U bent hier

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Mijn vraag sluit een beetje aan bij die van de heer Gryffroy. Ook over de terugdraaiende teller zijn een aantal modaliteiten naar onze mening niet helemaal duidelijk of volledig geïmplementeerd.

Op 3 februari 2018 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed over de uitrol van de digitale meter.

Artikel 79 van het voorontwerp van het wijzigingsdecreet bevat een toevoeging aan het Energiedecreet die het wegvallen van de compensatie door een terugdraaiende teller regelt: “Bij bestaande decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA en decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA, die geïnstalleerd worden tot en met 31 december 2020, wordt gedurende vijftien jaar vanaf de aanmelding van de installatie de elektrische productie van de installatie die geïnjecteerd wordt op het distributienet, jaarlijks in mindering gebracht van de afname. (…)” De terugdraaiende teller wordt daarin als het ware gegarandeerd voor vijftien jaar.

In hetzelfde artikel wordt ook vermeld dat de gebruikers van deze productie-installaties op elk moment kunnen kiezen om over te stappen naar het systeem dat geldt voor dezelfde decentrale productie-installaties geïnstalleerd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 80 bevat een toevoeging aan het Energiedecreet die bepaalt dat vanaf 1 januari 2021 de elektrische productie die geïnjecteerd wordt op het distributienet, moet worden opgekocht. De toevoeging stipuleert ook dat de Vlaamse Regering de nadere modaliteiten bepaalt, en wie tegen welke minimumvergoeding moet opkopen.

Artikel 82 van het voorontwerp van het wijzigingsdecreet bevat de bepalingen over de inwerkingtreding van dit wijzigingsdecreet. De Vlaamse Regering bepaalt voor artikel 3 tot en met artikel 66, artikel 69, artikel 71 tot en met 74, artikel 76 tot en met 78 en artikel 81 de datum van inwerkingtreding.

Artikel 82 van het wijzigingsdecreet maakt geen melding over de inwerkingtreding van de artikelen 79 en 80. Dit zijn net de aanpassingen die de compensatie voor het wegvallen van de terugdraaiende teller moeten regelen. Dat is toch wel belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld een privé-installatie plaatsen.

Wanneer treden de artikelen 79 en 80 in werking?

Artikel 80 vermeldt dat de Vlaamse Regering de modaliteiten bepaalt en wie tegen welke minimumvergoeding de geïnjecteerde elektrische energie moet opkopen.

Er wordt gesproken van een minimumvergoeding. Betekent dit dat de geïnjecteerde energie opgekocht wordt tegen een gegarandeerde minimumprijs, ook al is de marktprijs lager?

Indien de marktprijs hoger is dan de minimumvergoeding, wordt dan de hogere marktprijs gehanteerd voor het opkopen van de geïnjecteerde energie?

In artikel 79 wordt vermeld dat de gebruikers van deze productie-installaties er op elk moment voor kunnen kiezen om over te stappen naar het systeem dat geldt voor dezelfde decentrale productie-installaties geïnstalleerd vanaf 1 januari 2021. Wanneer is er meer duidelijkheid over de modaliteiten van het systeem dat vanaf 1 januari 2021 geldt?

Indien in de periode 2019-2020 nieuwe decentrale installaties worden geïnstalleerd of als in die periode de terugdraaiende teller wordt vervangen bij prosumenten en de artikelen 79 en 80 nog niet in werking zijn getreden, betekent dat dan dat de prosument geen compensatie zal krijgen voor het wegvallen van de terugdraaiende teller? Wordt in die periode het prosumententarief verder aangerekend? Wanneer zal er daarover duidelijkheid zijn?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Bedankt voor uw vraag, collega Danen, maar ik denk dat in de vraagstelling een en ander niet correct is. Voordat iets in werking kan treden, moet het diverse adviesraden passeren. Het voorontwerp van decreet is na advies van de Privacycommissie in derde lezing goedgekeurd op 9 februari en is nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De conceptnota is niet goedgekeurd op 3 februari 2018, maar wel op 3 februari 2017. Voordat kan worden gestart met de uitrol van de digitale meter, is het niet enkel belangrijk, maar ook noodzakelijk dat daarvoor een juridisch kader bestaat.

Wat de huidige artikelen 79 en 80 betreft, is er geen specifieke datum van inwerkingtreding bepaald, wat betekent dat die artikelen in werking zullen treden op de tiende dag na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.

De modaliteiten die bepalen wie tegen welke minimumvergoeding de geïnjecteerde elektrische energie zal opkopen, zijn op dit moment nog niet vastgelegd. Mijn kabinet – een goed werkend kabinet, als ik de pers mag geloven – en de administratie – dat geldt ook voor de administratie, trouwens – zijn op dit moment een voorstel aan het uitwerken wat betreft de alternatieve compensatie. Er zal dit jaar nog een beslissing genomen worden wat betreft deze compensatie, zodat er snel duidelijkheid is.

Een minimumvergoeding houdt inderdaad in dat de geïnjecteerde energie wordt opgekocht tegen een gegarandeerde minimumprijs, ook al is de marktprijs lager. Het staat de markt uiteraard vrij om een hogere vergoeding aan te bieden dan de minimumvergoeding. In het buitenland zijn er reeds voorbeelden waarbij er meer geboden wordt dan de marktprijs. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat bij ons een concurrentiële markt zal ontstaan, waarbij er meer zal worden geboden dan de opgelegde minimumvergoeding.

U begrijpt dat ik nu nog geen details zal geven over de precieze modaliteiten. Anders zou de heer Beenders weer zeggen dat het voor heel veel mensen onzeker en onduidelijk wordt. Als in de periode 2019-2021 nieuwe decentrale installaties worden geïnstalleerd of als in die periode de terugdraaiende teller wordt vervangen bij prosumenten in het kader van de uitrol, zal voor die prosumenten gedurende vijftien jaar vanaf de aanmelding van de installatie de elektrische productie van de installatie die geïnjecteerd wordt op het distributienet, jaarlijks in mindering worden gebracht van de afname.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Bedankt, minister. Vooral dat laatste baarde mij wat zorgen. Normaal gezien plannen mensen op voorhand wanneer ze een PV-installatie plaatsen. De periode 2019-2020 komt er toch vlug aan. Tot nog toe was het voor mij niet helemaal duidelijk, door die data die ontbreken in de wetgeving, maar als u zegt dat voor vijftien jaar wordt gegarandeerd dat er in een terugdraaiende teller wordt voorzien, of toch iets wat daarop lijkt, ben ik op dat vlak alleszins gerustgesteld.

Wat betreft de inwerkingtreding van de artikelen 79 en 80, was ik vooral wat verontrust omdat er voor de andere artikelen vaak wel een precieze datum werd gestipuleerd, maar niet voor deze artikelen. Is daar een reden voor? Waarom is er voor de artikelen 79 en 80 geen specifieke datum gestipuleerd? Ik begrijp natuurlijk wel dat het tien dagen na de publicatie sowieso van kracht zal zijn, maar omdat voor die andere artikelen wel precieze data werden opgelegd, was ik daar wat ongerust over. Maar u hebt alleszins mijn ongerustheid voor een stuk kunnen wegwerken.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik denk dat de discussie aansluit op mijn eerdere vraag over de mogelijke vertraging bij de invoering van de digitale meter. We moeten er gewoon snel voor gaan. Ik had alles ook liever een paar jaar eerder gehad, maar de wet der traagheid is er niet alleen door de politiek, zoals men altijd zegt, maar komt eigenlijk vooral vanuit de drukkingsgroepen, om toch zo veel mogelijk te vertragen en in bijkomende elementen te voorzien.

Ik sluit dus aan bij mijn eerdere vraag. We moeten zo snel mogelijk zorgen dat die digitale meter op een positieve manier wordt uitgerold, want dat geeft ook opties en mogelijkheden voor de vervanging van de terugdraaiende teller.

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Danen, het is inderdaad goed dat dat voor vijftien jaar wordt gegarandeerd. Ik heb daarvoor ook duidelijk mijn standpunt gemaakt in de regering, dat wij rechtszekerheid moeten bieden aan mensen die PV-installaties plaatsen. Wat de inwerkingtreding betreft: soms is er een specifieke datum nodig, maar de artikelen zijn pas van toepassing vanaf de datum vermeld in het artikel zelf.

Mijnheer Gryffroy, ik merk dat ik voor u iemand ben die hoogdringend moest komen. Het aantal dossiers waarin u vindt dat het allemaal al veel eerder had moeten gebeuren en die ik nu met volle kracht aanpak, dat moet u toch wel tevreden stellen. Over het Energiepact hebt u gezegd dat dat al veel eerder had moeten gebeuren. De digitale meter had al veel eerder moeten gebeuren. Ik pak dat aan en ik probeer, samen met u, die dossiers tot een goed einde te brengen.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Die rechtszekerheid is natuurlijk van belang, en ik ben blij dat u die hiermee alleszins hebt gegarandeerd voor de mensen die nog gaan installeren tot 2020. Dat is belangrijk, omdat er tot nog toe nogal wat onzekerheid was op dat vlak. Voor de rest zal het laatste woord over de terugdraaiende teller en de digitale meter nog niet gezegd zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.