U bent hier

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, in het regeerakkoord staat dat er een responsabiliseringscampagne zal komen over het hebben van dieren. Op een schriftelijke vraag van mijzelf eind vorig jaar antwoordde u dat u een globaal plan van aanpak aan het uitwerken was met als doel ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige eigenaars zich bewust zijn van de noden van hun dieren en weten hoe zij aan die noden kunnen voldoen.

U stelde daarvoor drie criteria voorop: toegankelijke en correcte informatie over de behoeften van het dier moet vlot beschikbaar zijn; toekomstige eigenaars moeten ervan bewust worden gemaakt dat zij zich eerst goed moeten informeren over de behoeften en kosten van een huisdier; toekomstige eigenaars moeten praktische informatie krijgen over de ‘do’s and don’t’s’ bij het houden van een huisdier, die eenvoudig kan worden vertaald naar hun persoonlijke situatie. U antwoordde toen dat u dat plan wou uitrollen eind vorig jaar, in 2015. Aansluitend op een vraag om uitleg van vorig jaar rond deze tijd over een hitteplan voor dieren en de opvang van dieren van mensen die op vakantie gaan, hebt u gezegd dat u ook die thema’s zou meenemen in deze responsabiliseringscampagne.

Ondertussen zijn we halfweg 2016 en wil ik u graag vragen wat de stand van zaken is van de responsabiliseringscampagne over het hebben van dieren. Welke timing is er ondertussen vooropgesteld? Welke specifieke acties zijn er in opgenomen? Is daar iets rond hitte in opgenomen en rond opvang van dieren van mensen die op vakantie gaan? In welke communicatie en welk budget wordt er voorzien? Wie is er betrokken bij de opmaak van deze campagne?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het concept van de sensibiliseringscampagne werd uitgewerkt door de dienst Milieucommunicatie en -informatie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), in nauw overleg met mijn dienst Dierenwelzijn. Het plan bevat een strategie en een overzicht van de geplande acties met een voorlopige kalender. Aangezien de campagne over meerdere jaren wordt gespreid, zal de kalender onderhevig zijn aan wijzigingen.

De campagne zal enerzijds bestaan uit bewustmakingsacties en herhalingsacties en anderzijds uit het toegankelijk maken van correcte, praktische informatie voor zowel de huidige als de toekomstige diereneigenaar. Afhankelijk van de doelgroep en het soort informatie maken we gebruik van diverse kanalen en een campagnewebsite met dierenfiches, folders, affiches, sociale media, persberichten, kant-en-klare persartikels en vakbladen. Ik heb in een vorige vraag in de commissie daar al een antwoord op geformuleerd.

Ik kan u wel zeggen dat ik dra de eerste campagne lanceer, gericht op de responsabilisering ten aanzien van eigenaars of potentiële eigenaars van katten en honden om zich te vergewissen van hun eigen mogelijkheden en alles wat de verantwoordelijkheid voor het houden van dergelijke dieren meebrengt, zodat men dat terdege op voorhand beseft.

Wat de budgetten betreft, staan we voorlopig op volgende kosten: 40.000 euro voor de opmaak van twee videofilmpjes, 90.000 tot 100.000 euro voor de opmaak van de informatiefiches voor de site, 1000 euro voor een campagnesite voor de huisdierinfo en een klein bedrag van 100 euro voor’ promoted post’.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Als ik het goed begrijp, wordt de volledige responsabiliseringscampagne opgesplitst in verschillende deelcampagnes en gaat u starten met een campagne specifiek rond katten en honden. De timing is me nog altijd niet zo duidelijk. Ik veronderstel dat de campagne rond katten en honden er op korte termijn is, maar hoe moeten we dan het globale plaatje bekijken? Wanneer komen de volgende campagnes? Zullen de thema’s rond hitte en vakantieopvang die ik heb genoemd, daarin worden meegenomen? Gaan de budgetten die u aanhaalt, over het globale plaatje of gaat dat enkel over de katten en de honden?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Bij elke fase zal een budget moeten worden bepaald. Deze kosten hebben we nu al gemaakt. De andere elementen nemen we natuurlijk mee voor de volgende jaren. Ik ken de agenda niet vanbuiten. Ik denk dat ik dat al heb geantwoord op een vraag in een vorige zitting van de commissie, maar ik kan het u nog bezorgen. Het is een heel indicatief gegeven. We hebben vooral toegewerkt naar die eerste campagne, die gaat over het sensibiliseren van mensen en hun diets te maken dat ze niet zomaar een hond of een kat moeten kopen.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Dat is uiteraard positief, minister, maar ik ga ervan uit dat het globale doel breder is dan alleen maar katten en honden. Ik kan me vergissen, maar bij mijn weten hebt u die timing nog niet echt in de commissie meegedeeld. Misschien kan ze toch schriftelijk worden overgemaakt zodat we een beetje meer zicht krijgen op het totale plaatje.

Ik heb begrepen dat de minister het engagement aangaat om ons dat na te zenden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.