U bent hier

Op de agenda

woensdag 27 maart 2019, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Onderwijsdecreet XXIX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal aanpassingen aan de regelgeving over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet met Romeinse nummering. Onderwijsdecreet XXIX, het laatste genummerde ontwerp van onderwijsdecreet van deze legislatuur, wil niet alleen een aantal bestaande decreten aanvullen en verbeteren maar ook zorgen voor vereenvoudiging en administratieve planlastvermindering in verband met de uitwisseling van persoonsgegevens, de digitalisering van bewijsstukken en de verantwoordingsstukken van de pedagogische begeleidingsdiensten.

Hertekening geestelijke gezondheidsaanbod: ontwerp van kaderdecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat het fundament moet vormen voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Het ontwerp van kaderdecreet omvat alle bestaande regelgeving van de sectoren in de geestelijke gezondheidszorg. Nieuwe concepten als netwerken, functies en programma's, maar ook ervaringsdeskundigheid, zijn kernbegrippen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel en houdt de eindstemming.

Hervorming filmkeuring

De filmkeuring in België wordt tot op heden nog steeds geregeld door een wet uit 1920. Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor de filmkeuring. Minister Sven Gatz sloot een samenwerkingsakkoord met zijn Franstalige en Duitstalige collega’s om de filmkeuring te hervormen tot een uniforme classificatie van nieuwe films in de bioscoop via een Kijkwijzersysteem. De plenaire vergadering stemt over het ontwerp van instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord.

Rampenschade: brede weersverzekering landbouwers

In een voorstel van decreet willen leden van de meerderheidsfracties het kader vastleggen waarbinnen de Vlaamse overheid een tegemoetkoming kan uitkeren om schade te vergoeden ten gevolge van rampen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het voorstel verenigt de beginselen van de vergoeding, de vergoedingsprocedures en de financieringswijzen voor schade, geleden door rampen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het bouwt enerzijds verder op de basisbeginselen van: 1° het decreet Algemene Rampen van 3 juni 2016; 2° de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Anderzijds beoogt het voorstel van decreet een administratieve vereenvoudiging, de actualisering van het vergoedingsproces en de introductie van een steunregeling voor landbouwers die een brede weersverzekering afsluiten.

Hormoonverstoorders: sensibilisering en preventie

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die de werking van lichaamseigen hormonen nabootsen of blokkeren en op die manier de hormonale huishouding van mens en dier kunnen verstoren. Ze kunnen voorkomen in speelgoed, cosmetica, kledij, verpakkingsmateriaal, vloerbedekking, meubelen of gewasbeschermingsmiddelen. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om het decreet inzake het preventieve gezondheidsbeleid uit 2003 aan te passen. Ze willen dat de overheden zich in hun beleid met betrekking tot hormoonverstoorders laten leiden door het voorzorgsprincipe, en maatregelen nemen om de blootstelling van in het bijzonder kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen aan deze stoffen te verminderen.

Verslagen van de vergaderingen

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 20 maart 2019, 14.00u

Alle plenaire vergaderingen sinds 1972

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.