U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

Voorzitter, ik ga ervan uit dat de minister en de collega's het advies van de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ook hebben doorgenomen, en ik was er bijzonder blij mee omdat de sociale partners dezelfde conclusies trekken als die die in het regeerakkoord staan en die die door de minister in het beleidsplan zijn uitgewerkt. We kunnen immers nog een mooie tand bij steken op het vlak van het over de streep trekken, het bereiken en versterken van heel moeilijke groepen, zoals personen met een migratieachtergrond, 60-plussers, kortgeschoolden, mensen met een arbeidshandicap. De Commissie Diversiteit ziet daar nog heel wat potentieel.

Ze wijst ook op een aantal drempels die ook wij hebben gedetecteerd, namelijk dat werk lonend gemaakt moet worden. Het federale kader zorgt er immers voor dat als ze aan de slag gaan, ze veel te snel riskeren hun uitkering te verliezen. Ik denk ook aan flexibele kinderopvang en verbetering van de mobiliteit.

Het is goed dat de Commissie Diversiteit de lijn aanneemt waarop wij ook staan. Ze voegt er nog een extra dimensie aan toe: om die groepen nog beter te versterken, moet er meer outreachend gewerkt worden. VDAB moet veel intenser samenwerken met een aantal instanties, zoals de OCMW's – we hebben daar al tijdelijke werkervaring – en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Er is al een aantal jaren een samenwerkingsakkoord tussen het RIZIV en het Agentschap Integratie en Inburgering. De commissie zegt dat als er op een nog meer outreachende manier wordt samengewerkt en er dus minder gewacht wordt totdat ze aankloppen voor een uitkering maar ze al eerder bereikt kunnen worden, het dan nog beter zal gaan.

Minister, wat is uw visie op dat advies? Hoe zal de outreachende aanpak worden uitgerold? Zult u werken met brugfiguren? Zult u samenwerken met andere relevante actoren om deze specifieke doelgroepen aan te spreken? De heer Ongena heeft straks een vraag over DUO for a JOB. Dat zit wat meer in de sfeer van het tenderbeleid en de social impact bonds, die ook tegemoetkomen aan het advies van de Commissie Diversiteit.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Ronse, ik ben blij dat u blij bent vandaag. (Gelach)

Het advies van de Commissie Diversiteit speelt in op een belangrijke beleidsuitdaging en bevat veel waardevolle elementen om verder mee aan de slag te gaan. Ze wijzen terecht op twee sporen: ten eerste het verbreden van het activeringsbeleid via het beter bereiken van werkzoekenden in de bestaande dienstverlening, en ten tweede het bereiken van niet-beroepsactieve personen die nog niet zijn ingeschreven bij VDAB. Ik voeg daar zelf ook nog het vermijden van vervroegde uitstroom van werkenden bij om de ambitie van de werkzaamheidsgraad te realiseren.

Het advies versterkt de oefening die mijn administratie doet. VDAB vertrekt van de analyse van het Steunpunt en verfijnt die om zijn rol als data- en activeringsregisseur te kunnen opnemen. Er loopt vanuit ons departement een oefening om drempels in kaart te brengen op het vlak van andere beleidsdomeinen en federale regelgeving. Het is niet de bedoeling om tegen het einde van de legislatuur met een boek te eindigen, maar wel om de drempels aan te pakken, in overleg met de bevoegde ministers.

Er lopen verschillende initiatieven en er worden ook nieuwe projecten opgestart. Een outreachende aanpak gaat ook om het kunnen experimenteren, soms op kleine schaal, soms met specifieke doelgroepen.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid gaven in oktober 2019 groen licht aan 74 projecten om de komende 2 jaar 10.000 mensen die vandaag niet participeren aan de arbeidsmarkt te bereiken en te begeleiden.

De projectuitvoerders zijn partnerschappen van lokale besturen, werkgevers en ngo’s met expertise in het begeleiden van de doelgroep. Die projecten lopen tot eind december 2021. Ervaringen worden via een lerend netwerk gebundeld en we zorgen, ook tussentijds, voor een terugkoppeling naar de oefeningen van VDAB en het departement.

Hoe zal VDAB samenwerken? Als activeringsregisseur heeft VDAB de opdracht van de Vlaamse Regering gekregen om meer mensen te bereiken die mogelijk stappen kunnen zetten naar werk. De meest efficiënte en effectieve manier om dat te doen, is blijvend investeren in partnerschappen met andere overheden en organisaties die deze mensen kennen.

Er zijn al een aantal partnerschappen waarbinnen de samenwerking verder verfijnd wordt: een samenwerking met het RIZIV. Ik heb het daar al over gehad; de samenwerking met de Agentschappen voor Integratie & Inburgering; samenwerking met de lokale besturen, en recent ook de ESF-projecten in het kader van oproep 457, waar een hele waaier aan partners acties zullen opzetten om meer mensen te bereiken. Tot slot zijn er de detentieconsulenten van VDAB, die nauw samenwerken met de gevangenissen om gedetineerden te informeren over de arbeidsmarkt.

De heer Ronse heeft het woord.

Ik denk dat heel dat verhaal volledig in lijn ligt met de motie die we recent hebben ingediend in het parlement, waarbij het Rekenhof het genderbeleid zal doorlichten. Ik hoop dat in die doorlichting ook aandacht zal zijn voor de succesratio, om net die specifieke doelgroepen te bereiken en te versterken, en de kloof tussen hen en de arbeidsmarkt te dichten, zodanig dat het outreachend luik – want ik geloof daar wel in; ik zie ook op vlak van het armoedebeleid in Kortrijk, de stad waar we meebesturen, dat outreachend beleid werkt – nog meer aan bod zou komen in de toekomstige generatie tenders en social impact bonds die we vanuit VDAB gaan lanceren de komende jaren.

De heer Ongena heeft het woord.

Met deze vraag komt collega Ronse natuurlijk op een van de moeilijkste punten van de komende jaren. Hoe gaan we dat outreachende doen? Hoe gaan we mensen bereiken? Waar VDAB altijd wat afwachtte tot mensen kwamen, een uitkering  kregen, en men ze dan ging begeleiden, zal men nu actief op zoek moeten gaan naar mensen die men nog niet ziet. Het is heel cruciaal dat we daar de komende jaren toch wel wat maatregelen nemen.

Ik ben eventjes zo stout om mijn vraag van daarnet even te herhalen, want u hebt er niet op geantwoord, ongetwijfeld niet bewust. Een van de zaken om te verleiden zal zijn dat mensen met een laag inkomen meer netto overhouden. De Vlaamse jobbonus is daarin belangrijk. Minister, ik wou dus toch graag even polsen of u daar al zicht op hebt.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Ronse, ik ga absoluut akkoord met de aanvulling.

Mijnheer Ongena, het is zo dat onze administraties Financiën en Werk een aantal pistes aan het bekijken zijn om die jobbonus financieel en technisch te kunnen uitwerken. Dat is een hele klus. De intentie zit goed, maar je moet zoeken hoe je iets werkbaars maakt. Je hebt daar ook het federale niveau voor nodig – dat was me aanvankelijk niet echt bekend – om te kijken wie de bonus kan krijgen, welke loonbarema’s moeten worden genomen, … Er zijn dus een aantal technische pistes die nu worden  bekeken.

Ik vind het heel belangrijk dat we van die maatregel werk kunnen maken, omdat dat mensen met het laagste loon een stukje extra kan geven, en dat kan net de trigger zijn voor mensen om wel aan de slag te gaan. Men moet echter natuurlijk iets kunnen uitwerken dat technisch standhoudt en waarmee we de juiste doelgroep bereiken. Dit is dus work in progress.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.