaat over een visumtaks die nu wordt ingevoerd en die vroeger niet bestond. Voor een arbeidsmigratie gaat dit over 215 euro en voor een student inderdaad over 160 euro. Wanneer die Indische student naar Nederland gaat, mevrouw Soens, betaalt die 308 euro visumtaks. Wanneer die in Engeland gaat studeren, zal dat 900 euro zijn. Ik wil maar zeggen dat de discussie in het bijzonder ging over studenten die hier zijn in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Maar we moeten nu niet doen alsof dit land het enige is dat visumtaksen vraagt. Het gaat over een retributie voor de kosten die gemaakt worden.

Ik zou van de minister willen weten of de visumkosten voor Vlaamse studenten bij niet-Europese hogescholen en universiteiten ook worden betaald door die landen.

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes (CD&V)

Ik heb een aantal jaren geleden van leer mogen trekken tegen de inschrijvingstaks in Antwerpen, die ondertussen verdwenen is. Vandaag wil ik vanuit het oogpunt buitenland vragen stellen over deze maatregel omdat die voor onze internationale uitstraling, de academische diplomatie en vooral ook onze ontwikkelingssamenwerking een impact heeft. Vandaar mijn vraag aan de minister om dit zeker ook aan te kaarten bij de Federale Regering. Het gaat immers om een aantal zaken die niet alleen vanuit onderwijsperspectief, maar ook vanuit het Vlaamse buitenlandse beleid bijzonder relevant zijn. Het zou jammer zijn als een deel van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget, of dat nu federaal of Vlaams is, aan een vestzak-broekzakoperatie moet worden gewijd. Ik denk dat er toch wel redenen zijn om dit vanuit Vlaanderen aan te kaarten. Minister, wilt u dit bekijken voor alle inkomende buitenlandse studenten en ook voor gastdocenten?

Minister Hilde Crevits

Collega’s, ik ben uiteraard bereid om alles te bekijken. Het gaat hier wel om een federale maatregel die is genomen vanuit een bepaalde filosofie. Ik kan ook deels de redenering van collega Van Dijck volgen. Mijnheer Van Dijck, ik zeg hier net dat ik uw redenering deels kan volgen. Dat is niet onbelangrijk, want ik antwoord op een vraag van u.

Mijn excuses minister. Ik kreeg hier juist een melding van een overlijden.

Minister Hilde Crevits

De thematiek is belangrijk genoeg om op te nemen met de staatssecretaris. Dat is ook de reden waarom er contacten zijn geweest tussen de kabinetten. Er is al gezorgd voor een verlaagd tarief. Dat geldt uiteraard ook voor de docenten. Wat de vraag van de heer Kennes over de docenten betreft, wil ik wel een beetje nuanceren. Mensen die naar hier komen, hebben bijzonder veel uitgaven tout court. Uw vraag, mevrouw Soens, betrof een heel specifieke groep die extra kwetsbaar is. Als onze studenten elders gaan studeren en hier een beurs krijgen, nemen ze die mee. Als Nederlandse studenten naar hier komen, nemen zij de voordelen van hun land mee. Het is heel moeilijk hier te achterhalen welke studenten in hun land van herkomst een beurs krijgen. Dat moeten we dan ook nog bekijken. Het zal een beetje afhangen van het feit of je die categorie zo kunt isoleren en je daar dan ook een volledige uitzondering op kunt geven.

Het is al opgenomen. Er zijn al een aantal contacten rond geweest. Ik zal u zeker op de hoogte houden van het verdere verloop van dit dossier.

Mevrouw Tine Soens (sp·a)

De VLIR-UOS geeft natuurlijk al beurzen aan studenten uit ontwikkelingslanden. Ik denk dat die categorie al iets gemakkelijker af te bakenen is.

Mijnheer Van Dijck, daar gaat het natuurlijk niet om. Het is niet omdat Nederland een visumtaks heeft dat Vlaanderen of België dat ook moet invoeren. Onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid. De maatregel van de overkant staat haaks op onze visie, op de visie van de minister. Vandaar de vraag om dat terug te draaien.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.