U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Sarah Smeyers tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Van Cauter heeft het woord.

Carina Van Cauter (Open Vld)

Voorzitter, ik zal dit voorstel van decreet kort duiden. Het is een voorstel van decreet dat is tussengekomen ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof van 29 augustus 2019. Het is immers zo dat, wanneer een jeugdrechter kennisneemt van een verontrustende opvoedingssituatie, hij op vordering van het Openbaar Ministerie in bepaalde gevallen ook een gerechtelijke maatregel kan nemen. Ik geef het voorbeeld van een vader die toekomt op de spoedafdeling, zonder onderdak, met drie kleine kinderen. Als er op een bepaald ogenblik geen vrijwillige jeugdhulpverlening mogelijk is, moet er een oplossing worden gezocht. En dan kan de jeugdrechter een dringende gerechtelijke maatregel nemen, onder bepaalde voorwaarden en waarborgen.

Het spreekt voor zich dat het niet de bedoeling is dat die maatregel noodzakelijkerwijze wordt aangehouden. Maar er moet dan worden gezocht en bekeken – en dat is dan een opdracht van de sociale dienst – of er in die concrete situatie kan worden overgegaan tot jeugdhulp op vrijwillige basis. Vindt men een dergelijke oplossing, dan voorziet het decreet Integrale Jeugdhulp vandaag dat die gerechtelijke maatregel op dat moment automatisch stopt. Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat dit artikel 54, in combinatie met artikel 47, 2°, ongrondwettelijk is, omdat, zo zegt het Grondwettelijk Hof, er maatregelen worden genomen die betrekking en invloed hebben op de persoonlijke situatie van de minderjarige en zijn leefomgeving, en dat er in een dergelijke situatie inhoudelijke en procedurele waarborgen moeten worden voorzien door de wetgever. 

Dat is nu precies waaraan wij willen tegemoetkomen met dit voorstel van decreet. Heel concreet houdt het in dat indien jeugdhulp op vrijwillige basis kan worden geboden, het Openbaar Ministerie dan onmiddellijk de jeugdrechter vat die dan in het belang van de minderjarige, nadat alle partijen zijn gehoord, een beslissing neemt. Ofwel zal hij de gerechtelijke maatregel stoppen, zal die worden opgeheven en kan er worden overgegaan tot jeugdhulpverlening op vrijwillige basis. Is dat niet zo, dan handelt men verder overeenkomstig artikel 47, §1, van het decreet Integrale jeugdhulp.

Het is dus een zeer beperkt voorstel met als bedoeling om het decreet op dit punt grondwetconform te maken.

Bent u klaar?

Carina Van Cauter (Open Vld)

Ik ben klaar maar het zou oneervol zijn om de collega's niet te danken voor de fijne samenwerking naar aanleiding van het tot stand komen van dit voorstel van decreet, en trouwens ook de collega's in de commissie die een bijdrage hebben geleverd om de tekst nog te verfijnen.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Voorzitter, collega's, onze fractie gaat net zoals in de commissie dit voorstel van decreet goedkeuren. Doorslaggevend is dat de veiligheid en de belangen van de minderjarigen in verontrustende situaties van groot belang zijn. Tijdens de algemene bespreking van het voorstel van decreet in de commissie hebben we dit ook zo aangekaart. Aangezien de beslissing van de jeugdrechter een enorme impact heeft op het leven van de betrokkenen, is het zeker nodig dat ze inspraak hebben. De voorliggende decreetwijziging biedt hiervoor extra waarborgen.

Ook het Vlaams Belang had tijdens de bespreking in de commissie een amendement aangekondigd. Wij wezen op het verschil tussen de toelichting en de decreettekst, ogenschijnlijk onbelangrijk, maar het woord ‘vrijwillig’ in het voorstel ontbrak in de voorlaatste. De meerderheid volgde ons hierin en diende dan zelf snel een amendement in om dit euvel op te lossen. Efficiënt, zeker, maar niet zo hoffelijk. Een uitnodiging van de meerderheid om het amendement mee te kunnen ondertekenen, had ik zeker niet afgeslagen. Maar het belangrijkste is dat dit voorstel van decreet vandaag goedgekeurd kan worden.

Mevrouw Groothedde heeft het woord.

We hebben deze problematiek inderdaad al besproken in de commissie. Mijn eerste vraag in dit parlement ging trouwens over recente uitspraken van het Grondwettelijk Hof. Daar was deze bij. De aanleiding om die verandering te maken, was een ambiguïteit die terecht is aangetoond. Er moest een keuze worden gemaakt of we de beslissing zouden leggen bij justitie of bij de hulpverlening. Daar is eenduidigheid nodig. Dat is wel een morele vraag. We moeten ons als wetgevende macht bewust zijn dat we hierin kiezen. In dit geval is er voor gekozen om justitie een grotere hand te geven. Wij vinden dat terecht, dus we zullen de wijziging steunen. Maar we nodigen de collega's wel uit om de bredere reflex te blijven maken, want dit is een morele keuze en daarin hebben wij als parlement een grote hand.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 237/6)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 en 2.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het voorstel van decreet houden.

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Ben Weyts
591 (2019-2020)
van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Ben Weyts
571 (2019-2020)
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.