U bent hier

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, het debat is eigenlijk al uitgebreid in de media gevoerd, maar tussen uzelf en de heer Beenders ook op Twitter. Ik ben eigenlijk blij dat we dit dossier vandaag ook even in het Vlaams Parlement ter sprake kunnen brengen.

De feiten zijn gekend. De biomassacentrale in Langerlo in Limburg is definitief van de baan. Dit heeft te maken met een faillissementsaanvraag. De firma heeft van het Vlaams Energieagentschap (VEA) geen uitstel gekregen om de centrale te laten ombouwen.

Daar zijn echter natuurlijk wel een aantal gevolgen aan verbonden. Zo is er het verlies van honderd arbeidsplaatsen. Vlaanderen dreigt de energiedoelstellingen van 2020 niet te halen. Er is, en dat zal straks ook in mijn vraagstelling blijken, allicht een grote impact op het Vlaams Energieplan. Het is spijtig dat collega Bothuyne hier vandaag niet is, anders kon hij misschien ook een toelichting hebben gegeven bij het alternatieve energieplan van CD&V. Er is ook de vaststelling dat een aantal onderzoekers stellen dat we beter zouden focussen op de doelstellingen van 2030 in plaats van 2020. Belangrijk is echter natuurlijk het wegvallen van de subsidies, niet alleen omdat de biomassa in Langerlo er niet komt, maar ook door het wegvallen van de biomassacentrale in Gent, wat het totaal qua subsidies op 4,4 of 5,2 miljard euro brengt, afhankelijk van de bron.

Minister, u hebt, stoer als u bent, afgelopen weekend in de pers een aantal verklaringen gedaan. U zei dat het wegvallen van de subsidies zou moeten leiden tot een daling van de stroomfactuur voor de Vlaming, die, zoals we allemaal weten, heel hoog is. Minister, vandaar ook mijn vraag: wat is nu de impact van het wegvallen van de subsidies voor de biomassacentrales op het Vlaams Energieplan, en meer bepaald op de stroomfactuur van de Vlaming? Kortweg gevraagd: quid met de daling van de ‘Turteltaks’?

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, minister, ik denk dat er met betrekking tot energie twee bezorgdheden zijn die iedereen in dit parlement absoluut deelt. De eerste bezorgdheid betreft de hoogte van de energiefactuur. Door zaken uit het verleden die we nog altijd meeslepen, is die de jongste jaren alleen maar gestegen. We maken ons daar zorgen over. Dat is evident. Minister, u hebt ook aangegeven dat u die bezorgdheid deelt. De tweede bezorgdheid betreft natuurlijk de klimaatinspanningen die wij leveren, de internationale engagementen die Vlaanderen is aangegaan om daadwerkelijk bij te dragen tot een properder klimaat en de doelstellingen die we daarvoor moeten halen. Nu, we hebben het nieuws gehoord dat Langerlo inderdaad niet zal doorgaan. Dat betekent dat we de kans hebben om een ommezwaai te maken in het bereiken van die klimaatdoelstellingen, van die engagementen die we zijn aangegaan. Mijn fractie is nooit echt een groot supporter geweest van grootschalige biomassacentrales, maar we hadden in het verleden engagementen aangegaan die ervoor zorgden dat we daar wel kosten voor moesten doen.

De vraag is natuurlijk: hoe kunnen we die twee combineren? Hoe kunnen we er enerzijds voor zorgen dat we daadwerkelijk die energiefactuur kunnen doen dalen en anderzijds toch de nodige inspanningen doen om die internationale engagementen, die klimaatdoelstellingen te kunnen halen? De bijdrage van Langerlo aan het behalen van die doelstellingen mag immers niet worden onderschat. Als je dat even omrekent, dan zou Langerlo ongeveer een vijfde zijn van de groene stroom die we moeten opwekken. Dat is ongeveer het equivalent van alle windmolens in 2015 samen, maal twee.

Minister, u hebt verklaard dat u die energiefactuur, waarover we bezorgd zijn, zou kunnen doen dalen. Hoe combineert u dat echter met het halen van die doelstellingen, waar wij ook allemaal achter staan? (Applaus van Annick De Ridder)

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord;

Minister, de problematiek is genoegzaam bekend. De saga van de biomassacentrale in Langerlo heeft enige tijd aangesleept. Het is als het ware een molensteen rond de nek van eender welke minister van Energie, omdat de contracten nu eenmaal al waren gesloten. Voor alle duidelijkheid: voor iedereen die hier nu hoera roept omdat er ineens een zak van een paar miljard euro in de schoot van de regering zou ploffen en de factuur zou kunnen worden gehalveerd, dat is natuurlijk niet waar. Uw collega’s zouden ondertussen allemaal moeten weten dat de huidige energieheffing dient om schulden uit het verleden terug te betalen en dat die energieheffing pas vanaf 2018-2019 zou worden aangewend om de centrale in Langerlo te betalen. Nu die centrale er allicht niet komt, biedt dat natuurlijk evenwel perspectieven, misschien niet onmiddellijk vandaag, misschien een klein beetje vandaag. Er komt daar een site vrij. Er komt ruimte om verder te investeren in echt hernieuwbare energie. Die centrale van Langerlo bood immers eigenlijk weinig winst. Ze was zeer duur, ze werd zeer fors gesubsidieerd en de ecologische winst, dat was maar een groot vraagteken.

Minister, wat is de impact van het niet opstarten van de biomassacentrale in Langerlo op uw beleid met betrekking tot enerzijds de factuur en anderzijds investeringen in hernieuwbare energie?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Collega’s, ik dank u voor uw vragen. Er komt inderdaad een ommezwaai. Dat kan niet anders, want in het verleden is gekozen voor twee grote biomassacentrales, een in Gent en een in Genk. Dat betekent ook dat er nog weinig inspanningen moesten worden geleverd om de doelstellingen te halen. Daar ben ik het dus mee eens.

Ik wil eerst en vooral benadrukken dat het dossier van de biomassacentrale in Langerlo nog altijd niet van de baan is. Ik blijf dus voorzichtig. In theorie kan die centrale er dus nog altijd komen, en dan blijf ik ook bij mijn standpunten uit het verleden. Er zijn beslissingen genomen door vorige regeringen. Er zijn beslissingen bevestigd. Ik ga niet in tegen rechtszekerheid. Als het bedrijf van Langerlo zich aan de afspraken en het contract houdt, dan is dat zo, maar vandaag is dat niet het geval. Dat betekent dat als het zou doorgaan, er jaarlijks 240 miljoen euro aan groenestroomcertificaten zou moeten worden ondersteund. Dat is een bedrag van 2,4 miljard euro op 10 jaar. Dat is maar een deeltje van de groenestroomcertificaten. Het zijn de jaarlijkse kosten die we deels via de nettarieven, deels via de bijdrage groene stroom en deels via de energieheffing betalen. Het is een fabeltje om te zeggen dat de energieheffing volledig dient om alles te compenseren.

De certificatenkosten in Vlaanderen zijn sinds 2009 zeer sterk gestegen. Het kost ons jaarlijks 1,2 miljard euro. Ik herhaal: jaarlijks kost dat 1,2 miljard euro en dat tot 2030, niet tot morgen. Met BEE en Langerlo erbij, zou dat opgelopen zijn tot 1,6 miljard euro jaarlijks. 700 miljoen euro van die 1,2 miljard euro gaat naar zonnepanelen die werden gesubsidieerd tussen 2009 en 2012. Als je weet dat de energieheffing jaarlijks 495 miljoen euro opbrengt, mijnheer Sintobin, dan weet je ook dat zelfs met de energieheffing vandaag de subsidiëring van de zonnepanelen uit een bepaalde periode niet eens kan worden terugbetaald, en dat tot na 2030.

Dat is niet voldoende. Er is ook nog een schuldenberg van 2 miljard euro omdat bijna 1 miljard euro certificatenkosten door de netbeheerders niet konden worden doorgerekend door de bevroren nettarieven. Op een bepaald moment heeft men beslist om de nettarieven te bevriezen; de prijzen mochten niet meer stijgen; het mocht niet meer duurder worden, maar dus konden ook de kosten niet meer worden doorgerekend. Als dan opeens toch die kosten worden doorgerekend – het gaat over 0,9 miljard euro –, kom je in een bepaalde situatie terecht. 1,1 miljard euro certificatenkosten die de leveranciers ook niet konden doorrekenen, via de bijdrage groene stroom en wkk, werden opgepot door vooral de netbeheerders omdat ze ze ook niet konden doorrekenen. Die schuldenpot van 2 miljard euro zal pas tegen 2020 zijn weggewerkt. Ik kan die niet wegtoveren. Die is er en die moet worden opgelost.

Collega’s, als Langerlo er niet zou komen, dan zullen we inderdaad een ander plan moeten hebben. Ik heb al gezegd waar we op inzetten: op zon, op wind en op warmte. Als die groenestroomcertificaten voor die zonne-energie, die windenergie en die warmte-energie ook voor certificatenoverschotten zorgen, dan zal dit inderdaad ook moeten worden betaald. Dan is er een vrij simpele oplossing: er wordt een biomassacentrale niet gerealiseerd. Voilà, opgelost, maar het is niet zo evident.

In de keuze die we maken, is het verschil tussen zon, wind en warmte en een biomassacentrale, dat we minder betalen maar dat de energie die we produceren, wel veel duurzamer is. De biomassacentrale in Langerlo zou maar tien jaar hebben gedraaid en dan was er weer een probleem. Dan moesten we toch weer alternatieven zoeken om hernieuwbare energie te produceren.

De studie van EnergyVille toont aan dat we voor dezelfde hoeveelheid energie van Langerlo minder kunnen betalen als we investeren in zon, wind en warmte. Ik geef eerlijk toe dat we minder zullen moeten betalen. Dat betekent dat ik daar niet met de natte vinger cijfers op ga plakken. Maar we zullen wel meer inspanningen moeten leveren. Een biomassacentrale wordt gebouwd, er wordt geld gegeven. Voilà, het is in orde. Als we energie uit zon, wind en warmte moeten produceren, dan moet iedereen meehelpen. Dan moeten de burgers meehelpen. Vandaag doen ze dat. Zonnepanelen worden door de gewone Vlamingen opnieuw gelegd. We moeten ook zorgen dat ze in projecten kunnen stappen. Windmolens worden geplaatst, maar ik roep de lokale overheden op tot wat meer medewerking. We zijn bezig met de provincies om dat te realiseren. Dat betekent dat burgers, overheden en bedrijven allemaal samen de handen in elkaar moeten slaan om die doelstellingen te bereiken.

Het is nu te vroeg om te zeggen hoeveel die energieheffing naar omlaag zal kunnen gaan, maar dat we ze zullen kunnen verlagen, daar bestaat geen twijfel over. Maar alles hangt af van de inzet van iedereen, van mijn collega's op andere departementen, van administraties, van overheden, van bedrijven, van overheidsbedrijven en van de gewone mensen die mee op de kar springen.

Minister, ik ga met u akkoord dat wat betreft de biomassacentrale in Langerlo we moeten wachten op het definitieve einde van de centrale. Maar u hebt natuurlijk wel zelf verklaringen afgelegd tijdens het paasreces. Vandaag doet u een bijzonder grote inspanning. U slaat ons om de oren met tal van cijfers en u doet een bijzonder grote inspanning om te eindigen met te zeggen dat u toch de stroomfactuur niet zult verlagen. Ik neem er de krantenartikels bij van vorige week. Daarin staat letterlijk: “Tommelein belooft de stroomfactuur naar beneden te halen.” Het is een beetje jammer dat u hier in het parlement andere zaken vertelt dan wat u in de media vertelt, maar dat ben ik ondertussen van u wel gewoon. Ik moet trouwens zeggen dat u niet de enige bent met beloftes. Ik heb hier een krant met een artikel van mei vorig jaar, dus van een jaar geleden, waarin uw voorzitter zegt: “Als de projecten van biomassacentrales niet doorgaan omdat ze geen subsidies krijgen, is het normaal dat de Vlaamse energieheffing naar beneden gaat.” Mijn vraag blijft dus: hoe gaat u de stroomfactuur doen dalen?

Matthias Diependaele (N-VA)

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Eerst en vooral vind ik het zeer verstandig om voorzichtig te zijn en om te wachten tot het definitief is om daar zekerheid over te geven. Wij steunen ook bezorgdheid om rechtszekerheid te geven aan ondernemers, absoluut.

Wij steunen natuurlijk die ambitie om die stroomfactuur naar beneden te halen. Iedereen is er evident voorstander van om die zoveel mogelijk te drukken, in de mate van het mogelijke. Er zijn de laatste weken en maanden al verschillende voorstellen gedaan, maar we moeten nu natuurlijk wel gaan kijken hoe we dat concreet kunnen uitvoeren. Want als ik uw antwoord goed begrepen heb, dan is het vooral duidelijk dat er nog zeer veel rekenwerk moet worden gedaan vooraleer we effectief kunnen zeggen hoe en in welke mate we die stroomfactuur kunnen drukken.

Een laatste punt: ik ben het ermee eens dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen om die klimaatdoelstellingen te halen. Maar we zullen op een of andere manier de mensen ertoe moeten aanzetten en de lokale besturen of de andere openbare besturen moeten verleiden om er effectief aan mee te doen. Ik denk dat daar nog behoorlijk wat werk op de plank ligt.

Mijnheer Sintobin, ik denk dat u een ander antwoord van de minister hebt gehoord dan ik. Ik heb gehoord dat de minister heeft bevestigd dat de factuur naar beneden zal gaan. Met hoeveel? Dat weten we nog niet. Uiteraard hangt alles ervan af of Langerlo nu definitief van de baan is.

Collega’s, van twee zaken één. We willen hernieuwbare energie. Dat is goed, dat is propere energie. We vermijden vervuiling en bovendien worden de jobs die verloren zouden gaan in de bestaande centrale in Langerlo, moeiteloos opgevangen door de groene economie, door investeringen in windmolens, in zonnepanelen en in andere energiecentrales. Daarover moeten we niet bevreesd zijn.

Minister, het is inderdaad wijs om behoedzaam het zijn. Voor het overige denk ik dat het nuttig is om af en toe eens naar de muur van de universiteit in Gent te kijken. Daar staat namelijk een heel wijze uitspraak: ‘the next big thing will be a lot of small things’. Dat is een beetje wat u zegt: ofwel poten we als overheid ergens één gigacentrale neer en dan is het huiswerk gedaan. Maar dat gaat natuurlijk voorbij aan de essentie van een innovatief en liberaal energiebeleid. Wat wij met deze regering doen, is inzetten op de investeringskracht van burgers en van bedrijven, en we laten ook de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. In die zin is het initiatief om ook de NMBS te betrekken bij het investeren in meer zonnepanelen, een belangrijke stap in de richting om onze doelstelling te halen.

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Ik dank de minister voor het antwoord. Wat het verhaal van Langerlo betreft, is het inderdaad belangrijk dat we rechtszekerheid aan iedereen kunnen bieden voordat we definitief verdere stappen kunnen nemen. In het verhaal van prijs en doelstellingen ben ik er zeker van dat we in het parlement allemaal voorstander zijn van het eerste luik, namelijk dat we zo laag mogelijke tarieven op onze factuur willen. Daar waar het kan, moet de prijs worden gedrukt. Maar ik hoop dat iedereen het ook eens is over het tweede luik van de doelstellingen. Dat is een ander belangrijk punt. Minister, u haalt terecht aan dat u wilt inzetten op zon, wind en warmte. U weet dat ik heel graag de innovatieve technieken aanhaal. Ik hoop dat daar ook voldoende ruimte voor is. Het is echter belangrijk om het totale pakket te kennen. Daarom wil ik de vraag stellen of u een timing van de energievisie kunt geven en wanneer we die in het parlement kunnen bespreken, zodat we het debat ten gronde kunnen voortzetten.

De voorzitter

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Het feit dat er vandaag geen energieplan is, kost de Vlamingen volgens CD&V 80 miljoen euro op hun stroomfactuur. Blijkbaar zijn ze daar nogal gefrustreerd over, want ze verwijten u zelfs dat u, samen met uw federale collega, talmt in de opmaak van het energieplan. Dat is toch wel jammer, want in het parlement hebben we kamerbreed een resolutie gesteund om de energievisie te maken. Het is nu ongeveer twee jaar geleden dat die stemming daarover heeft plaatsgevonden. Tot op vandaag werd het parlement nog niet één keer betrokken bij de opmaak van een dergelijk plan. Nu het vijf na twaalf is, lijkt het alsof het de burgers zijn die opnieuw inspanningen zullen moeten gaan doen om die energievisie te doen verlagen. Ik zou u toch willen vragen die resolutie ter harte te nemen, het parlement uit te nodigen en ervoor te zorgen dat het energieplan op korte termijn op tafel ligt zodat we de doelstellingen van 2020 samen kunnen halen.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Minister, het is oké om voorzichtig te zijn, maar het is niet oké om geen plan B te hebben. U weet al heel lang dat de centrale van Langerlo een heel precair beestje is. Het is een centrale waar al heel lang van alles mee aan de hand is. Nu het in de eindfase komt, zegt u dat we moeten zien of het wel echt gedaan is en dat we dan wel zullen zien. Ik vind dat een heel onvoorzichtige manier om aan politiek te doen. Het fundamentele probleem is, zoals de collega’s van CD&V aanhalen, en ik treed hen daarin bij, een gebrek aan een energievisie en aan een energiepact. Dat is een van de fundamentele problemen waarom we nu staan waar we staan. Niet alleen werd er bijna twee jaar geleden in het parlement kamerbreed een resolutie goedgekeurd voor een visie en een plan. Ik vind het jammer dat de heer Gryffroy er vandaag niet is, want hij zou dat wellicht met veel vuur verdedigen. Maar ook in jullie eigen regeerakkoord stond vermeld dat het er moest komen. We zijn intussen al over de helft van de legislatuur en ik heb nog geen begin van een pact of een visie gezien. Ik vind dat heel problematisch.

Uit de studie van EnergyVille blijkt dat als Langerlo niet doorgaat, we hetzelfde kunnen doen met 1 miljard minder. Minister, ik vraag u om die 1 miljard niet op te halen bij de Vlaamse gezinnen en kmo’s.

Dames en heren, sommigen denken blijkbaar dat ik hier al tien jaar sta als minister van Energie. Mijnheer Beenders, ik moet hier nog altijd mijn eerste verjaardag – het is trouwens ook mijn verjaardag – als minister van Energie vieren. (Applaus)

Mijnheer Sintobin, het enige dat telt, is niet wat de krantentitels zeggen maar wat ik openlijk zeg in de media, dus als u het zelf kunt horen, en hier in het parlement. Ik herhaal heel duidelijk dat ik altijd heb gezegd dat ik de energiefactuur naar omlaag wil. U doet alsof de energieheffing het enige element is van de stroomfactuur. Ik zal nog eens herhalen dat de stroomfactuur uit verschillende elementen bestaat: uit sociale tarieven, uit distributienettarieven, uit openbaredienstverplichtingen, uit de elektriciteitsprijs zelf. Het is nog altijd zo dat wie minder verbruikt, minder betaalt. Dat is ook het eerste dat we moeten doen: energie-efficiënt zijn en zorgen dat we minder elektriciteit verbruiken.

Dat betekent dat de energieheffing een onderdeel is van de energiefactuur, die ik inderdaad wil aanpassen. Maar ik ben voorzichtig, mijnheer Danen. Ik ben niet van plan om bovenop de 2,4 miljard euro die we contractueel hebben toegezegd in het verleden, nog eens een schuldenberg te creëren en nog eens te moeten betalen voor een dossier dat juridisch nog altijd niet is afgerond. Als u vraagt of ik zelf zal interveniëren in het dossier, dan zeg ik neen. Dat is ook mijn bevoegdheid niet als minister.

De vorige regering, met de heer Vandenbroucke als kabinetschef, heeft een engagement genomen van 2,4 miljard euro voor Langerlo. Ik honoreer de beslissingen die zijn genomen door de vorige regering. Ik zal niet zeggen dat het me allemaal niet kan schelen wat mijn voorgangers hebben beslist en dat ik tabula rasa maak. Dat doe ik niet. Zo zit ik niet in elkaar.

Wat ik wel weet, is dat Langerlo geen goed onderbouwd dossier is en geen goede businesscase. Ik heb dat altijd gezegd en dat blijkt ook. Ik maak me op dat vlak geen zorgen. Ik ben nog altijd de goede huisvader, de goede beheerder. Dat is mijn zaak.

Mevrouw Rombouts, het Energieplan is heel belangrijk. Er bestaat een plan B. We weten dat we enorm veel inspanningen zullen moeten leveren op het vlak van zon, wind en warmte. “Er is geen visie”, maar er is ondertussen wel een zonneplan dat we straks zullen evalueren omdat het bijna één jaar bestaat. We hebben een Windplan, waar we met de provincies en de gemeentebesturen aan het kijken zijn waar we windmolens kunnen plaatsen. We kijken niet waar we alle mogelijke middelen vinden om ze niet te plaatsen, maar we zoeken oplossingen om ze wel te plaatsen. We proberen iedereen voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen.

“Er is niets gebeurd”. Mijnheer Beenders, u was zelf op de Stroomversnelling in juni 2016. Ondertussen hebben mensen hard gewerkt, heeft een expertenpanel hard gewerkt, hebben burgers hard gewerkt, hier beneden in De Schelp. Dat was trouwens een prachtige namiddag, waar de mensen hun schouders hebben gezet onder dat project. Er zijn dan effectief werkgroepen opgestart. Het is nu mijn taak om dat af te ronden. Binnen enkele weken zal ik naar de Vlaamse Regering gaan met de Vlaamse energievisie.

Ondertussen zit ik niet stil, want maandelijks kom ik met mevrouw Fremault, de heer Lacroix en mevrouw Marghem samen om verder te werken aan het energiepact. Ik heb al verschillende malen gezegd – maar ik moet het steeds herhalen – dat tegen het einde van het jaar dat energiepact er zal liggen. Ik vind het allemaal leuk dat mensen die in het verleden verantwoordelijk zijn geweest, nu doen alsof alles in een paar maanden moet worden gedaan, terwijl ze jaren aan een stuk hebben nagelaten om een deftige visie op poten te zetten. Ik voel me daar absoluut niet verantwoordelijk voor. Ik stel een probleem vast: sommigen denken dat ik kan toveren, dat de miljarden die zijn uitgegeven en beloofd, zomaar aan de kant kunnen worden geschoven.

Mijnheer Sintobin, het is duidelijk dat u geen enkele bestuurservaring hebt, want als je een schuldenberg opbouwt, denkt u dat dat vanzelf wel weer weggaat. (Opmerkingen)

Dat gaat niet vanzelf weg, mijnheer Sintobin. En het grote probleem is vandaag, in de mentaliteit die u de mensen voor een stukje probeert aan te kweken, dat, zoals kinderen soms denken dat melk niet van een koe maar uit de frigo komt, men aan de Vlamingen uitlegt dat elektriciteit niet geproduceerd moet worden, want dat dat toch uit de stekker  komt. Zo gemakkelijk is het niet, mijnheer Sintobin. Elektriciteit moet geproduceerd worden vooraleer ze effectief verbruikt kan worden. En als het aan mij ligt, zal dat gebeuren met zon, met wind, met warmte, en met diepe geothermie, als het enigszins kan. En we gaan dat doen met een lagere energiefactuur voor de mensen, omdat ik in de komende maanden alles op alles zal zetten om alle elementen van die energiefactuur onder controle te proberen houden.

Ik geef eerlijk toe: ik kan het niet allemaal, want een aantal elementen van de energiefactuur zijn niet mijn bevoegdheid. Dat zijn bevoegdheden van een andere overheid of beslissingen van een regulator. Maar alles wat ik daarvoor kan doen, mijnheer Sintobin, daar mag u van op aan, ik heb het hier gezegd, op deze tribune, voor iedereen, zal ik ook doen. (Applaus bij de N-VA en Open Vld)

Het is precies alsof ik hier de enige vraagsteller ben, maar soit.

Ik wist al dat u niet zoveel kende van landbouw, en ik misschien niet zoveel van elektriciteit, maar ik weet wel dat elektriciteit niet uit de stekker, maar uit het stopcontact komt. (Gelach. Applaus)

En het is blijkbaar ook niet uw verjaardag vandaag. Voilà, we moeten niet alleen niet geloven wat in de kranten staat, maar we moeten ook niet geloven wat u zegt. Dat is dan voor iedereen duidelijk. (Gelach)

Serieus nu: u legt heel wat verantwoordelijkheden bij de burgers, bij de bedrijven, bij de overheden, maar ik denk dat het aan de Vlaamse Regering is om te bewijzen dat ze haar beloftes waarmaakt. U kunt zeggen dat het maar krantenartikelen en zo zijn, maar u en uw voorzitter hebben vorig jaar al formeel de belofte gedaan dat wanneer de subsidies voor de biomassacentrales zouden wegvallen, ook de energiefactuur naar beneden zou gaan. Nu zegt u altijd dat dat op termijn is, maar ik ken nog zo’n woordje. (Opmerkingen van minister Bart Tommelein)

Dat hebt u ook al niet gezegd? Wanneer gaat de factuur naar beneden? Als u en uw voorzitter zeggen dat de factuur op termijn naar beneden gaat, dan denk ik automatisch aan het woordje ‘onverwijld’. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Matthias Diependaele (N-VA)

Met de stekker en het stopcontact is bewezen hoe ingewikkeld het thema energie soms kan zijn. Ik onderschrijf in elk geval uw bemerking dat de energiefactuur uit veel meer bestaat dan alleen maar de energieheffing. Dat klopt absoluut. We moeten al die verschillende zaken in de gaten houden, want op het einde van de dag hebben de mensen alleen maar oog voor dat bedrag dat men moet overschrijven, het volledige bedrag dat men moet betalen.

Ik heb hier vandaag twee sterkmakingen gehoord, minister: dat we alles gaan proberen en alles gaan onderzoeken om die energiefactuur naar beneden te halen, en dat we ons uiterste best gaan doen om de klimaatdoelstellingen te halen die we in dit parlement ook even belangrijk vinden. Wij willen die ambitie absoluut onderschrijven en zullen er ook alles aan doen om u daarin te ondersteunen. (Applaus bij de N-VA en Open Vld)

Collega’s, wanneer er gesproken wordt over de investeringskracht van burgers, van bedrijven en van onze eigen overheid, dan is dat niet de verantwoordelijkheid afschuiven op anderen. Neen, collega’s. Het dossier dat hier vandaag voorligt, en als het juridisch van de baan kan zijn, biedt enorme kansen. Het is toch fantastisch dat mensen mee kunnen profiteren van investeringen in hernieuwbare energie en daar beter van kunnen worden? Het is een positief verhaal, dat afstapt van grote mastodonten die de energiesector beheersen en van grote monopolies. Energie wordt langzaam, stap voor stap, teruggegeven aan de mensen.

Als de minister zich met zijn volle gewicht, letterlijk en figuurlijk, engageert om de energietransitie in gang te zetten, dan kunnen wij niet alleen energie teruggeven aan de mensen, maar kunnen wij ook een proper milieu aan onze kinderen achterlaten. Ik dank de minister voor zijn engagement. (Applaus bij de N-VA en Open Vld)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.