U bent hier

woensdag 28 juni 2017, 10.00u

Begrotingscontrole 2017

De plenaire vergadering bespreekt en stemt over de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting 2017. De begrotingsaanpassing heeft als doel de gegevens uit de oorspronkelijke begrotingsopmaak te controleren en actualiseren om budgettaire marges en tekorten preventief op te sporen. Zo kunnen tijdige corrigerende maatregelen worden getroffen. De eerste begrotingsaanpassing moet volgens het Rekendecreet goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.

Diverse bepalingen beleidsdomein Werk en Sociale Economie

De Vlaamse Regering diende naar aanleiding van de zesde staatshervorming en een uitspraak van het Europese Hof van Justitie omtrent het Vlaamse Taaldecreet (taalgebruik in sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers) een ontwerp van decreet in om verscheidene aanpassingen door te voeren aan de reglementering inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het Taaldecreet wordt versoepeld wat het taalgebruik voor facturen met een grensoverschrijdend karakter betreft. Daarnaast bevat het ontwerp ook aanpassingen aan de regelgeving inzake het betaald educatief verlof, de dienstencheques, de doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren, het sociaalrechtelijk toezicht, de private arbeidsbemiddeling en de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houd de eindstemming.

Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een nieuw decretaal kader te creëren voor de erkenning en subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk dat het bestaande decreet van 4 april 2003 moet vervangen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Circulaire economie

Het huidige lineaire economische groeimodel leidt, gecombineerd met een blijvende wereldbevolkingstoename, tot uitputting van eindige grondstoffenvoorraden en onhoudbare milieudruk. Een circulaire economie, waarbij eindige grondstoffen niet worden uitgeput, duurzame businessmodellen ingevoerd bij bedrijven en overheid, reststoffen hergebruikt in de kringloop en afvalstromen verkleind, kan mogelijk een uitkomst bieden voor milieu, klimaat, maatschappij en economie. In een voorstel van resolutie formuleren leden van de meerderheid een aantal doelstellingen waarop de Vlaamse Regering moet inzetten om specifieke inspanningen te leveren op het vlak van de circulaire economie.

woensdag 28 juni 2017, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Eventueel: voortzetting agenda morgenvergadering

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 21 juni 2017, 14.00u

Zoek een vergadering

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.