U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Deze vraag om uitleg sluit uiteraard aan op een van de drie sporen die we daarstraks vrij uitgebreid hebben bediscussieerd bij de interpellatie van mevrouw Meuleman, over het lerarenberoep en de hervorming van de lerarenloopbaan. In dit kader hebben wij hier recent het rapport van het Rekenhof besproken. Dat rapport kaart de uitdagingen aan die schooldirecties ondervinden bij het voeren van een volwaardig personeelsbeleid. We vinden het dan ook cruciaal dat dit debat onderbouwd wordt gevoerd. We moeten absoluut vermijden dat standpunten verzanden in een stellingenoorlog waarbij enerzijds directies en leerkrachten tegenover elkaar dreigen te komen staan en anderzijds oudere en jongere leerkrachten. Ik denk dat niemand daar belang bij heeft. Alle stakeholders, alle actoren in ons onderwijs zijn een belangrijk stukje van de puzzel. In het kader van de lerarenloopbaan en de onderhandelingen moeten we ervoor zorgen dat we hen allen kunnen versterken.

Het is dan ook belangrijk dat we een goed zicht hebben op de instrumenten die scholen vandaag in handen hebben om een eigen personeelsbeleid te voeren. Hoe selecteren scholen leerkrachten? Hoe wijzen ze bepaalde opdrachten toe? Hoe kunnen aspecten van het personeelsbeleid het welbevinden van leerkrachten beïnvloeden? Welke scholen en leerkrachten kunnen in verband worden gebracht met de manier waarop het selectie- en toewijzingsbeleid wordt vormgegeven? Ook belangrijk zijn jobtevredenheid, organisatorische betrokkenheid en het peilen naar de intentie van leerkrachten om uit de schoolse carrière te vloeien.

Dat zijn letterlijke doelstellingen die aan de basis liggen van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Uitdagingen voor personeelsbeleid: selectie en opdrachttoewijzing in Vlaamse basis- en secundaire scholen’ onder promotorschap van professor Devos en professor Tuytens van de Universiteit Gent. Het onderzoek ging van start op 1 oktober 2013 en diende te worden opgeleverd op 31 januari 2016. Die datum ligt al even achter ons. Daarom heb ik een aantal concrete vragen voor u.

Minister, werd dit onderzoek al aan u gepresenteerd? Welke conclusies schuift het onderzoek naar voren inzake selectie en opdrachttoewijzing?

Op welke manier wilt u de aanbevelingen van het onderzoek eventueel integreren in het loopbaandebat?

Kunt u de stand van zaken geven van het traject om tot een loopbaanpact te komen? Dat hebben we u in de vorige vergadering ook al gevraagd. U hebt toen verwezen naar juni.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, ik heb vanmorgen eigenlijk al geprobeerd op deze vraag te antwoorden.

Ik heb het rapport nog niet ontvangen. De onderzoekers hebben voor de definitieve indiening van een eindrapport bij mijn administratie tijd tot drie maanden na de stuurgroep waarop beslist wordt over de oplevering. Daarna bezorgt de administratie het rapport aan mijn kabinet. Dan is het aan mij als minister om te beslissen wanneer dat rapport wordt vrijgegeven. Dat is een van de weinige dingen die ik echt zelf mag beslissen. (Gelach)

Collega’s, er zit dus altijd enige tijd tussen de einddatum van het project zoals die op de website staat en de publicatie van de resultaten van een onderzoek.

Mevrouw Gennez, voor dit project heeft de stuurgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), de onderwijskoepels en de vakorganisaties, op 26 februari het eindrapport goedgekeurd. De onderzoekers hebben het eindrapport ondertussen aan de administratie bezorgd, maar ik heb het nog niet ontvangen. Zodra ik het heb, zal ik beslissen tot vrijgave.

Aangezien ik de resultaten van het onderzoek nog niet ken, kan ik geen uitspraken doen over de aanbevelingen die ik zal opnemen. Het komt op het juiste moment, collega’s. Ik heb u vanmorgen gezegd dat de loopbaangesprekken lopen en dat dat voor het einde van het schooljaar zou zijn. Daarmee kan er sowieso rekening worden gehouden.

Ik heb u al gezegd dat de sociale partners, bovenop de startnota die door de regering is goedgekeurd, akkoord zijn gegaan om ook het thema onderwijskundig leiderschap toe te voegen aan de agenda. Iedereen is het daarmee eens. Collega’s, u kunt gerust zijn dat dit ook mee wordt behandeld.

Er starten twee werkgroepen. Werkgroep I behandelt de loopbaan en de opdracht van het onderwijspersoneel, werkgroep II behandelt de verloven. Wordt vervolgd.

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Aangezien het rapport nog niet is opgeleverd, zullen we op een later tijdstip ongetwijfeld van gedachten wisselen over de inhoud.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Mevrouw Gennez, ik dank u voor uw vraag om uitleg. Ze bracht mij op het idee om wat opzoekingswerk te doen. Het rapport is inderdaad nog niet opgeleverd. Maar wat stellen we vast? Er is al een voorstelling geweest van een voorlopige stand van zaken, de onderzoeksvragen en de voorlopige bevindingen, in april 2015. Ik was verheugd om vast te stellen dat er op een aantal essentiële punten bevindingen zijn die mijns inziens, volgens onze fractie, de goede richting uitgaan. Het bevestigt namelijk wat ook blijkt uit de vrijwillige bevraging van leerkrachten die ik heb georganiseerd. Zo zijn er een aantal verzuchtingen naar beter leiderschap op school en wordt het belang van de autonomie onderstreept. Verder is er sprake van een voorstel dat ik altijd zeer genegen ben geweest, minister, namelijk de profilering van seniorleerkrachten als leidersfiguren op bepaalde thema’s.

Ik denk dat dit een belangrijk punt kan zijn in het doorbreken van de vlakke loopbaan. In april 2015 schoof men een goede selectie van studenten in de lerarenopleiding naar voren, evenals extra aandacht voor professionalisering, meer samenwerking tussen lerarenopleiding en scholen, beter gevormde directies en meer pedagogische begeleiding.

Ik kijk er dus naar uit om het rapport volledig te lezen, maar ik ben al heel tevreden met een aantal tussentijdse conclusies. We wachten vol ongeduld op de hervorming van de lerarenopleiding. Ook het stelsel van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur zou worden bekeken. Er zitten heel wat interessante elementen in, waarmee we met een aantal collega’s enthousiast aan de slag kunnen gaan.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Bij de bespreking van het rapport van het Rekenhof over de rechtspositie kwam deze thematiek al gedeeltelijk ter sprake. Een van de aanbevelingen van het Rekenhof was de selectiecriteria die schoolbesturen gebruiken bij aanwervingen bekend te maken. Ik herinner me dat de minister toen zei dat deze aanbeveling gericht was aan de schoolbesturen, aangezien het tot hun autonomie behoort. Tegelijkertijd zei de minister dat ze de schoolbesturen aanbeveelt overleg aan te gaan met de lokale onderhandelingscomités. Mijn bezorgdheid is dat deze aanbeveling hoe dan ook wordt opgevolgd.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Het is inderdaad beter het rapport af te wachten. Ik zou er echter wel de evaluatiefunctionering als de evaluatiecyclus van personeelsleden willen aan koppelen. Het rapport gaat namelijk over selectie en opdrachttoewijzing in het Vlaams basis- en secundair onderwijs. Ik verneem dat de functionerings- en evaluatiegesprekken niet altijd gebeuren. Vaak vindt men de procedure veel te log, te moeilijk en te ingewikkeld en begint men er niet aan. Als er dan al iemand is die echt niet functioneert, dan lukt het niet om die persoon effectief op andere gedachten te brengen, dus steekt men er zijn tijd niet in. Selectie, opdrachttoewijzing maar ook evalueren en motiveren is wel belangrijk, vandaar de vraag of dit wordt meegenomen in het rapport, dan wel of het een bijkomend onderzoek of analyse vereist.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Aanbevelingen worden uiteraard meegenomen in het loopbaandebat, maar ik kan geen output garanderen, laat ons de gesprekken afwachten. Uiteraard nemen we een aantal zaken mee bij de hervorming van de lerarenopleiding.

Collega Daniëls, ik vind uw opmerking over evaluatie nogal kort door de bocht. Dat maakt deel uit van de gesprekken, maar ik plan daar geen aardverschuiving.

Mijn vraag was of het mee in het onderzoeksrapport zit. Ik stel vast dat de evaluatie niet overal gebeurt. De leerkrachten krijgen dus weinig of geen feedback. Bovendien is het moeilijk leerkrachten die niet functioneren naar een andere job te begeleiden. Dat maakt deel uit van het personeelsbeleid.

Minister Hilde Crevits

Ik weet niet of het opgenomen is in het rapport, maar ik verwijs wel naar het rapport verloning van het Rekenhof en de discussies daaromtrent. Ik heb me daarbij de vraag gesteld of het systeem van evaluaties op die formele manier nodig is. Waar er problemen zijn, moeten ze aangepakt worden, maar we hebben in het rapport Rekenhof voldoende hefbomen om te bekijken hoe we daarmee om kunnen gaan.

De voorzitter

Deze vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.