U bent hier

woensdag 21 februari 2018, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Waarborgregeling voor ontginnen van aardwarmte uit diepe ondergrond

In 2009 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed over het winnen van warmte uit de diepe ondergrond (diepe geothermie). De Vlaamse Regering diende nu een ontwerp van decreet in om een waarborgregeling in te voeren voor de financiële en geologische risico's bij het winnen van dit soort warmte. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering het risicoprobleem opvangen en een gunstig ondernemingsklimaat scheppen voor de productie van deze groene energie. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Burgerparticipatie en -betrokkenheid

De meerderheidsfracties dienden twee voorstellen van resolutie in die burgers willen aanzetten om meer deel te nemen aan en betrokken te worden bij het beleid op Vlaams en lokaal niveau, onder meer via het oprichten van een kennisplatform en via het invoeren van een digitaal petitierecht (recht om e-verzoekschriften in te dienen). De oppositiefracties dienden ook diverse voorstellen in om het mogelijk te maken een Vlaamse volksraadpleging te houden of een adviserend deliberatief proces in te voeren, maar die werden in de commissie verworpen. De indieners vragen de plenaire vergadering evenwel om deze voorstellen alsnog te bespreken en ter stemming voor te leggen.

Motie onderzoek Rekenhof naar beheer Agentschap Integratie en Inburgering

De oppositiefracties sp.a en Groen dienden een motie in waarin wordt gevraagd dat het Rekenhof een onderzoek opstart naar het beheer van het Agentschap Integratie en Inburgering. Op 31 januari weigerde de plenaire vergadering de agenda aan te vullen met deze motie. Nu moet de voltallige vergadering van het parlement zich nog ten gronde uitspreken over het al dan niet goedkeuren van de motie tot onderzoek door het Rekenhof.

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 7 februari 2018, 14.00u

Zoek een vergadering

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.