U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Rzoska bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de dames Elisabeth Meuleman en Elke Van den Brandt tot onderzoek door het Rekenhof naar de financiering van het hoger onderwijs.

Even voor de duidelijkheid: het gaat niet over een spoedbehandeling, maar over een toevoeging aan de agenda. Het parlement is meester van zijn agenda en de Groenfractie vraagt of dit punt eraan kan worden toegevoegd.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, de motie vraagt aan het Rekenhof om een doorlichting te doen van de financieringsstromen van het hoger onderwijs. Er is een denkspoor waardoor 80 miljoen euro moet worden bespaard in het hoger onderwijs, bovenop eerdere niet-indexeringen van werkingsmiddelen en een kostelijke inkantelingsoperatie in de vorige legislatuur. Wij vrezen dat er sprake kan zijn van een onderfinanciering van het hoger onderwijs die de kwaliteit van ons onderwijs in het gedrang kan brengen.

We merken dat er over die besparingen allerlei voorstellen de ronde doen. Zo wordt gedacht aan de verhoging van de inschrijvingsgelden. Sommige rectoren stellen dat ze meer kunnen besparen door het invoeren van een toelatingsproef of door het afschaffen van de visitaties, de externe kwaliteitscontroles. Er zijn dus heel wat denksporen, elk ongetwijfeld met een financieel plaatje.

Wij zouden het debat willen objectiveren. Als het Rekenhof de financieringsstromen, de besteding van de middelen, de inkomsten en de uitgaven van de universiteiten eens zou kunnen doorlichten, dan zou de minister in het licht van haar begroting een veel meer objectieve en gefundeerde keuze kunnen maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld ook over de concurrentie tussen de instellingen, over de doorgedreven flexibilisering. Dat lijken ons pistes die de moeite van het onderzoeken waard zijn.

We willen de minister hiermee een stukje ten dienste zijn. Ze zegt zelf dat ze gefundeerde beslissingen wil nemen, maar dat ze dit vrij snel moet doen. Ze wil haar beleidsnota opstellen en haar begroting op orde krijgen. Ze wil dus snel beslissingen nemen, maar hoe meer geobjectiveerde informatie ze heeft, hoe beter de beslissingen zullen zijn.

Vandaar onze vraag om in te stemmen met een doorlichting door het Rekenhof. De motie licht nog meer toe wat ik nu heb gezegd, wat de pijnpunten zijn op het vlak van de financiering van het hoger onderwijs, en stelt een aantal onderzoeksvragen voor. Ik stel voor om dit punt toe te voegen aan de agenda en te bespreken zodat een dergelijke doorlichting eventueel kan plaatsvinden. Wij menen dat die nuttig kan zijn. 

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, een vraag vanuit het parlement aan het Rekenhof kan inderdaad een interessant controlemiddel zijn, maar we moeten ons altijd afvragen of het een meerwaarde biedt. Ik meen dat in deze kwestie de meerwaarde ver te zoeken is. Er gebeurt immers al een evaluatie van de financiering van het hoger onderwijs door de administratie. Het Rekenhof heeft al een studie gemaakt na de inkanteling van de hogeschool bij de universiteit, het bestudeerde de effecten van die integratie op het financieringsmodel van het hoger onderwijs.

Ik zou dan ook willen voorstellen om nog even geduld te hebben: binnenkort is de algemene evaluatie door de administratie van de financiering van het hoger onderwijs klaar. In dit geval moeten we geen dubbel werk doen en dus moeten we geen tweede vraag stellen aan het Rekenhof. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord?

Mevrouw Meuleman, volgens het reglement kan dit niet. Het is goed omdat u het bent.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

En misschien ook omdat u me daarnet de mond hebt gesnoerd, voorzitter? (Opmerkingen van de voorzitter)

Mijnheer Van den Heuvel, ik denk bijvoorbeeld dat er geen onderzoek loopt naar de kosten van de flexibilisering van het onderwijs, we hebben er geen cijfers over. Ook naar de kosten van de concurrentie tussen instellingen en over de vragen of er al dan niet een verdere rationalisatie mogelijk is en of er niet te veel richtingen zijn die op eenzelfde manier worden ingericht, loopt geen onderzoek.

Ik vind het eigenaardig dat u dit niet nuttig vindt en dat u niet van mening bent dat deze onderzoeken uw minister zouden kunnen helpen om betere alternatieven te vinden dan de verhoging van het inschrijvingsgeld, dat trouwens maar 3 procent van de totale inkomsten van de universiteiten en hogescholen bedraagt.

Het verbaast me dat u dat niet nuttig vindt. De financiële transparantie zou ons veel verder helpen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is niet aangenomen.

Het incident is gesloten.

Oproep tot kandidaatstelling voor de Vlaamse Toezichtcommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer
Mededelingen van de voorzitter

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.