U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2010, 14.01u

van John Crombez aan minister Kris Peeters
238 (2009-2010)
De voorzitter

De heer Crombez heeft het woord.

John Crombez

Minister-president, na de bankencrisis zijn we in een vreemde situatie beland. De banken zijn zich plots aan het herstellen en de toplui vinden het steeds minder een probleem om opslag of hogere bonussen te vragen of aan zichzelf toe te kennen. Het meest schaamteloze voorbeeld daarvan is de topman van Fortis, die op basis van een Europese benchmarking zegt dat hij veel te weinig verdient.

Recent werd bekend dat de topman van Dexia een flinke loonsverhoging kreeg. Die beslissing dateert al van het voorjaar van vorig jaar.

De voorzitter

Mag ik even aandacht vragen voor de tussenkomst van de heer Crombez? Als u fractie- of ander overleg nodig hebt, kunt u naar het Koffiehuis gaan. Daar zijn gratis koffie, wijn, bier, koekjes en alles wat u wilt, te verkrijgen. Als iemand op het spreekgestoelte staat, vraag ik om daar alstublieft naar te luisteren.

John Crombez

De beslissing van Dexia dateert al van begin vorig jaar. Op de algemene vergadering besliste men tegelijkertijd om 1000 arbeidsplaatsen op te heffen en het loon van de topman te verhogen. Ik denk dat in deze tijd de bevolking daar met veel onbegrip naar staat te kijken. Er is nog niets veranderd in de banksector zelf. We horen voortdurend dat er nieuwe gevallen van fraude zijn en dat er steeds meer risico wordt genomen.

Minister-president, de Vlaamse overheid is aandeelhouder van of minstens vertegenwoordigd in de banken. Zijn er instructies gegeven aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid met betrekking tot het loonbeleid binnen de banken? Als dat niet het geval zou zijn, zou de Vlaamse Regering overwegen om in de toekomst duidelijke instructies te geven? Het is belangrijk dat er enige realiteitszin komt. Zolang de banken nog niet geherreguleerd zijn en er meer risico wordt genomen, is het onbegrijpelijk dat men opslag en hogere bonussen vraagt.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, u weet evengoed als ik dat wij in een aantal instellingen aandeelhouder zijn: in Dexia en Ethias. In een aantal andere instellingen hebben wij bestuurders: bij KBC zeer uitdrukkelijk. In die beide hoedanigheden kan ik uw vraag situeren. Fortis en dergelijke zijn andere instellingen waar wij vanuit de Vlaamse Regering en de Vlaamse overheid noch een bestuurder noch kapitaal hebben.

Er komen een aantal algemene vergaderingen aan. Onze vertegenwoordigers in die algemene vergadering, maar ook de bestuurders, zullen de opdracht krijgen met bijzondere aandacht de correcte en niet-buitensporige vergoeding van het management op te volgen en aan te kaarten.

John Crombez

Minister-president, het is belangrijk dat de overheid het goede voorbeeld geeft. U geeft de opsomming van waar de Vlaamse overheid vertegenwoordigd is. Ik heb het voorbeeld van Fortis erbij genomen omdat men maar al te gemakkelijk overgaat naar een uitleg die plausibel moet lijken. In het geval van Fortis zegt de topman dat ze een Europese benchmarking doen en dat hij te weinig verdient. Het punt is dat de overheid nu via haar vertegenwoordiging duidelijk zou moeten maken dat de banksector een crisis heeft veroorzaakt die nog dagelijks problemen geeft. Zolang die problemen niet aangepakt zijn in de banksector zelf, zou men niet moeten overgaan tot hogere verloning en hogere bonussen.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele

Mijnheer Crombez, ik ben u dankbaar dat u door Fortis erbij te sleuren, het algemeen debat over de loonvoorwaarden ter sprake brengt. Ik leid daaruit af dat u ook een voorstander bent van een verdere regionalisering van het individueel en collectief arbeidsrecht, waaronder ook de loon- en arbeidsvoorwaarden vallen. Op dit moment zitten ze niet eens bij ‘de borrelnootjes’. Ze worden stilaan muf in de Senaat.

Ik ben blij dat u het ter sprake brengt, want het algemeen debat zou hier moeten worden gevoerd. Ik ben blij dat u voorstander bent van een verdere regionalisering. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

De heer Crombez denkt dat we eigenlijk een verschil moeten maken tussen het debat ten gronde en het specifieke geval dat zich aandient.

Eerst en vooral mag men eigenlijk geen regelgeving opleggen als het gaat over een zuivere privéonderneming – geen beursgenoteerd bedrijf of geen overheidsbedrijf– met privékapitaal en zonder maatschappelijk belang, wat een bank wel heeft. In die zin moet een groot onderscheid worden gemaakt.

Ik denk – en ik richt me tot u – dat men zowel op federaal als op Vlaams overheidsniveau het voorbeeld moet geven. Als ik naar een van de grootste overheidsbedrijven in dit land kijk, naar de NMBS, dan zie ik dat men het nodig vindt om 3 CEO’s te hebben en 3 algemeen directeurs met een loon van ieder 700.000 euro om het bedrijf verlies te laten maken met 2 miljard euro subsidies op een omzet van 2,5 miljard euro. Ik denk dus dat de overheid eerst en vooral zelf het voorbeeld moet geven, overal waar zij aandeelhouder is of mee aan het roer staat. Eigenlijk is Dexia wel een mooi voorbeeld van hoe de overheid er wel in zit, maar blijkbaar niet toepast wat zou moeten gebeuren.

De voorzitter

Mijnheer Sabbe, uw tijd is om.

Ik heb hier de orde van de vergadering. Ik zeg dat uw tijd wel om is, mijnheer Sabbe. Ik heb altijd problemen met dezelfde mensen die zich niet aan hun spreektijd houden. Uw tijd is om.

Ivan Sabbe

Mijnheer Kleutermans! (Rumoer. Opmerkingen)

De voorzitter

Mijnheer Sabbe, ik stel voor dat u uw verontschuldigingen aanbiedt, want dit pik ik niet van u.

Ivan Sabbe

Voorzitter, ik denk niet dat het verstandig is dat u iedere keer dat wij een tussenkomst doen …

De voorzitter

Ik pas het reglement toe, mijnheer Sabbe.

Ivan Sabbe

We zijn hier om aan politiek te doen, niet om het reglement boven de politiek te stellen.

De voorzitter

Het is uw fractie die vraagt dat ik het reglement toepas. Ik zal uw voorstellen voor mijn beleidsplan laten zien. Het is uw fractie die zegt dat de spreektijden moeten worden bewaakt. Als ik de spreektijden niet bewaak, zijn er sommige mensen die hier 6 of 7 minuten spreken, terwijl ze maar 1 minuut spreektijd hebben. Ik pas gewoon het reglement toe. Ik probeer dat voor iedereen in alle objectiviteit te doen.

Ivan Sabbe

Er is een verschil tussen het reglement toepassen en uw klemtoon leggen op de tijdsbesteding.

De voorzitter

Mijnheer Sabbe, de heer Vanden Bussche heeft het daarnet heel duidelijk begrepen. Hij wou zich nog aansluiten bij de vraag van de heer Reekmans, maar volgens het reglement kon dat niet. Ik heb aan de heer Mergaerts gevraagd om dat aan de heer Vanden Bussche uit te leggen, en die had daar alle begrip voor. Als u daar nu ook nog begrip voor hebt, dan kunnen we hier heel keurig verder vergaderen.

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, minister-president, ik ben net als de heer Crombez verbaasd dat enkele maanden na de bankencrisis, die onze economie zeer zwaar heeft toegetakeld, die exuberante bonussen terug zijn. Het is maar de vraag waar dat op gebaseerd is. Is dat gebaseerd op meer transparante bedrijfsvoering? Op meer garanties voor de klanten? Op een verhoogd verantwoordelijkheidsbesef? Ik denk het allemaal niet.

Als wij iets kunnen doen, minister-president, bijvoorbeeld bij de banken waar we aandeelhouder van zijn, moeten we dat doen. Maar u moet niet alleen aandacht vragen voor rechtvaardige bonussen, u moet ook voorstellen doen. Het zou goed zijn dat een aantal niet-financiële criteria meetellen bij het bepalen van bonussen. Ik denk dan aan een aantal duurzaamheidscriteria, maar ook aan criteria zoals personeelstevredenheid en klantentevredenheid. Dat zijn zaken waarop bonussen gebaseerd mogen zijn, en niet enkel op financiële criteria.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, collega’s, de heer Crombez heeft een interessant onderwerp aangesneden. Aan de ene kant zitten we met de vrijheid van ondernemen. Daaronder valt ook het principe dat een onderneming haar topbestuurders een vergoeding kan toekennen die zij voor die topbestuurders billijk acht. En het zijn de aandeelhouders, en bij uitbreiding de klanten, die daar bezwaar tegen kunnen maken.

Maar aan de andere kant hebt u ook gelijk, mijnheer Crombez, wanneer u zegt dat sommige van die vergoedingen op dit moment onethisch grote proporties aannemen. Dan is het aan ons, voor zover we daar de mogelijkheid toe hebben, om dat een halt toe te roepen. Als de regering die mogelijkheid heeft, gaat ze dat doen, heb ik uit het antwoord van de minister-president begrepen. Daar kunnen we al mee leven. Maar wij zijn ook allemaal klant bij de vier banken die u hebt genoemd. Ook dit huis is klant bij de bankengroepen die u hebt genoemd. Ons pensioenfonds steunt in niet onbelangrijke mate op de prestaties van de vier banken die u komt te noemen. Laat ons dan in de raden van bestuur van onder andere dat pensioenfonds onze verantwoordelijkheid opnemen. Als u vindt dat een aantal van die groepen onbehoorlijk en onethisch reageren, moeten wij daartegen kunnen reageren, als klant.

Minister-president Kris Peeters

Ik ga mij niet moeien met het pensioenfonds van dit parlement. Ik ga ervan uit dat er andere plaatsen zijn, waar de Vlaamse Regering niet aanwezig is, waar dat rustig kan worden besproken.

Mijn antwoord was kort en duidelijk. De volgende weken en maanden zullen we daar de concretisering van uitvoeren.

John Crombez

Ik wil de collega’s erop wijzen dat het er in deze discussie tot nu toe voor een groot stuk over ging dat banken een uitleg geven waarom zij bonussen verhogen en dat zij vrijheid van ondernemen hebben. De overheden plaatsen daar dan een uitleg tegenover waarom ze er juridisch niets aan kunnen doen, ook vanwege die vrijheid van ondernemen.

Het punt is hier dat wij aandeelhouder zijn. Het antwoord van de minister-president is in die zin heel nuttig. De Vlaamse overheid is aandeelhouder. Een aandeelhouder bepaalt op een aandeelhoudersvergadering mee het beleid, ook het verloningsbeleid, en bepaalt mee wat er wordt beslist, ook inzake de bonussen. Vandaar, los van de regionalisering van van alles en nog wat en los van het veralgemenen, kan elke overheid die aandeelhouder is, nu mee het beleid bepalen inzake verloning. Daarom is het ook zeer dankbaar dat de Vlaamse Regering van plan is om dat te doen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.