U bent hier

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Voorzitter, ik was aanvankelijk wat ontgoocheld omdat mijn vraag onontvankelijk was verklaard omdat het een lokaal dossier zou zijn. Club Brugge is echter een belangrijk dossier en Brugge is de derde stad van Vlaanderen die al jaren wacht op de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge. Ik hoop dan ook dat dit dossier verhuist van de onderste naar de bovenste plank, minister.

Na twaalf jaar werken aan de afbakening is eindelijk het plan-MER goedgekeurd door de dienst MER. Dat is alvast een positieve zaak. Minister, u moet een voorlopige vaststelling doen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

De vraag die me in Brugge het vaakst wordt gesteld, is wanneer dat stadion van Club Brugge er komt. Ik antwoord dan dat ik daar maandelijks een schriftelijke vraag over stel, maar dat ik er u nog eens een bijkomende vraag om uitleg over zal stellen. Ook de burgemeester had al aangekondigd dat er een stadion komt op de Blankenbergse Steenweg.

De twee ploegen zijn het eens met de beslissing van de stad Brugge dat Club Brugge een stadion mag bouwen op de Blankenbergse Steenweg en dat Cercle Brugge in het Jan Breydelstadion mag blijven spelen. Het MER spreekt zich niet uit tegen deze beslissingen. We wachten dan ook op u, minister, om een overleg te plannen. Ik hoop dat u dat nog voor het zomerreces doet, zodat de zestig dagen openbaar onderzoek dan kunnen aanvangen. Uiterlijk binnen tien maanden kan er dan een beslissing worden genomen, wanneer de bezwaren die eventueel zijn ingediend, al dan niet kunnen worden weerlegd en de flankerende maatregelen worden opgenomen in het GRUP om dan na veertien dagen te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dat betekent dat het GRUP definitief kan worden half juli 2017. Men verwijt u soms de marionet van de Boerenbond te zijn, maar ik zou u aanraden om de godin van Club Brugge te worden. U kunt daar veel eer mee halen in Vlaanderen. Ik dring erop aan om de beslissing naar u toe te trekken en daar een prioriteit van te maken. Niet alleen zijn het stadion en de sport heel belangrijk; daarnaast is de dynamiek van de stad voor een deel bevroren omdat de opties voor de bedrijventerreinen sinds 2004 tot stilstand zijn gekomen. Brugge wacht vandaag op u om tot die voorlopige vaststelling te komen zodat die bedrijventerreinen zich kunnen ontwikkelen. We wachten daarnaast ook op het onteigeningsplan dat u hopelijk aan die voorlopige vaststelling hecht zodat er vooruitgang kan worden geboekt en uiteindelijk de eerste steen van het stadion kan worden gelegd.

In het MER worden flankerende maatregelen inzake mobiliteit gevraagd. Minister, ik wil u erop wijzen dat de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit een fervent supporter van Anderlecht is. Hij zat naast mij tijdens de match waarin Anderlecht met 0-5 van Club Brugge verloor, en is toen woedend weggegaan. Minister, u weet dat voetbal emotie is, en ik reken op u dat u een beslissing neemt. Ik wil er echter over waken dat mobiliteit neutraal wordt behandeld, zodat Brugge niet langer stilstaat maar grote stappen vooruit kan zetten.

De heer Tobback heeft het woord.

Minister, mag ik u vragen vanaf welke omvang van stad het geen lokale vraag meer is? Leuven staat op het punt om Brugge voorbij te steken.

Het gaat wel om een gewestelijk RUP. Wij maken het RUP niet zelf.

Collega, er zijn veel gewestelijke RUP’s, maar de traditie wil dat we individuele dossiers en RUP’s, zoals ook de voorzitter van dit parlement zegt, niet bespreken. Sta me toe dat ik inderdaad niet meer overtuigd ben dat het niet een lokaal dossier is, integendeel. Maar toch, ik sta toe dat de anderen hun vragen stellen en misschien kunnen zij mij nog overtuigen.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, ik kan in ieder geval het hartstochtelijk pleidooi van mevrouw Van Volcem onderschrijven. De vraagstellers zijn drie fans van Club Brugge. Vandaar de vraag die wel degelijk het lokale beleid overstijgt. Als ik soms andere vragen hoor stellen, vraag ik me wat het nut is.

Ik ga niet herhalen wat de collega al heeft gezegd. Onze vragen waren ingediend nog voor wij via de pers konden vernemen dat het MER was goedgekeurd met de afbakening van het regionaalstedelijk gebied. Ik wil toch wel duidelijk maken dat dit over meer gaat dan het stadion van Club Brugge. Mogelijkheden voor bedrijventerreinen zijn ook heel belangrijk. Het is nu eenmaal één groot dossier. Dat is jammer, maar ik weet dat het decretaal niet kan om bepaalde aspecten uit één dossier te lichten.

Minister, wij wachten allemaal op u, alle supporters van Club Brugge maar ook de mensen van Brugge en omgeving. Ik kan u verzekeren dat veel supporters die wekelijks naar het stadion komen, geen West-Vlaming zijn. De fans zijn verspreid over heel Vlaanderen, wat nogmaals bevestigt dat het geen lokaal dossier is.

Minister, wij willen een beetje de druk verhogen. Ik wil aan u vragen om wat toelichting te geven bij het MER dat is goedgekeurd. Graag kreeg ik ook wat toelichting over de procedure die moet worden gevolgd en over wanneer we het gewestelijk RUP kunnen verwachten.

Wij hopen in ieder geval dat 2019-2020 wordt gehaald. Vandaar dat we met deze vraag, die duidelijk het lokale overstijgt, wat druk op u willen uitoefenen.

De heer Ronse heeft het woord.

Voorzitter, ik ben een taaie supporter van Club Brugge, maar mijn hart bloedt ook een beetje. Ik ben een geboren en getogen Bruggeling. Ik heb het voorrecht gehad om in die regio te mogen opgroeien en te mogen werken. Ik stel vast – en voor mij is het zeker geen lokale vraag – dat het de enige regio in heel Vlaanderen is waar de behoefte aan bedrijfsruimte groter is dan wat is ingekleurd. Ik zie bedrijven en ondernemers vertrekken uit de regio. Ik zie ondernemers met interesse in de regio andere regio’s kiezen omdat er in die regio absoluut geen perspectief is op extra ruimte.

Minister, voor alle duidelijkheid, ik leg die verantwoordelijkheid helemaal niet bij u. Absoluut niet. Een van de redenen waarom de zo noodzakelijke ruimte voor bedrijven in die regio zo lang op zich heeft laten wachten, is onder meer het stadion. Heel wat bedrijven keken uit naar de zone aan de Blankenbergse Steenweg, die volgens alle politieke neuzen toch de meest geschikte zone is en die na de MER-studies ook wordt gezien als een zone waar het mogelijk is. Ik vermoed dat u hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan zult opmaken. U hebt dat trouwens ook al aangekondigd.

Minister, op welke manier zult u van die ruimtelijke afbakening en het proces dat zal volgen, gebruikmaken om wat perspectief te geven in de regio Brugge om bedrijventerreinen te kunnen ontwikkelen? Er is Zedelgem, er is de transportzone. Sommigen spreken over Chartreuse. Er is De Spie. Neemt u dit ook mee in uw afbakeningsproces of zal dit zich volledig focussen op het stadion?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega’s, voor mij is het belangrijk dat in alle gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en processen die wij opstarten, de zaken goed en snel vooruitgaan. Ik weiger op basis van emotie en bepaalde voorkeuren het ene dossier te bevoordelen ten opzichte van het andere. We moeten alles snel, efficiënt en correct behandelen.  Dat is de lijn die ik zal aanhouden in alle dossiers die op mijn bureau liggen. Ik hoop dat iedereen die daarnet iets heeft gezegd, dezelfde overtuiging deelt.

Het klopt dat dit dossier jarenlang heeft vastgezeten. Er is nu eindelijk licht aan het eind van de tunnel. Het plan-MER is goedgekeurd. Op basis daarvan kunnen wij nu de volgende stap zetten en zal de plenaire vergadering worden samengeroepen. Die opdracht is trouwens al gegeven.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er voordien niet al heel wat overleg is geweest. Collega Van Volcem, u weet maar al te goed dat er al heel wat overleg is geweest met burgemeester en schepenen van Brugge en onze diensten om dit allemaal goed voor te bereiden. Wij laten er dus geen gras over groeien, maar na deze belangrijke klip die omzeild is, kunnen we vooruitgaan. Het is mijn ambitie om dit zo snel mogelijk in goede banen te leiden.

We moeten natuurlijk wel de geëigende procedures volgen. Als we dat niet doen, komen we misschien terug in een sukkelstraatje terecht en het wordt het hele proces misschien terug naar ‘af’ gevoerd. Dat is niet wat wij willen: in geen enkel dossier en ook niet in dit dossier.

Normaal gezien zal de plenaire vergadering voor de zomer samenkomen en nadien zullen we dan de nodige stappen zetten. Er moet een openbaar onderzoek gebeuren gedurende 60 dagen, waarna de Vlaamse Regering 180 dagen heeft om het plan definitief vast te stellen.

Hoe zit het met het plan-MER? Er zijn geen aanwijzingen die de bouw van een nieuw voetbalstadion tegengaan. Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden die verbonden zijn aan inplanting, inkleuring, mobiliteit. Dat is ook niet problematisch. Er kan aan tegemoet worden gekomen.

Bij de opmaak van het voorontwerp moeten keuzes worden gemaakt voor de inplanting van de functies die ook hier zijn aangehaald. Voorafgaand aan dit voorontwerp is een uitgebreid overlegproces gevoerd, zoals ik daarnet al zei. Het is ook zo dat de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO) advies zal moeten geven. Ik kan daar niet op vooruitlopen.

Collega Van Volcem, u vraagt wanneer we het stadion kunnen verwachten. Ik kan dat natuurlijk niet weten. U zult dat aan Club Brugge moeten vragen. Wat mij betreft, komt het er zo snel mogelijk, op basis van de juiste en geëigende procedures. Ik hoop ook dat men in de stad Brugge zeer goed weet waar men met de afbakening van het grootstedelijk gebied Brugge naartoe wil, want dat zou de zaken ook heel erg kunnen versnellen.

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw enigszins emotieloze antwoord, waarin u toch uw bereidheid hebt geuit om het dossier verder te behandelen met een zekere spoed.

U zegt dat de plenaire vergadering nog samenkomt voor half juli. Het is toch belangrijk dat de Vlaamse Regering het gewestelijk RUP voorlopig vaststelt. Kunt u mij een timing geven?

Uiteraard moeten we een openbaar onderzoek houden. We moeten de bezwaren ernstig nemen, kijken hoe alles kan worden weerlegd en of ze gemotiveerd zijn of niet. Een en ander is toch wel zeer belangrijk, zoals de collega’s schetsen, niet alleen voor het voetbal maar voor de hele toekomst van de stad Brugge, waarbij die belangrijke terreinen in 2013 geschorst zijn. U weet dat een bedrijventerrein bedrijfsklaar maken, nog eens zes jaar duurt. Minister, het onteigeningsplan dat wordt bijgevoegd, is zeer belangrijk. Er mogen niet jaren nadien nog processen over worden gevoerd waardoor het dossier niet vooruit zou kunnen, noch voor de bedrijvigheid, noch voor de plannen van het stadion.

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, ik ga met u akkoord dat de correcte lijn moet worden bewandeld en de geëigende procedures moeten worden gevolgd. Ik betwist dat niet. Dit is niet louter ingegeven door emotie vanwege het stadion alleen. Ik heb het daarjuist al gezegd en collega Ronse heeft perfect geschetst hoe het zit met de nood aan bedrijventerreinen in het Brugse. Wat wij als parlementsleden vragen is niet meer dan wat een schepen uit Brugge, een partijgenoot van u, doet in de pers. U kunt ons niet kwalijk nemen dat wij daar vragen over stellen. Ik ben het met u eens dat we, wat timing betreft, alleen maar druk kunnen zetten. Ik ben blij dat u bereid bent om dit met spoed te behandelen. Ik hoop in ieder geval dat ik voor het seizoen 2019-2020 mijn abonnement kan vernieuwen in een nieuw stadion.

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, tenzij ik het verkeerd heb begrepen, maar is er al een uitnodiging voor de plenaire vergadering verstuurd? Indien dat zo is, is er dan al een voorontwerp van RUP of niet?

Hoe ziet u zelf in het op te maken ontwerp-RUP de bedrijveninplantingen? Wordt bijvoorbeeld Zedelgem, of Chartreuse of de Transportzone in Zeebrugge meegenomen of niet?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Ronse, de opdracht is formeel aan onze diensten gegeven om die uitnodiging te versturen. Ik denk dat ze verzonden is. Als die uitnodiging voor de plenaire vergadering weggaat, zit daar ook het voorstel van RUP in. Daar zal al alles duidelijk zijn. Wij kennen, los van het voetbal, de noden in Brugge op het vlak van bedrijvigheid en dergelijke meer. Dat zit allemaal mee in het RUP. Ook de onteigeningsplannen die eraan gekoppeld zijn, worden meegenomen. Dat is de manier waarop gewerkt wordt.

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

De heer Ronse heeft het woord.

Eerst mijn felicitaties aan collega Van Volcem. Dit is de meest intelligente opmerking die ik haar al heb horen maken sinds ik verkozen ben. (Gelach)

Minister, kan het voorontwerp van RUP overgemaakt worden aan de commissieleden? (Instemming van minister Joke Schauvliege)

Dank u.

Als het verstuurd is, wordt het doorgestuurd.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.