U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Coel heeft het woord.

Het schooljaar 2019-2020 loopt ten einde. Zoals elke zomervakantie zullen heel wat schoolgebouwen er de komende twee maanden verlaten bij liggen. Dat is jammer, zeker wat de schoolsportinfrastructuur betreft.

Al enkele jaren wordt er ingezet op het brede multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur in het algemeen en schoolsportinfrastructuur in het bijzonder. Dit getuigt immers van het efficiënt inzetten van publieke ruimte en kan mits goede afspraken zowel de school, de gebruikers als de lokale besturen ten goede komen.

Er zijn al heel wat initiatieven lopende. Zo onderzocht het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) multifunctionele schoolinfrastructuur en formuleerde het praktische en vrij eenvoudige aanbevelingen om multifunctionele schoolgebouwen, medegebruik en het openstellen van kwalitatieve schoolinfrastructuur te bevorderen.

Er werden ook al verschillende projectoproepen gelanceerd in een beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking tussen Onderwijs en Sport om scholen aan te moedigen hun sportinfrastructuur open te stellen voor sportverenigingen. Scholen kunnen financiële ondersteuning krijgen voor zowel infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten.

Daarnaast werd ook al een leidraad voor lokale besturen en scholen uitgewerkt om ruimte die geschikt is om aan sport te doen zo goed mogelijk in te zetten. Daarnaast denk ik ook aan projecten zoals ‘Slim gedeeld’ en ‘Ruimte delen is ruimte creëren’.

Bij het debat over de begrotingscontrole gaf u in uw schriftelijke toelichting aan in 2021 5 miljoen via Onderwijs en in 2022 5 miljoen via Sport vrij te maken in dit kader. Daarvan gaat 8 miljoen naar het multifunctioneel openstellen van schoolsportinfrastructuur en 2 miljoen euro naar de speelplaatsen.

Minister, hoe evalueert u de initiatieven die de voorbije jaren zijn genomen?

Worden deze initiatieven bestendigd?

Wordt er bij het bouwen van nieuwe scholen voldoende gedacht aan het toekomstige multifunctioneel gebruik ervan?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Multifunctionele schoolinfrastructuur, en dan zeker nieuwe schoolinfrastructuur, is echt een must en neemt dan ook een belangrijke plaats in in mijn beleidsnota. We moeten proberen de infrastructuur van scholen zo maximaal mogelijk te delen.

De voorbije jaren werden er daaromtrent serieuze stappen vooruitgezet. Er zijn drie erg succesvolle projectoproepen geweest in functie van het openstellen van schoolsportinfrastructuur.

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) heeft veertien multifunctionele projecten van schoolinfrastructuur grondig bestudeerd. Daardoor hebben we belangrijke inzichten gekregen die we kunnen meenemen in het informeren en sensibiliseren van alle actoren in scholenbouw. Concreet doen we dit via publicatie op de website, nieuwsbrieven en via rechtstreeks contact met de betrokkenen.

Ik wil zulke initiatieven uiteraard voorzetten en daarbij met verschillende actoren samenwerken. In antwoord op de vorige vraag, heb ik al gezegd dat we werk maken van een nieuw Masterplan Scholenbouw waarin multifunctionaliteit een prominente plaats zal krijgen. Ik overleg ook heel specifiek met de minister van Sport, om te bekijken hoe we samen met onze beide administraties een nieuwe projectoproep voor het openstellen van sportinfrastructuur op poten kunnen zetten. Ik wil echt gebruikmaken van het op één hand zijn van die twee bevoegdheden, dat maakt een ietwat kortere lijn mogelijk.

Los van actiepunten daaromtrent in het masterplan dat er zit aan te komen, is het zo dat er momenteel al aandacht wordt besteed aan multifunctionaliteit. Schoolbesturen kunnen via AGION multifunctionele projecten realiseren, los van de subsidieprocedure. Dat kan dus zowel binnen de voorwaarden van de standaardprocedure als via andere procedures. Specifieke procedures zoals de huursubsidies en de DBFM-dossiers (Design Build Finance Maintain) moedigen vandaag al expliciet de multifunctionaliteit aan. Dat gebeurt onder andere via de website, de nieuwsbrieven en de overlegmomenten. Ook het GO! heeft bij het realiseren van schoolinfrastructuur aandacht voor die multifunctionaliteit.

Naast het sensibiliseren en informeren, onderzoek ik of er ten aanzien van de inrichtende machten een decretale verplichting tot openstelling van schoolinfrastructuur moet worden ingevoerd voor gebouwen die zich lenen tot openstelling en die grotendeels gefinancierd of gesubsidieerd zijn met Vlaamse middelen.

De heer Coel heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat u benadrukt dat u multifunctionaliteit zeer belangrijk vindt en dat u daar verder op wilt inzetten.

Veel schoolgebouwen – de meeste eigenlijk – worden gefinancierd met gemeenschapsmiddelen en het lijkt mij dan ook logisch dat ze maximaal ten dienste van de gemeenschap worden ingezet.

U had middelen aangekondigd bij de begrotingscontrole voor 2021-2022. Gaat dat om een bestendiging? Ik begrijp dat u een nieuwe projectoproep zult doen. Komen er nog nieuwe initiatieven? Ten slotte heb ik een vraagje in verband met deze zomer. We zitten natuurlijk met die coronacrisis. Moeten er bijsturingen of richtlijnen komen om dat multifunctionele gebruik deze zomer veilig mogelijk te maken? 

De heer Brouns heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik sluit daar heel graag bij aan. Onze fractie deelt uiteraard de mening dat schoolgebouwen vandaag multifunctioneel moeten zijn. Scholen zijn een deel van de lokale gemeenschappen, ze zijn gefinancierd met overheidsmiddelen, en we moeten ze absoluut ten dienste kunnen stellen van de lokale gemeenschappen. Dat is ook heel duidelijk gebleken in de vorige legislatuur. Minister Crevits en minister Muyters, twee partners op dat vlak, hebben de handen in elkaar geslagen en heel wat mooie projecten gerealiseerd op dat vlak. Wij onderschrijven dat maximaal. Dergelijke projecten mogen ook worden gestimuleerd. Dat was zo in het huidige Masterplan Scholenbouw en het zal ook een wezenlijk onderdeel zijn van het toekomstige plan.

Ook lokaal hebben wij met het vrij onderwijs, met de basisschool en met de gemeente een nieuwe sporthal gebouwd, met de absolute voorwaarde dat die volledig beschikbaar is voor verenigingen, zodat die optimaal benut kan worden. Dus multifunctioneel gebruik van schoolsportinfrastructuur steunen wij ten volle.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Zeer concreet heb ik de ambitie om twee keer 5 miljoen euro vrij te maken: een eerste schijf van 5 miljoen euro in het kader van de begrotingsopmaak 2021 en een tweede schijf van 5 miljoen euro die zal volgen in 2022.

De tweede vraag naar de samenwerking in de komende maanden en de openstelling: dat blijft onveranderd. Ik hoop dat ook in de komende zomermaanden scholen hun infrastructuur ter beschikking zullen blijven stellen van derden. Daar gelden natuurlijk wel de protocollen die afgesproken zijn, onder andere met Cultuur en Sport, en ook de goede afspraken over het respecteren van maatregelen, over reiniging, verluchting, aanduiding van stroomrichtingen, het gebruik van lokalen. Dat is allemaal evident. 

De heer Coel heeft het woord.

Dank u wel voor uw bijkomend antwoord. Het is goed dat ook deze zomer dankzij de eerder genomen maatregelen heel wat infrastructuur dus blijvend gebruikt zal worden.

Ik kijk ook uit naar de bijkomende initiatieven en de nieuwe middelen in 2021 en 2022 om dat nog verder uit te breiden. Misschien kunt u naast uw samenwerking met de minister van Sport eventueel ook eens contact opnemen met de minister van Jeugd – dat is weliswaar een andere persoon. Als ik kijk naar het aanbod van allerlei kampjes voor kinderen, gaan die ook dikwijls door op schoollocaties. Ik denk dat dat ook nog duidelijk bestendigd kan worden en verder uitgewerkt kan worden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.