U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 november 2019, 14.04u

Voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Busje komt zo, busje komt niet, busje komt te laat, busje komt soms, busje wil niet komen. Het is in elk geval zo dat er een alternatief is als het busje niet komt, en dat is de speedpedelec. Ik heb er zelf geen. Dat lijkt me ook het veiligste voor de andere weggebruikers, aangezien mijn stuurvaardigheid deze zomer niet altijd heeft geleid tot niet-valpartijen.

Dertigduizend Vlamingen hebben er een, vorig jaar werden er tienduizend verkocht. Het gebruik ervan gaat dus in stijgende lijn. Maar we hebben het er in de commissie al een paar keer over gehad, want er blijven toch een paar problemen. Problemen rond de regelgeving die niet altijd duidelijk is. We voelen dus wel dat het gebruik van de speedpedelec onze wetgeving, onze wegcode, achterhaalt. We hebben ook gezien dat het Antwerpse provinciebestuur – en dat zijn niet altijd de gemakkelijkste mensen – de wegbeheerders vragen om de gebruikers van speedpedelecs vrij te laten kiezen waar ze rijden

Er worden fietssnelwegen aangelegd. De modal shift is volop bezig. Mensen kiezen ervoor om die snelfiets te gebruiken om naar het werk te rijden. Je voelt ook dat, waar fietssnelwegen worden aangelegd, ook het gebruik stijgt, wat een heel goede zaak is. We moeten natuurlijk waken over de veiligheid en de goede regelgeving.

Daarom is mijn vraag aan u: wat is uw reactie op de vraag van het provinciebestuur van Antwerpen aan de diverse wegbeheerders om gebruikers van speedpedelecs zo veel mogelijk te laten kiezen waar ze mogen fietsen?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Meremans, dank u wel voor uw vragen. Ik ben nu natuurlijk heel benieuwd naar uw rijstijl, omdat u daar zelf naar verwees. Soit, de speedpedelec is alleszins volop in opmars. Het is sowieso een heel duurzaam vervoermiddel. Vanuit dat oogpunt juichen we toe dat dat enorm in opmars is. Het heeft ook een heel groot potentieel, maar het heeft natuurlijk ook hoge snelheden, en kan daardoor ook wel eens voor gevaarlijke situaties zorgen.

Ik denk dat ik wat dat betreft vooral al kan verwijzen naar wat in de commissie is gezegd. Vorige week hebt u in de commissie daarover nog een vraag gesteld, en de week daarvoor heeft mevrouw Fournier in de commissie nog een vraag gesteld. Ik denk eigenlijk dat ik niet anders kan dan die antwoorden die ik daar heb gegeven, hier nu herhalen. Op zich is het heel eenvoudig. Fietsberaad Vlaanderen is op dit ogenblik volop bezig met het vergaren van alle kennis. Ik denk dat het als kenniscentrum ook het best geplaatst is om ervoor te zorgen dat alle juiste informatie wordt vergaard. Zij zorgen straks voor aanbevelingen, zowel op korte en middellange als op lange termijn. Ze kijken onder meer naar het wenselijke gedrag. Hoe en waar kunnen we faciliteren, wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van de wegbeheerders, wat is de grootst gemene deler tussen gemeenten om te komen tot een gemeenschappelijke visie en, ten slotte, wat zijn wenselijke aanpassingen aan de wegcode om tot een goede visie en handhaving te komen?

Wil ik nu dan al vooruitlopen op wat de provincie Antwerpen doet? Liever niet. Bij Fietsberaad hebben ze aangekondigd dat ze over enkele maanden hun werk er zeker volledig op hebben zitten. Ik wil dan ook in eerste instantie wachten op hun advies. Ik denk dat zij het best geplaatst zijn om vandaag een waardeoordeel te vellen over hoe dat op de beste manier kan worden geregeld. Als u specifiek vraagt of ik volop voor die keuzevrijheid ben, ik denk dat we in dezen vooral op de eerste plaats de verkeersveiligheid, maar ook een uniforme regeling moeten nastreven. Dat is op dit ogenblik het belangrijkste. Maar, opnieuw, ik wacht op het advies en de aanbevelingen van Fietsberaad Vlaanderen.

Ik stel deze vraag hier omdat de urgentie er is. Je hebt nu het momentum, denk ik: veel mensen gaan de keuze maken. We gaan nu stilaan naar de winter. Hopelijk gaan we daarna naar een beter voorjaar. Mensen zien dat er een fietssnelweg is en bepalen of ze die aanschaf doen. Het zou zonde zijn dat we, door te traag te zijn met die regelgeving, door daar de urgentie niet van in te zien, die omschakeling zouden kunnen missen. Daarom heb ik ook van dit moment gebruik willen maken, samen met anderen. Dit is echt wel belangrijk. Er is een urgentie. Dit moet echt wel prioritair naar voren worden geschoven, niet alleen voor de veiligheid, maar ook opdat we die modal shift zouden kunnen realiseren.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Er is inderdaad een urgentie. Dat willen wij ook benadrukken. Het is zeer, zeer belangrijk dat we tot duidelijke regelgeving komen, die dan ook het liefst in alle gemeenten wordt gevolgd, want Antwerpen wacht inderdaad niet meer, en op den duur wachten anderen ook niet, en als je met de fiets rijdt, zeker met een speedpedelec, kom je wel eens van de ene in de andere gemeente. Minister, u hebt het woord ‘verkeersveiligheid’ pas vernoemd. Wel, het leidt tot gigantisch verkeersonveilige situaties. Daarom is de vraag urgent. We kunnen niet blijven wachten en wachten op studies op tot eenduidige regelgeving te komen.

We zien dat het budget voor fietsinfrastructuur gelukkig zal stijgen. Het zal erop aankomen voor ons om erop toe te zien dat ook daar het geld goed wordt besteed, aan brede fietspaden, fietspaden waar alle soorten fietsen op kunnen, niet enkel de gewone fiets, maar ook de speedpedelec en zeker ook de bakfietsen. We ondersteunen dus zeker de vraag inzake de urgentie.

Minister, ondersteunt u de vraag van onder andere de Fietsersbond om binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk zone 30 in te voeren zodat het daar alvast voor speedpedelecs duidelijk is dat ze op straat mogen rijden?

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Het is wel duidelijk dat speedpedelecs in de lift zitten. We hebben er tijdens de vorige twee commissievergaderingen uitgebreide discussies over gevoerd en nu ook weer in deze plenaire. We kunnen dit alleen maar toejuichen omdat we steeds meer moeten inzetten op de fiets. U hebt er ook de nodige budgetten voor uitgetrokken: ongeveer 300 miljoen euro aan het einde van de legislatuur, waar we heel tevreden over zijn.

In het kader van woon-werkverkeer is het belangrijk om in te zetten op speedpedelecs. Er is heel veel onduidelijkheid, wat ook naar voren kwam in de commissie, over waar een speedpedelec mag rijden. Er is te veel kakofonie. Elke wegbeheerder mag zelf beslissen waar speedpedelecs mogen rijden. U hebt vorige week in de commissievergadering gezegd dat u kijkt naar meer uniformiteit. U verwijst naar het Fietsberaad Vlaanderen. We kunnen er alleen maar blij over zijn dat het Fietsberaad eerst een degelijke studie doet, vooraleer er aanbevelingen komen. De speedpedelec is sinds een drietal jaar duidelijk aanwezig in het straatbeeld. Ze mogen ook niet te snel gaan. Als we maatregelen nemen, zullen we die heel bewust moeten nemen.

U hebt in de commissievergadering ook verwezen naar sensibilisering. Er is nog vraag naar sensibilisering omdat dat nog te weinig is gebeurd. Ik weet dat er opleidingen bestaan voor bedrijfsfietsen. Misschien is er hier ook nog werk aan de winkel om de mensen te sensibiliseren om de speedpedelec op een correcte manier te kunnen gebruiken.

De heer Rzoska heeft het woord.

Ik kan me aansluiten bij diegenen die hier zeggen dat er snel werk van gemaakt moet worden. De speedpedelec is geen nieuw fenomeen en is al een paar jaren in het straatbeeld. Mensen met een speedpedelec die zich verplaatsen richting het werk snakken vooral naar een uniforme beslissing. Als je fietst van gemeentegrens naar gemeentegrens of er toch een aantal passeert, word je met andere regels geconfronteerd. Ik herhaal mijn oproep van vorige week in de commissievergadering dat het misschien niet slecht zou zijn dat er voor de lokale wegbeheerders vanuit Vlaanderen een aanbeveling of een omzendbrief komt, waarbij aan lokale besturen die dit fenomeen zien opkomen en zich afvragen hoe ze er mee moeten omgaan, een uniforme regeling opgelegd wordt zodat het voor speedpedeleccers makkelijk is om het toestel te gebruiken.

Mijnheer Meremans, ik zou bij Fietsberaad Vlaanderen even binnenstappen, waar u een test kunt doen. Gezien uw rijvaardigheden of de hint die u daarop hebt gegeven, moeten we misschien toch een aantal straten afzetten voor u vertrekt. (Gelach)

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Meremans, als u zich de vraag stelt of u een speedpedelec zou aankopen, dan zou ik onmiddellijk antwoorden om dat zeker te doen want het blijft een zeer duurzaam vervoersmiddel. Het kan zeker bijdragen aan de modal shift, waar we allemaal naar snakken. Als we weten dat de speedpedeleccer gemiddeld 35 kilometer maakt, dan is het een ideaal vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer. Dus, zeker doen!

Mevrouw Lambrecht, uw bedenkingen zijn terecht. Er is inderdaad nood aan een duidelijke regelgeving, maar ik wil nu het liefst van al even wachten op de aanbevelingen van ons kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen. Ze zullen ons kortelings die aanbevelingen bezorgen. We kunnen die dan zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de lokale besturen. Ikzelf ben pro uniformiteit want uniformiteit en verkeersveiligheid gaan hier hand in hand. We moeten er dan ook snel werk van maken, maar met de focus op verkeersveiligheid.

Mevrouw Fournier, sensibilisering en opleiding zijn heel belangrijk en dragen bij tot meer verkeersveiligheid. Ook die bedenking neem ik zeker mee. We zullen vragen om nog eens gerichte sensibiliseringscampagnes op te zetten.

Minister, ik dank u. We weten ook dat u de zaak genegen bent. Over de partijgrenzen heen zijn we het allemaal eens – we zijn het dan toch over iets eens. Laat ons er dan ook samen werk van maken.

Ik denk dat u deze vraag en deze betogen moet zien als een aanmoediging om er snel werk van te maken. We zullen u daarin volop steunen. (Applaus bij de N-VA)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.