U bent hier

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, minister, in 2009 werd beslist om de oude steenkoolcentrale in Gent-Zeehaven om te bouwen tot een biomassacentrale. In 2011 werd die operationeel. Het is een installatie van 215 megawatt die omgerekend naar groenestroomcertificaten ons ongeveer een kleine 100 miljoen euro kost. In het voorjaar 2014 was er nog de discussie of pellets en houtafval wel degelijk kunnen worden beschouwd als biomassa. Die discussie was op gang gebracht door Fedustria en Cobelpa. Uiteindelijk kwam men in augustus 2014 tot een nieuw akkoord en kon men heropstarten.

Groot was mijn verbazing toen ik dit weekend las dat Max Green 2014 afsluit met een verlies van 15 miljoen euro. Ze stellen dat als de overheid niet verder tussenkomt, ze de centrale zullen sluiten. De pelletprijzen zijn gestegen en de elektriciteitsprijzen zijn gedaald. Ook de groenestroomcertificaten zijn gedaald. In de berekening van de onrendabele top wordt ook rekening gehouden met het ondernemersrisico, zijnde een IRR van 12 procent. Het risico is dus meegerekend in de prijs.

Hoe gaat u ermee om dat als u niet verder ondersteunt, de centrale zal sluiten?

De voorzitter

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Iedereen weet dat ik voluit kies voor hernieuwbare energie. Ons beleid de komende jaren zal vooral gestoeld zijn op zonne- en windenergie. Dat zijn technologieën waarbij de steun van de overheid elk jaar kan dalen. Sinds 2011 is er Max Green in de haven. Dat is een biomassacentrale die momenteel steun krijgt van 66 euro per megawattuur. Dat is 3 euro meer dan voor windenergie. Ze vragen nog een verhoging.

Het probleem is dat het businessmodel onder druk staat door de lage elektriciteitsprijzen, in combinatie met de hoge pelletprijzen en de aangepaste steun. We zijn dit dossier grondig aan het bestuderen met alle elementen en argumenten die Max Green op tafel legt. De ene aandeelhouder zegt dat ze moeten sluiten terwijl de andere dat veel te voorbarig vindt. Ik wacht eveneens op enige duidelijkheid binnen de organisatie.

Ik ben het met u eens dat het ondernemersrisico niet volledig kan worden afgewenteld op de overheid. We kunnen geen ondernemersrisico blijven incalculeren waarbij we rekening houden met de pelletprijzen en de elektriciteitsprijzen. We moeten op een verantwoorde, rationele en transparante manier voluit kiezen voor hernieuwbare energie, maar zonder oversubsidiëring of zonder te veel steun te geven.

We bekijken hun problemen, maar werken ook aan een alternatief plan voor als het businessplan van de biomassacentrales zoals ze vandaag in Vlaanderen bestaan – we plannen geen nieuwe biomassacentrale – onder druk blijft staan. We bestuderen, kiezen voluit voor hernieuwbare energie en zullen in de toekomst alles inzetten op zonne- en windenergie die veel meer te verantwoorden zijn in een kosten-batenanalyse. Bovendien merk ik dezelfde tendens in de andere Europese landen.

Minister, de vraag van Max Green om een verhoging te krijgen tot 90 euro per megawattuur, betekent 25 miljoen euro of een stijging van de elektriciteitsprijzen met 1 procent voor de consumenten op laagspanning. De centrale van Langerlo krijgt een iets hogere ondersteuning. Kan daarover worden gediscussieerd?

Ik ben verwonderd dat u zegt volop in te zetten op zonne- en windenergie. We weten dat het ondersteuningsmechanisme voor zonne-energie ons gebracht heeft naar een schuldenberg. Ik heb ook de indruk dat u eventuele nieuwe biomassacentrales uitsluit.

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Collega’s, biomassa is een mooi verhaal: afval dient als grondstof om energie te produceren. Dat is de theorie. Maar we zien dat bepaalde biomassacentrales draaien op houtpellets die uit Canada of elders in de wereld komen. Dan is het duurzaamheidsgehalte van die projecten toch net een tikje minder.

Bovendien wordt met deze problematiek eens te meer duidelijk dat het subsidiëren van productie een verhaal is dat we niet kunnen volhouden. Mijnheer Gryffroy, de steun voor de zonnepanelen is wel drastisch teruggeschroefd, omdat ze ook rendabel zijn geworden.

Minister, zoals in uw beleidsnota staat, is het hoog tijd om een systeem op poten te zetten waarbij meer wordt ingezet op investeringssteun en niet louter op productiesteun. Het is immers onmogelijk om elektriciteits- en grondstoffenprijzen te voorspellen. Het is ook niet de bedoeling van deze regering om die prijzen te reguleren.

Hoe zult u modernere biomassaprojecten bejegenen? Op welke manier zult u toch de mogelijkheid bieden om zeer innovatieve projecten wel doorgang te doen vinden, maar langzaamaan de minder duurzame projecten toch naar de uitgang te begeleiden?

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Het is niet de eerste keer dat de biomassacentrales in het parlement de revue passeren. Het zou inderdaad een mooi verhaal kunnen zijn, als het gaat om houtafval en de warmte op een andere manier wordt gevaloriseerd. Bij Max Green, heb ik begrepen, bestaat er op beide vlakken een probleem. Ondanks de massale subsidies zegt de ene aandeelhouder dat die er niet aan uit kan, en de andere houdt het nog een beetje in het midden, zoals u aangaf, minister. Als Electrabel zegt dat het misschien wel lukt en de andere zegt helemaal niet, weet ik niet wie ik moet geloven.

Ik vrees dat de zogenaamde groene stroom door de massale verbranding van houtpellets in Vlaanderen geen toekomst heeft. Fedustria heeft dat al meermaals aangegeven. Ik roep op om te investeren in echt duurzame energie. Dat hebt u net ook aangegeven. Mijn vraag is om daar een tand bij te steken.

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Collega’s, we willen allemaal meer groene en betaalbare energie. Iedereen heeft intussen al het voorbeeld van Duitsland gebruikt, de Energiewende, waar heel wat groene energie wordt geproduceerd. Wind en zon worden altijd gegeven als voorbeeld. Nu, ongeveer de helft van de groene energie wordt in Duitsland geproduceerd via biomassa en biogas.

Als wij onze groenestroomdoelstellingen willen halen, zullen we biomassa nodig hebben. Wat ons betreft kan dat, maar onder drie duidelijke voorwaarden: geen oversubsidiëring, duurzame biomassa en dus geen grondstoffen van industrie of voedingsproducten, en een gelijk speelveld. Een gelijkaardige biomassacentrale, of die nu in Gent of in Limburg staat, moet gelijkaardige steun krijgen. Dat lijkt me logisch, vanuit het rechtvaardigheidsprincipe. Minister, zult u daarvoor zorgen?

Minister Annemie Turtelboom

We zijn het dossier nog aan het bestuderen. Maar ik ben het eens dat groen en betaalbaar wel degelijk kunnen samengaan. Dan moet je alleen de goede technologie kiezen. Twee weken geleden hebben we tijdens de ministerraad beslist dat zonnepanelen voor kleine gebruikers definitief wordt geschrapt als subsidiecategorie, omdat de prijzen dermate gedaald zijn en de rendementen dermate gestegen dat die technologie zonder subsidies, met een terugdraaiteller, perfect rendabel is. Het is zelfs een veel betere belegging dan om het even welke belegging in een spaarproduct op dit ogenblik.

Ik ben het eens dat voor biomassa de technologie anders is. We moeten de pellets aanleveren. We zijn afhankelijk van de prijs op de internationale markt, in combinatie met een elektriciteitsprijs. Dat zet dat businessmodel op sommige momenten onder druk. Ik ben het eens dat we oversubsidiëring moeten vermijden, maar een ondernemingsrisico kan ook niet zomaar worden afgewenteld op de publieke financiën en op de elektriciteitsfactuur van elke burger in onze regio.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik mag hieruit dan toch besluiten dat u niet meteen zult ingaan op de vraag van Max Green. Zij vragen inderdaad 25 miljoen euro extra per jaar. Zij onderkennen dat zij het ondernemingsrisico dan niet voor hen moeten nemen.

Ik veronderstel dus dat u akkoord gaat met de stelling dat deze vraag eigenlijk niet legitiem is.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.