U bent hier

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

In Vlaanderen werken we vandaag met structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, op de drie niveaus. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest spreken we van ‘een gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling’, of GPDO, en bestemmingsplannen met verordenende kracht. Het GPDO bepaalt de globale planningsstrategie en vormt de basis voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. Met andere woorden, het GPDO overkoepelt de volledige gewestelijke planning en stelt dat de andere plannen – GBP, GemOp en BBP – niet mogen afwijken van het GPDO. Het huidige GPDO dateert uit 2002, en al in 2011 werd de herzieningsprocedure gestart.

Op dit moment loopt het openbaar onderzoek over het nieuwe GPDO voor het Brusselse Gewest: een plan dat duidelijk een link heeft met de omliggende Vlaamse Rand.

In het plan komt de Brusselse Regering met een aantal zeer concrete projecten die verband houden met huisvesting, mobiliteit, economie en de leefomgeving. Het GPDO bereidt de toekomst van Brussel voor en moet functioneren als instrument om op middellange termijn, tegen 2025, en op lange termijn, tegen 2040, de verdichting in goede banen te leiden.

Het is normaal dat een overheid zich bezint over de toekomst en aan ruimtelijke planning doet. Maar als Vlaming uit de Rand zijn er enkele elementen in het voorstel van GPDO die me zorgen baren. Zo is er het voornemen om het pendelverkeer tussen Brussel en de Vlaamse Rand tijdens de spitsuren met 20 procent te verminderen tegen 2025. Daartoe wil men de zes belangrijkste invalswegen omvormen tot stadslanen en dus ‘dichtknijpen’. Men spreekt daarom van tramlijnen en randparkings. Sommige van deze voorstellen bevinden zich op Vlaams grondgebied.

Daarnaast noteer ik een zone voor iconische torens op de grens met Vlaamse gemeenten Sint-Stevens-Woluwe en Kraainem. Er zijn maar liefst vijf zulke assen vastgelegd. Het is duidelijk dat dit dossiers zijn met een gewestgrensoverschrijdende impact, niet het minst voor de aanvliegroutes van de luchthaven van Zaventem.

Minister, bent u op de hoogte van de inhoud van het GPDO? Weet u dat het in openbaar onderzoek ligt, en tegen wanneer zult u een advies overmaken aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? Kwam dit dossier reeds aan bod op het intergewestelijk overleg? Indien niet, zult u dit op tafel leggen? Wat is relatie met de plannen voor T.OP Noordrand?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik werd begin januari 2017 geïnformeerd over het openbaar onderzoek van het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (GPDO) en heb aan mijn administratie Ruimte Vlaanderen gevraagd input te leveren in functie van een gecoördineerd Vlaams advies. Ik zal deze input begin maart bezorgen aan het kabinet van de minister-president in functie van een gecoördineerd Vlaams advies.

Op het intergewestelijk forum van 18 januari 2017 werden op ambtelijk niveau de hoofdlijnen van het ontwerp-GPDO toegelicht door een vertegenwoordiger van de administratie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Het territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand wordt niet vermeld in het ontwerp-GPDO. Mijn administratie zal nagaan of de hoofdlijnen van het ontwerp-GPDO in lijn zijn met de doelstellingen die we in T.OP Noordrand samen met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest willen bereiken. In het ontwerp-GPDO lees ik alleszins dat Brussel geen eiland is en dat er nauw overleg nodig is over de verschillende aspecten van ruimte en mobiliteit.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is duidelijk dat we er alle belang bij hebben om onze mening te geven over dit plan omdat er een aantal aspecten zijn die toch ook de Vlaamse Rand aanbelangen. Ik kijk uit naar het advies dat u samen met de verschillende diensten zult opstellen.

Ik wil nog een randbemerking maken. Die plannen van T.OP Noordrand waren niet helemaal wat ze moesten zijn. U zei dat u de hoofdlijnen zou volgen van dat T.OP Noordrand. Ik herinner mij dat er een aantal bezwaren waren in dat plan, dat voornamelijk vanuit Brussel sterk gestuurd werd. Ik denk dat de Vlaamse Rand nood heeft aan duidelijkheid. Wat vandaag voorligt, is alleszins niet in het voordeel van Vlaams-Brabant en de Vlaamse Rand, maar evenmin in het voordeel van de duizenden pendelaars die dagelijks naar de hoofdstad trekken om er te gaan werken.

Ik merk ook op dat in dit plan aanspraak gemaakt wordt op parking C. Bij mijn weten is dit Vlaams grondgebied en zijn daar de Vlaamse normen van kracht. In het plan staat: “Ten slotte zal voor de vestiging van het stadion op parking C een mobiliteitsplan moeten worden uitgewerkt om deze site optimaal bereikbaar te maken.” Op verschillende kaarten zie ik dat Brussel zich dat stuk al lijkt te hebben toegeëigend. Ik wens dat u in uw advies daarover een duidelijk standpunt inneemt en duidelijk maakt dat, aangezien die parking C op Vlaams grondgebied ligt, daar de Vlaamse regels van toepassing zijn. Brussel moet dus geen aanspraak maken op parking C.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Nevens, mijn diensten zullen dat uiteraard nauwgezet bekijken en we zullen vanzelfsprekend de uitbreiding van het Brusselse grondgebied niet tolereren. We zullen daarop een antwoord formuleren.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Minister, ik ben blij dat u het Vlaamse grondgebied met hand en tand wilt verdedigen, en u hebt daarin een bondgenoot in mij.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.