U bent hier

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, ministers, collega’s, ik zal niet de hele geschiedenis van Oosterweel oprakelen, enkel één jaartal: 1996. In dat jaar zijn er voor het eerst sporen terug te vinden van Oosterweel. De plannen om de ring rond Antwerpen rond te maken, doken toen voor het eerst op. De rest, collega’s, is geschiedenis – voor alle politieke partijen trouwens.

Ik kijk graag naar de toekomst. Ik ben verheugd over de stappen die de Vlaamse Regering de laatste tijd zet. Stap na stap werkt ze molenstenen weg die rond het dossier Oosterweel hangen. De eerste stap was natuurlijk de doorbraak in de dading met Noriant. Daarna was er de beslissing om opnieuw te beginnen met de aanbesteding op Linkeroever. Er waren ook de beslissingen over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). En ‘last but not least’ waren er maandag de beslissingen die meteen een heel aantal hordes in het dossier nemen.

Ik som de beslissingen van maandag even kort voor u op. Men gaat naar vijf deelprojecten. Men gaat de projecten opnemen in de financiering, meer bepaald in de begroting, niet in een klassieke pps. Bovendien bevestigt men nogmaals dat de hoofdwerkzaamheden in 2017 echt van start moeten gaan. En heel belangrijk: men benadrukt het belang van de maatregelen rond leefbaarheid en men zegt daarbij meteen aan de stad Antwerpen dat ze de volledige steun krijgt om de 350 miljoen euro te investeren in leefbaarheidsmaatregelen, onder meer in overkappingsmaatregelen.

Mijn vraag aan u beiden, maar vooral aan minister Weyts, is of u meer duiding en uitleg kunt geven bij de doorbraak van maandag en bij de verdere concrete uitrol en uitvoering van de maatregelen.?

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

De heer Wouter Vanbesien (Groen)

Ministers, beste collega’s, ik geef u even een heel korte terugblik op het debat van vorige week over Uplace. Ik vat de stellingen van de drie meerderheidspartijen samen. De N-VA zei: “Leve Uplace!” CD&V zei: “Leve de dorps- en stadskernen!” En Open Vld zei: “Leve Mechelen!” (Gelach. Applaus)

Maar er was ook iets gemeenschappelijks in wat de drie meerderheidspartijen vorige week zeiden over Uplace. Ze zeiden dat er nog veel procedures doorlopen moeten worden, dat er nog veel inspraak zal worden georganiseerd en veel adviezen zullen worden gevraagd. Of Uplace er komt of niet, dat is nog niet zeker.

Deze week hebben we het over Oosterweel. Eigenlijk kunnen we daarover net hetzelfde zeggen: er lopen nog veel procedures onder meer inspraakprocedures, er moeten nog veel adviezen komen, er loopt nog een beroepsprocedure voor het GRUP, de project-MER moet er nog komen en ook voor de bouwaanvraag is nog een openbaar onderzoek nodig. We kunnen voor of tegen zijn, maar het enige dat we nu al met zekerheid kunnen zeggen, is dat we niet weten of het project er komt indien we de inspraak au sérieux willen nemen.

Wat zei deze Vlaamse Regering maandag? In 2017 start de bouw, het komt er zeker, de spade gaat in de grond. En dit jaar, in 2015, gaan er al kleine spades in de grond. Het gaat dan om de voorbereidende maatregelen voor 80 tot 100 miljoen euro. Dit klinkt dan wel heel onschuldig, maar het gaat over een bedrag voor tien volledige schoolgebouwen die met die kleine spades de grond in gaan voor een project dat er dus misschien nooit komt.

Minister Weyts, wanneer zal de Vlaamse Regering die halsstarrige houding, de fetisj van Oosterweel loslaten? Wanneer wordt respect voor de procedures getoond? Indien aan de geplande inspraak nog alle kansen wordt gegeven, kunt u niet nu al zeggen dat de bouw van Oosterweel sowieso zal plaatsvinden.

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, minister Turtelboom, maandag hebben ook wij kennis genomen van de aankondigingspolitiek van de Vlaamse Regering, en die doet mijn tenen toch wel een beetje krullen.

Het project is volgens mij gebouwd op maatschappelijk, juridisch en voornamelijk budgettair drijfzand en wel om drie redenen. Ten eerste, ik hoop dat u andere cijfers hebt gekregen van uw collega, maar wij horen en lezen vandaag dat een cijfer werd geciteerd met betrekking tot de maatschappelijke kosten- en batenanalyse dat maar liefst 4 miljard euro – 4 miljard euro! – verkeerd zat. Ik hoop dat u in de budgettaire ramingen andere cijfers gekregen hebt.

Ten tweede wordt er in heel het project budgettair niets uitgetrokken voor de snelle maatregelen die Antwerpen al langer vraagt. Er worden geen middelen uitgetrokken met betrekking tot de maatregelen die u, samen met uw collega, gemakkelijk kunt nemen om 8000 vrachtwagens weg te halen van de ring en ze te laten rijden via de Liefkenshoektunnel. Daarvoor wordt dus niets bepaald in het project, behalve dan blijkbaar in de batenanalyse, ook niets met betrekking tot een voorrangsregeling voor de A102 om vrachtwagens van de ring te halen.

En als klap op de vuurpijl, terwijl deze Vlaamse Regering aan elke lokale overheid in het kader van een duurzaam financieel beleid vraagt om elke investering te vertalen in een concreet investeringsproject in de meerjarenraming, hoor ik deze Vlaamse Regering zeggen voor dit grote investeringsproject in 2017: “On verra bien. We zullen wel zien. Of we nu 3,2 of 5,2 miljard euro moeten opnemen in de begroting, we zullen wel zien.”

Minister, kunt u aangeven welke concrete projecten er bestaan voor die vijf deelfases? Welke concrete bedragen zult u in welk jaar opnemen in de begroting? Een proactieve minister van Begroting zou daarover een antwoord moeten kunnen geven aan dit parlement.

De voorzitter

Mevrouw Van dermeersch heeft het woord.

Minister, ook ik heb maandag, na het overleg dat u had in de stuurgroep rond  het Oosterweeldossier met onder andere de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de besturen van de haven van Antwerpen en het stadsbestuur van Antwerpen, vastgesteld dat deze Vlaamse Regering nogmaals – want het is al meerdere keren gebeurd – het geweer van schouders verandert en ditmaal blijkbaar ook het grote megalomane project van Oosterweel toch maar in de reguliere begroting zal opnemen. Onze partij heeft er trouwens al heel lang op aangedrongen dat dit de enige manier moet zijn om zo’n project te realiseren.

Het is een heel groot en duur project, dat heel zwaar zal wegen. Minister Turtelboom, mijn actuele vraag was eigenlijk niet aan u gericht, maar nu hier toch bent, richt ik ook het woord tot u. Het is een heel duur project. We zitten ondertussen al aan 3,2 miljard euro. We zijn vertrokken van 950 miljoen euro geschatte kosten vóór Noriant de aanbesteding de eerste keer binnenhaalde.  De kosten blijven maar stijgen. Het wordt heel duur. Ik wil dus wel eens weten hoe dat uiteindelijk zal worden opgenomen in de reguliere begroting.

In het bijzonder heb ik vragen voor u, minister Weyts, bevoegd voor de mobiliteit. Zoals alle anderen heb ik ondertussen vernomen dat er niet alleen begrotingstechnische veranderingen zullen zijn, maar dat het project in vijf delen wordt opgedeeld en dat u van plan bent om dit jaar al spades in de grond te steken aan het Sportpaleis, ter hoogte van de IJzerlaan. In 2017 zou uiteindelijk dé spade in de grond moeten steken om het  megaproject te realiseren.

Het geweer van schouder veranderen op begrotingstechnisch vlak is natuurlijk onder verplichting van de Europese Commissie. Die heeft gezegd dat de pps-structuren (publiek-private samenwerking) die u voor ogen had eigenlijk niet kunnen. De werken zouden dit jaar al worden gestart, met, zoals werd gezegd, kleine spades die dit jaar al in de grond gaan. In 2017 zou de grote spade dan in de grond gaan.

Minister Weyts, u zei dat het per dag vertraging 1 miljoen euro kost. Waarom wordt er dan niet vanaf dag 1 geprobeerd om die files nu, vandaag, morgen en overmorgen op te lossen?

De voorzitter

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

We hebben het project inderdaad opgesplitst in vijf deelprojecten. Ten eerste kunnen we op die manier naar de goedkoopst mogelijke oplossing gaan omdat er dan nog concurrentie mogelijk is bij de aannemers. Ten tweede zullen de aanbestedingen op die manier sneller gebeuren. Ten derde hebben we de pps-constructie inderdaad verlaat op vraag van Europa, maar we hebben een bijkomend voordeel. Er zijn dermate lage interestvoeten dat het geen zin heeft om te hoge risicovoeten te betalen aan privépartners. We kunnen op dit moment de middelen beter zelf lenen. 

De vijf projecten zijn het begin van de tunnel op Linkeroever geraamd op iets meer dan 400 miljoen euro, de Scheldetunnel geraamd op 449 miljoen euro, de Oosterweelknoop geraamd op 226 miljoen euro, de kanaaltunnels voor bijna 750 miljoen euro en het R1 viaduct Merksem voor 736 miljoen euro. Deze deelprojecten met concurrentie tussen aannemers, zijn de snelste en goedkoopste manier om het project te realiseren.

Op welke manier wordt het in de begroting ingeschreven? Dat gebeurt a rato van de uitvoering van de werken. U kent ongeveer het totaalbedrag en de werken zullen vijf tot zes jaar duren. Dat bedrag zal tijdens die periode in de begrotingen komen a rato van de uitvoering van de werken.

We zullen inderdaad ook een overleg opstarten met het federale niveau maar ook met Europa. Dit project kost uiteraard geld, maar door de gedifferentieerde tol brengt het ook geld op. Op die manier voldoen we, ook om een aantal andere redenen, aan de investeringsclausule. We voldoen aan één criterium niet – en daar ben ik blij om –, namelijk de negatieve economische groei. Om die redenen vragen we aan Europa enige mildheid voor een dergelijk belangrijk project dat geld kost, maar dat ook geld opbrengt via de gedifferentieerde tol en via het oplossen van het fileleed waardoor onze economie opnieuw zuurstof krijgt. Op die manier wordt de economie van West-Vlaanderen tot Limburg en nog veel verder, opnieuw vlot getrokken op het vlak van mobiliteit.

In het akkoord van maandag staat ook de overkapping van de ring. Zal daar een studie over gebeuren? Ook daar moet het budgettaire plaatje worden berekend, los van de leefbaarheid. Iedereen weet dat ik de overkapping voor 100 procent steun omdat het een belangrijke manier is om mobiliteit en leefbaarheid te combineren.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik ga eerst in op de alternatieven die worden aangedragen. Sommigen spreken van de quick wins als het gaat over de Liefkenshoektunnel en de zogenaamde bretellen, de A102 en R11bis. Om met dat laatste te beginnen: men zegt dat ik daar sneller in moet gaan. Ik kan dat niet. Er loopt een plan-MER. Mocht ik sneller gaan, dan zou dat automatisch leiden tot vernietiging omdat ik de wet overtreed. In het plan-MER worden elf tracés bestudeerd. We gaan trechteren.

Wat betreft de Liefkenshoektunnel heeft men mij in het begin gezegd dat ik eerst moest zorgen voor een scheiding van de binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens. Schild en vriend, jij links en jij rechts. Dat is in een Europa van vrij verkeer van goederen en diensten onmogelijk. Vervolgens is me gezegd dat ik alle vrachtwagens moest omleiden. Er is bestudeerd wat dat zou opleveren. Blijkt vooral dat een en ander naar de lokale wegen wordt verschoven. Het zorgt ervoor dat de vrachtwagens die er eigenlijk helemaal niet moeten zijn, een grotere omrijtijd hebben. Er zouden uiteindelijk nog meer vrachtwagens op de baan zijn die langer rijden en nog meer files veroorzaken. Vervolgens hebben we zelfs een proefproject gedaan door de Liefkenshoektunnel twee maanden tolvrij te maken. Daaruit bleek dat er een verschuiving komt van de congestie naar de Tijsmanstunnel. Dat lost structureel niets op.

Wat wel een structurele oplossing biedt, is een derde Scheldekruising. Dat is het Oosterweeltracé. We hebben daarvoor gekozen, net als de vorige regering met andere partners. De maatschappelijke opbrengst is ook groter dan die van andere tracés. Het klopt dat 14 miljard euro het bedrag is voor de naakte infrastructuur. Ik heb dat bedrag gebruikt op basis van een nota van BAM aan de regering. Als daarop de gedifferentieerde tol wordt toegepast, dan is dat inderdaad minder. Het is echter altijd meer dan de andere tracés. Het is altijd meer dan de moeite waard omdat dit tracé ervoor zorgt dat we snel kunnen gaan, dat er een draagvlak is en dat we zorgen voor de leefbaarheid voor de omwonenden.

En het is zo dat we daarom hebben gekozen om hiermee verder te gaan, net zoals de vorige Vlaamse Regering dat heeft beslist. We hebben besloten om molensteen na molensteen weg te nemen van dat project. Hier werd altijd gezegd dat ik nog bleu ben, nog maar pas begonnen. Dat is juist.

Heel dat Oosterweelproject hangt vol molenstenen. De eerste molensteen was Noriant en de juridische claim, de immense bedragen die we zouden moeten betalen. Wel, we hebben de molensteen gelicht. Er is een dading gesloten met Noriant.

Een tweede molensteen ging over de leefbaarheid. Men zei dat we het niet zouden kunnen realiseren, de overkapping. We hebben ook die molensteen laten verdwijnen. We zorgen dat die overkapping mogelijk wordt. En nu met de beslissing gaan we zelfs nog verder.

Een derde molensteen, na de dading met Noriant en de mogelijkheid tot overkapping, was de Europese financiering en de ESR-problematiek. Die zou het onmogelijk maken om het project te realiseren. Wel, nu hebben we ook die molensteen gelicht, zoals mevrouw Turtelboom net heeft toegelicht.

De ambitie is dat we in 2017 inderdaad een spade in de grond steken. In tussentijd gaan we voorbereidende werken doen. Ook daarop komt er kritiek. Men zegt dat we die voorbereidende werken niet mogen doen, als we niet zeker weten dat we effectief die Oosterweelverbinding gaan kunnen realiseren, want er lopen nog verschillende procedures. Als we telkens alles moeten staken wanneer iemand dreigt met een procedure, moeten we in Vlaanderen niets meer doen. Dan moet u thuis ook niets meer bouwen. Dan moeten we met z’n allen gewoon langs de kant blijven zitten.

Die voorbereidende werkzaamheden gaan over nutsleidingen, maar ook over de aanpak van stadskankers, over een verbetering van de stad. We gaan de IJzerlaanbrug afbreken en vervangen door een fietsbrug. Zijn we nu ook al tegen een fietsbrug? We gaan het kanaal openleggen, waardoor er water in de stad komt. Zijn we tegen water in de stad? Neen.

Die zaken realiseren we, we investeren erin. Dat hebben we beslist. We hebben de ambitie om die overkapping te realiseren. We gaan dat allemaal goed bestuderen, maar we gaan voor die overkapping, voor zowel het Oosterweeltracé als voor de rest van de ring.

Een ander punt is de inschakeling van bereikbaarheidsmanagers. De werken zullen wel wat hinder veroorzaken. We gaan kijken hoe we dat het best kunnen begeleiden. Dat gaan we allemaal doen.

Conclusie, dames en heren, plan-MER, project-MER, procedures, vergunningen, ESR: al wie woont, werkt of mensen werk geeft in en rond Antwerpen, zal het worst wezen. Zij willen een aanpak van die mobiliteitsknoop. Wij hebben nu een plan op tafel liggen waarmee we vooruit kunnen gaan en waarmee we zo snel mogelijk en met een breed draagvlak kunnen werken, rekening houdend met de leefbaarheid en de mogelijkheid tot overkapping. Ik zou zeggen: vooruit! (Applaus bij de meerderheid)

Ik was al blij dat het niet was: vooruit met de geit. Dank u wel, ministers, voor uw antwoord, waar ik heel tevreden mee ben. Ik wil die boodschap ook aan de oppositiepartijen geven. Voor ons zijn zaken als GRUP, MER, plan-MER, project-MER en begroting enorm belangrijk, net als voor de technische voortgang van het dossier. Maar de Vlaming ligt er niet wakker van. Die krijgt daar een punthoofd van. Die stoort zich eraan dat hij als werkgever met een bedrijf op de rechteroever, geen mensen van de linkeroever meer durft aan te nemen. Die stoort zich eraan dat hij 76 uur per jaar stilstaat op de ring. Die wil vooruitgang.

Daarom zijn wij heel tevreden, dat zeg ik niet enkel als Vlaming, maar ook als Antwerpenaar, dat deze Vlaamse Regering werk maakt van die eerste spade in de grond, maar vooral van de combinatie van files wegwerken voor de mobiliteit, en het verbeteren van de leefbaarheid. Ik zou u als Antwerpenaar willen bedanken voor de 350 miljoen euro die wij kunnen inzetten op een goede manier, voor draagvlak. Kunt u nog de timing geven voor de werken die al starten in 2015?

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord. Hij zal het ongetwijfeld met u eens zijn. (Gelach)

De heer Wouter Vanbesien (Groen)

Het antwoord is bijzonder bizar: het is niet omdat iemand dreigt met een procedureslag, dat u alles zult stilleggen. Sorry, maar dat project-MER en die bouwvergunning zijn geen dreigementen met een procedureslag, maar wettelijk verankerde procedures die de bedoeling hebben om de Antwerpenaren en iedereen in Vlaanderen inspraak te geven. U zegt dat u ambitie hebt, en natuurlijk is dat goed. Maar uw ambitie moet erin bestaan dat u samen met de Antwerpenaren een project uitwerkt dat goed is voor Antwerpen.

Ik wil iets vragen over de intendant, de overkapping en de stuurgroep. De cruciale vraag is een ja-neenvraag, en ik hoop dat u duidelijk zult antwoorden. Het gaat over de vraag of het Antwerpen iets zal opleveren, dan wel of het om windowdressing gaat. Als blijkt uit de studies dat een ander tracé of een gewijzigd, bijgestuurd tracé er kan voor zorgen dat een volledige of echte overkapping mogelijk is, houdt u dan vast aan de fetisj van het Oosterweeltracé?

De heer Jan Bertels (sp·a)

Minister, u hebt de ambitie om de mobiliteitsknoop in Antwerpen te ontwarren. Maar het blijft ons verbazen dat maatregelen die op korte termijn de luchtkwaliteit en de files op de ring kunnen verminderen niet zijn opgenomen in het plan, voorafgaand aan een derde Scheldekruising en de overkapping. Ik heb nog een vraag. De budgettaire oefening vereist correcte cijfers: bedragen communiceren waar een verschil van 4 miljard euro opzit, kan niet. U had het over de huidige leencapaciteit en de lage interesten. Waarom geldt dat dan ook niet voor broodnodige investeringen in Welzijn en Onderwijs? Gisteren nog is in de commissie Welzijn gediscussieerd over de schrijnende – volgens de minister: “precaire” – noden waaraan het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) moet tegemoetkomen. Waarom gaat die redenering dan ook daar niet op?

Minister Turtelboom, ik kan het voorspellen: u zult niet de investeringsclausule kunnen respecteren, met alle desastreuze gevolgen van dien. Uw begroting zal niet in evenwicht zijn. Minister Weyts, Antwerpenaren zijn Oosterweelmoe en filemoe. We vragen ons af wanneer die files worden weggewerkt. Een van de vragen is deze: kan het transitverkeer van de Antwerpse ring worden afgehaald? Elke dag kosten de files ons 1 miljoen euro. Iemand die van Gent naar Breda rijdt, heeft niets te zoeken in Antwerpen. We moeten ervoor zorgen dat de Liefkenshoektunnel meer wordt gebruikt dan vandaag het geval is. Een van de oplossingen bestaat erin het transitverkeer van vrachtwagens om te leiden naar de Liefkenshoektunnel, wat bovendien ongeveer 40 miljoen aan tolgelden zal opleveren. Zo kunt u het fileleed op de ring verminderen én er budgettair beter van worden.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort (CD&V)

Ik heb een korte vraag over de overkapping van de ring. Wordt er contact opgenomen met Ringland, toch een belangrijk burgerinitiatief? Ringland heeft veel middelen opgehaald om ter zake een studie te laten uitvoeren. Ik zou niet graag hebben dat we straks, nadat we zelf een studie hebben besteld, in een eindeloze discussie verzanden. Wordt met Ringland overlegd?

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, ministers, collega’s, er is gesproken over Oosterweelmoeheid. Als we naar aanleiding van een discussie over Oosterweel al onze mobiliteitsoplossingen en -scenario’s op tafel gooien, dan loert Oosterweelmoeheid inderdaad om de hoek. Mijn vraag gaat over het nieuwe gegeven dat u, als minister van Mobiliteit, bereid bent om met open vizier en enig voluntarisme het overkappingsscenario grondig te bestuderen. Hoe zit het met de studie? Wat is de timing?

Minister Annemie Turtelboom

Voorzitter, collega’s, ik heb u de cijfers gegeven zoals we ze vandaag kennen. Ze worden ingeschreven in de begroting naarmate de werken worden uitgevoerd. De studie over de budgettaire impact van een volledige overkapping van de ring moet nog gebeuren en zal tijdens deze legislatuur geen impact meer hebben.  

Het is wel belangrijk om aan Europa te zeggen dat dit project geld kost, maar dat het door de gedifferentieerde tol ook geld opbrengt. Dat is een ander verhaal om mee naar Europa te stappen en enige mildheid te vragen. Niemand wil een optie zonder een oplossing voor de mobiliteit rond Antwerpen. Dat betekent dat je altijd zult moeten investeren. Of het in dit tracé is of in een ander, het zal altijd geld kosten, het zal altijd een impact hebben.

Mevrouw Van dermeersch, als u zegt dat het een impact zal hebben en dat we het dus niet mogen doen, dan laat u de Vlaamse economie en iedereen die in de file rond Antwerpen staat stikken, en dan geeft u geen oplossing aan de mobiliteit en zeker niet aan de leefbaarheid.

Minister Ben Weyts

Mevrouw Van dermeersch, inzake het alternatief voor de Liefkenshoektunnel, daar ben ik mee begonnen. Ik heb de verschillende scenario’s uitvoerig beschreven als het ging over het scheiden van het binnen- en buitenlands vrachtverkeer en ook het volledig omleiden van alle vrachtverkeer. Dat is allemaal bestudeerd. Het zorgt ervoor dat je de congestie en het fileprobleem ergens anders legt. Het proefproject wees uit, zelfs als je de Liefkenshoektunnel tolvrij maakt, dat je het knooppunt verlegt naar de Tijsmanstunnel. Dat is dus geen structurele oplossing.

Inzake de overkapping hebben we inderdaad beslist om een intendant, een projectregisseur aan te duiden die zal zorgen voor betrokkenheid, voor een stuurgroep, een klankbordgroep zodat we breed gedragen worden, zodat we zo weinig mogelijk discussie hebben, zodat we de mensen maximaal kunnen betrekken.

Mijnheer Vanbesien, als u een huis bouwt en u kunt al met de voorbereidende werken beginnen, dan noteer ik dat u dat niet gaat doen. U wacht op een bouwvergunning zonder voorbereidende werken te beginnen. Zo werken wij niet. Wij willen vooruitgaan en het moet snel gaan, ook met de mobiliteit. Ik begrijp goed dat men vraagt of we 2017 wel zullen halen.

Wie weet zal men inderdaad juridische procedures voeren, want we lijden in Vlaanderen aan reglementitis, maar ook aan proceduritis. Misschien worden er stokken in de wielen gestoken. Wie weet? Ik zal ten minste recht in de spiegel kunnen kijken. Ik zal kunnen zeggen: ik heb alles gedaan om die Antwerpse mobiliteitsknoop, die zo verstikkend is voor iedereen binnen en buiten Antwerpen, zo snel mogelijk aan te pakken. Dat zal ik dan kunnen zeggen. 2017 is onze ambitie. We mogen toch nog ergens op mikken, mag ik hopen, zodat we eindelijk vooruit kunnen gaan. Hiervoor is er een draagvlak. We willen vooruit. (Applaus bij de N-VA)

Ik doe een oproep aan iedereen. Stop met de bevolking wijs te maken dat mobiliteit en leefbaarheid niet kunnen worden verzoend, want dat kan wel. Het is ook exact wat de Vlaamse Regering doet. Ik was heel blij toen ik vorige maandag de eerste reactie van Ringland las: kritisch maar gematigd positief. Ik roep iedereen op mee te werken aan die plannen en samen te zien dat het kan, dat we die files kunnen wegwerken, dat we tegelijk kunnen werken aan de leefbaarheid. Dat is niet alleen belangrijk voor de stad Antwerpen of de Vlaamse Regering, maar ten zeerste ook voor de Antwerpenaar die dit uitdrukkelijk heeft gevraagd. Daar maken we nu werk van en daarvoor wil ik u danken, minister. (Applaus bij de N-VA)

De heer Wouter Vanbesien (Groen)

De strategie van de Vlaamse Regering over Oosterweel is al vijftien jaar dezelfde en dat is: wij hebben een tracé en we willen dat kost wat kost realiseren. Daar is veel protest tegen in Antwerpen, en terecht, omdat het een nieuwe autostrade is door de stad die op bepaalde plaatsen 125 meter breed is, die op 60 meter van een deur passeert. Hoe je dat ook probeert te remediëren, het zal nooit een goed project worden. Met een rot ei kun je nooit een lekkere omelet bakken. Dat gaat gewoon niet.

Minister, u zegt: ja, maar ik zal het tenminste geprobeerd hebben en dan zal ik in de spiegel kunnen kijken.

Het kan goed zijn, en ik gun het u, dat u graag in de spiegel kijkt, maar u moet in de ogen van de Antwerpenaren durven te kijken. Vandaar mijn oproep: verander van strategie. Het zal veel effectiever zijn. We zullen veel sneller eindelijk iets kunnen realiseren – en dat wil iedereen – en het zal veel effectiever zijn om naar een strategie te gaan van openheid en van respect voor procedures. Dat is mijn oproep. (Applaus bij Groen)

De heer Jan Bertels (sp·a)

Minister, ambitie: ja. Mobiliteitsknoop ontwarren: ja, maar liefst met correcte cijfers om het debat juist te voeren. Voor ons is het heel duidelijk: derde Scheldekruising, ja, in overleg met alle stakeholders en alle belanghebbenden. Maar neem ook al sneller maatregelen die de luchtkwaliteit voor de Antwerpenaar kunnen verbeteren, die de files nu al kunnen wegwerken.

Mevrouw Turtelboom, ik hoop dat u dezelfde mildheid zult tentoonspreiden voor broodnodige investeringen in andere domeinen dan beton, namelijk in zorg en onderwijs. (Applaus bij sp.a en Groen)

Minister, u kondigde maandag aan dat u begint te graven. U hebt nog geen bouwvergunning voor een duur huis, maar u begint al wel het terras en de oprit aan te leggen. Ik vind het zeer overmoedig, zelfs een tikkeltje arrogant. Ik denk dat u daadkracht verwart met een goed mobiliteitsbeleid. Dat is niet hetzelfde. U toont daadkracht maar dat is geen goed mobiliteitsbeleid. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.