U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 november 2016, 14.06u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw Kathleen Helsen bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Jos De Meyer en Ingeborg De Meulemeester houdende de dringende verlenging van een tijdelijke maatregel in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters.

Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V)

Collega’s, op 28 oktober 2015 hebben wij in deze plenaire vergadering de maatregel goedgekeurd waardoor wij de 950 euro werkingsmiddelen per kleuter die als anderstalige nieuwkomer binnenkomt in de kleuterschool en nog geen vijf jaar is, toekennen aan de scholen. Dit was een maatregel die wij hebben goedgekeurd voor vorig schooljaar.

Nu is er het voorstel om diezelfde maatregel, met eenzelfde berekening maar met een telling van het aantal kleuters op 14 november – dit is meteen ook het verschil met vorig jaar –, toe te passen voor dit schooljaar, zodat de kleuterscholen ook voor dit schooljaar over dezelfde middelen kunnen beschikken als vorig jaar. De spoedbehandeling wordt gevraagd omdat het gaat over middelen die we moeten toekennen van de begroting 2016 en omdat we die zo vlug mogelijk willen toekennen aan de scholen omdat de kleuters er nu op 14 november zitten. Het zou goed zijn dat de scholen over deze middelen kunnen beschikken.

Dat is de korte toelichting van wat het voorstel inhoudt: de maatregel die we vorig jaar hebben genomen met betrekking tot de werkingsmiddelen voor de kleuters, anderstalige nieuwkomers, verlengen voor dit schooljaar.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Jos De Meyer en Ingeborg De Meulemeester houdende de dringende verlenging van een tijdelijke maatregel in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Jos De Meyer en Ingeborg De Meulemeester houdende de dringende verlenging van een tijdelijke maatregel in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V)

Ik denk dat ik heb weergegeven waarover het gaat. Het is dus dezelfde maatregel die ook dit jaar wordt toegepast, met een telling op 14 november en een vergelijking met de telling van 1 februari vorig schooljaar.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

We hebben bij de totstandkoming van dit voorstel van decreet op 28 oktober 2015 vrij lang gediscussieerd. De sp.a-fractie en mijn fractie hebben zich toen onthouden bij de stemming omdat we wel blij waren dat er extra middelen gingen naar anderstalige nieuwkomerkleutertjes die in het kleuteronderwijs instromen. Dat is een belangrijke en noodzakelijke financiële stimulans voor het kleuteronderwijs.

We hebben ons onthouden omdat we het te eng gepercipieerd vonden dat de middelen enkel konden worden ingezet voor taalstimulering. Ook nu staat er in de toelichting bij het nieuwe voorstel van decreet expliciet: “Het stimuleren van de totale ontwikkeling van kleuters is belangrijk, maar toch willen we de bijkomende middelen enkel inzetten voor taalstimulering.”

Dat is hetzelfde probleem als bij het vorige decreet. Je hebt te maken met kindjes die in ons land toekomen vanuit een land waar er oorlog is geweest, die getraumatiseerd zijn enzovoort. Je hoort op het veld – dat was ook de opmerking van de Vlor – dat er eerst en vooral moet worden gewerkt aan het psychologisch welzijn en aan traumaverwerking voor men effectief aan taalstimulering en aan leren kan beginnen.

Die middelen worden toegekend, en daarop wordt er niet gecontroleerd. We horen op het veld dat men wel de tegenwoordigheid van geest heeft om dat iets breder te percipiëren en dat die middelen nuttig worden ingezet op alle mogelijke manieren. Op zich zal dat wel goed komen en mag daarin staan wat erin staat. Als dat zinnetje voor sommige partijen blijkbaar cruciaal is, goed, dan blijft dat er maar instaan. Principieel vinden we het toch belangrijk dat men breder en op die psychologische ondersteuning inzet.

Blijkbaar zouden de middelen komen uit de pot van de middelen voor de asielcrisis. Die middelen worden toegekend voor kinderen die nieuw instromen, nieuwe anderstalige kleuters dus, maar ook voor anderstalige kleuters die geen nieuwkomers zijn. Dat lijkt toch op een oneigenlijk gebruik van de middelen die gereserveerd zijn voor de asielcrisis.

Blijkbaar zijn er in die pot nog middelen over en is het mogelijk om die maatregel te verlengen. Minister Crevits is blijkbaar de enige minister die het nuttig en nodig vindt om die middelen te gebruiken. Aangezien er middelen over zijn, wil ze er meer van gebruiken. Dat is een goede zaak, maar anderzijds vragen we ons af waarom de andere ministers niet ook die middelen gebruiken voor de asielcrisis. Er zijn nog andere noden. Vanmiddag was er een vraag over tewerkstelling. Er is een duidelijke oproep van Itinera, laat ons daarop inzetten en noodmaatregelen goedkeuren. Die middelen zijn er wel, maar dat gebeurt niet.

Minister Homans vindt die middelen blijkbaar ook niet nodig voor de wooncrisis, om wonen voor asielzoekers mogelijk te maken. Dus zegt minister Crevits dat zij dan maar een deel van die middelen zal gebruiken. Als er toch nog middelen over zijn die niet worden gebruikt, kan ze dan meer dan 950 euro voor elke kleuter toekennen. Misschien kan er dan meer worden ingezet op extra psychologische ondersteuning.

Ik zou zeer graag een overzicht hebben van waar al die middelen naartoe gaan. Misschien moet er eens een themacommissie asielcrisis komen en kunnen er nog extra middelen gaan naar OKAN-kleuteronderwijs (Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers). Het kleuteronderwijs is qua werkingsmiddelen niet zo ruim bedeeld. Als dat zo kan worden opgelost, is dat misschien een goede zaak.

We zullen ons opnieuw onthouden bij de stemming. We vragen toch een onderzoek naar het toekennen van de middelen voor de asielcrisis. We willen graag dat die middelen ruimer kunnen worden ingezet.

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Voorzitter, we hebben dezelfde opmerkingen als Groen. We zijn ook sterke pleitbezorgers van OKAN-middelen en van de inzet ervan in het kleuteronderwijs. We sluiten ons opnieuw aan, net als vorig jaar, bij het advies van de Vlor, dat toch wel heel duidelijk stelt dat de extra omkadering die in de scholen wordt geboden, zowel in lestijden als in werkingsmiddelen, erop gericht moet zijn om de totale persoonlijkheidsontwikkeling van kleuters te dienen en dat de exclusieve inzet die hier wordt bepleit op taalstimulering, een foute focus is. Om die reden, die dezelfde is als vorig jaar, zullen we ons onthouden bij de stemming.

De voorzitter

De heer Anseeuw heeft het woord.

Björn Anseeuw (N-VA)

Mevrouw Meuleman pleit ervoor dat minister Homans geld zou vrijmaken voor asielzoekers. Voor alle duidelijkheid, de opvang van asielzoekers is een federale aangelegenheid. Ik begrijp echt niet wat die opmerking hier ter zake doet. Dat is compleet naast de kwestie.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Er wordt gezegd dat enkel die middelen er zijn. Neen, het zijn extra middelen. Voor kleuters van asielzoekers of kleuters die voldoen aan de SES-kenmerken, krijgen scholen via de reguliere financiering middelen, zowel voor personeel als financiële middelen. Het gaat niet op om te zeggen dat daar geen ondersteuning voor is. Dit is een extra ondersteuning.

Mevrouw Meuleman, er ligt vandaag een voorstel van decreet voor dat drie artikelen bevat. Die artikelen bevatten wat ze bevatten. (Opmerkingen van de voorzitter)

Er is inderdaad ook een artikel over de inwerkingtreding. Het zijn er dus vier.

Als een artikel iets zegt voor de aanwending van de middelen, dan gaat dat wel degelijk over de aanwending van die extra middelen. Een decreet is geen vodje papier. De reguliere middelen zijn uiteraard op die manier niet gekleurd.

Kathleen Helsen (CD&V)

Bedankt dat iedereen bereid was om dit voorstel van decreet met spoed te behandelen. De opmerkingen zijn inderdaad dezelfde als vorig jaar. Ik ben tevreden dat de lezing correct gebeurt en dat de totale ontwikkeling van kinderen belangrijk is. Ik ben ook zeer tevreden dat we het er hier kamerbreed over eens zijn dat het inzetten van deze middelen in de kleuterschool belangrijk is. Het doet me plezier dat die eensgezindheid aanwezig is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 974/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.