U bent hier

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Voorzitter, minister, we gaan jammer genoeg opnieuw naar de wintertijd, de tijd voor de griepvaccinatie. Zoals u weet, is dat de periode tussen midden oktober en midden november, december. Zoals we weten, zijn er bepaalde risicogroepen ter zake. Ik zal ze hier niet opsommen: dat is bekende materie.

De woonzorgcentra registeren elk jaar zelf een indicator over de vaccinatiegraad bij de personeelsleden die tegen de griep werden gevaccineerd met financiering door de voorziening zelf. In 2017 bedroeg die vaccinatiegraad ongeveer 49 procent bij toch bijna 48.000 personeelsleden. De eigenlijke vaccinatiegraad ligt mogelijk hoger, maar dit cijfer toont aan dat verbetering toch mogelijk is. We hebben nog een andere specifieke doelgroep, die van de zwangere vrouwen. Ook bij hen kan er een tandje worden bijgestoken. Ik stel mijn vraag ook omdat ik geruchten hoor over de beschikbaarheid van de griepvaccins.

Minister, hebt u een zicht op de beschikbaarheid van de griepvaccins? Zullen er voldoende zijn? Mocht er een tekort zijn, hebt u daar een zicht op?

Hoe zult u dit jaar trachten de specifieke doelgroepen te bereiken om toch een voldoende hoge vaccinatiegraad te bereiken? Daarmee doel ik dus voornamelijk op zorgverstrekkers, en ook op de populatie van de zwangere vrouwen.

Acht u een vaccinatiegraad van 70 procent bij zwangere vrouwen haalbaar en realistisch? Zo ja, hoe wenst u dat te bereiken? Hoe zult u de zorgverstrekkers daar nauw bij betrekken? Welke maatregelen zult u nemen om de vaccinatiegraad in woonzorgcentra te verbeteren ten opzichte van de voorbije jaren? Ik kijk uit naar uw antwoord.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega Sleurs, u bent duidelijk een lente- of een zomertype, want u zei dat we jammer genoeg naar de winter gaan. Er zijn er die uitkijken naar dat seizoen, maar dat hangt natuurlijk af van persoon tot persoon.

Wat uw eerste vraag betreft, ik heb geen zicht op het aantal griepvaccins dat dit najaar ter beschikking zal zijn voor Vlaanderen of voor België. Dit wordt opgevolgd door de federale overheid, meer bepaald door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Er is alvast geen probleem voor de vaccins waarin voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen is voorzien voor bewoners van woonzorgcentra, mensen die verblijven in een instelling voor mensen met een beperking en chronische psychiatrische patiënten.

Zorg en Gezondheid doet al jaren inspanningen via de griepvaccinatiecampagnes, zowel naar het brede publiek als naar het gezondheidspersoneel. Ook dit jaar is dit het geval. Het campagnemateriaal kan alvast besteld worden via het lokaal gezondheidsoverleg (Logo) en via campagnewebsites als www.laatjevaccineren.be en www.hougriepuitjeteam.be. Ik zou zeggen: zet dit allemaal op Twitter of Instagram en dan zal dat nog een versterkend effect hebben.

U had ook een vraag over de vaccinatiegraad van 70 procent bij zwangere vrouwen. In de parlementair bekrachtigde gezondheidsdoelstellingen is inderdaad voorgeschreven dat we 50 procent zouden moeten kunnen halen tegen 2020.

Uit de meest recente vaccinatiegraadstudie, die dateert van 2016, bleek dat er nog extra inspanningen moesten worden geleverd. Voor griepvaccinatie tijdens de zwangerschap werd toen een vaccinatiegraad van 47,2 procent vastgesteld, dus net iets te weinig om 50 procent te kunnen halen tegen 2020. Maar dit zijn dus cijfers uit 2016, de laatste die we hebben. Dit zal zeker meer in detail bekeken moeten worden ter gelegenheid van de evaluatie van de gezondheidsdoelstellingen.

Om deze vaccinatiegraad nog hoger te krijgen en te kunnen streven naar 70 procent, verken ik momenteel samen met de administratie de mogelijkheden om, specifiek voor zwangere vrouwen, de griepvaccinatie op te nemen in het vaccinatieprogramma.

Welke maatregelen zullen we nemen om de vaccinatiegraad in woonzorgcentra te verbeteren tegenover de voorgaande jaren? De laatste twee jaar heeft Zorg en Gezondheid ingezet op het informeren en sensibiliseren van woonzorgcentra over het vaccineren van de personeelsleden. Ook dit jaar wordt deze campagne in dezelfde zin verdergezet. Zoals al gezegd, is er heel wat campagnemateriaal beschikbaar op de eerder vermelde website. Daarnaast werd een draaiboek ter beschikking gesteld met tips voor de aanpak in al zijn dimensies, om de vaccinatiegraad te verhogen bij het personeel in de zorginstellingen.

Naargelang de bekomen vaccinatiegraad kunnen momenteel ook certificaten bekomen worden – goud, zilver en brons – waar een woonzorgcentrum mee kan uitpakken. Blijkbaar helpt dit ook om de vaccinatiecampagnes te stimuleren. Ik vernam dat heel wat woonzorgcentra er een streefdoel van maken om een beter certificaat te verkrijgen dan het jaar voordien, al heb ik daar geen concrete cijfers over. Maar we gaan allemaal voor goud.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Dank u voor uw antwoord, minister. Ik wilde er zeker uw aandacht op vestigen, want ook al dateren de cijfers van 2016, ik denk niet dat het percentage de laatste jaren enorm is toegenomen bij de zwangere vrouwen. Wat wel belangrijk is, is dat de griep bij zwangere vrouwen volgens mij zwaar onderschat wordt. Dat is toch wel een belangrijke doelgroep waarvoor we specifieke aandacht moeten hebben. Inderdaad, ik kan alleen maar meestreven naar goud voor de woonzorgcentra. Dus hebt u daar mijn allergrootste steun voor.

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Dank u wel. In het verleden heb ik zelf al heel veel vragen gesteld omtrent die vaccinatie bij zorgpersoneel, bij kinderverzorgsters, bij verpleegkundigen in ziekenhuizen en woonzorgcentra, bij thuisverpleegkundigen enzovoort. U zegt dat u die sensibiliseringscampagne specifiek in die residentiële setting zult verderzetten.

Mijn vraag is: zal er ook specifiek gesensibiliseerd worden bij mensen die werken in de gezinszorg en bij de thuisverpleegkundigen? Want dat is denk ik toch ook wel een zeer belangrijke doelgroep die in contact komt met mensen met een lage weerstand.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

We zullen dat meenemen. (Opmerkingen van Koen Daniëls. Gelach)

Mevrouw Sleurs , wat neemt u mee?

Ik heb niets toe te voegen. We zijn inderdaad langere antwoorden gewoon. De essentie is dat de minister overtuigd is van het belang van preventie en van vaccinatie, ook van griepvaccins, en dat er toch ook nog zeer veel onwetendheid is. Dus ik wens de minister zijn volle aandacht te geven aan het seizoen dat ik inderdaad niet graag heb.

Collega’s, ik denk dat iedereen tevreden is dat de antwoorden van de minister iets korter zijn dan die van de vorige minister van Welzijn.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.