U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Bertels heeft het woord.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Collega’s, we hebben die motie ingediend na een discussie in de commissie. De vier punten die we overhouden in de aanbeveling aan de Vlaamse Regering, zijn de vier punten die in consensus werden overeengekomen tijdens de commissie. Ik neem aan dat de meerderheid hiermee wel akkoord kan gaan. We vragen gewoon een redelijke termijn voor het behandelen van bezwaarschriften bij VLABEL, wat de minister impliciet ook heeft beloofd, en het betalen van nalatigheidsintresten indien de termijnen worden overschreden.

Het is de gewone gang van zaken, die ook zou moeten gelden voor een moderne overheidsinstantie als VLABEL. Ik neem aan dat iedereen het daarmee eens is.

De voorzitter

De heer Lantmeeters heeft het woord.

De heer Jos Lantmeeters (N-VA)

Ik wil toch even reageren op wat de heer Bertels daarnet zei.

Ik denk dat collega Bertels een heel goede luisteraar is, en ik heb dat graag. Als hij bepaalde standpunten hoort en hij neemt die over, dan vind ik dat heel fijn. Hij moet wel oppassen dat hij soms geen fundamentele punten overneemt, want dan zou hij wel eens in de problemen kunnen komen met zijn eigen fractieleider.

Hij luistert misschien wel veel, maar niet genoeg. Als deze motie zou worden aangenomen, dan is er een probleem in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en zijn er tegenstrijdigheden. Dat betekent dus dat hij op dit ogenblik aan steekvlampolitiek doet. Ik heb daar geen probleem mee, maar als hij een motie wil opstellen over hetgeen waar wel een consensus op is, dan zal hij ietwat dieper moeten graven.

We kunnen met deze motie in geen geval akkoord gaan, omdat deze maar zeer fragmentaire oplossingen geeft en veel meer problemen creëert dan ze kan oplossen. (Applaus bij de N-VA)

De heer Jan Bertels (sp·a)

Ik discussieer graag met de heer Lantmeeters. Mijn fractieleider heeft de motie mee ondertekend, dus daar is geen probleem.

Mijnheer Lantmeeters, u moet eens concreet zeggen wat het probleem is om termijnen in te schrijven voor de behandeling van bezwaarschriften. Welk groot probleem zou dat kunnen creëren in de Vlaamse Codex Fiscaliteit? U gaat een klein beetje kort door de bocht, en dat weet u zelf ook. 

De heer Jos Lantmeeters (N-VA)

Ik ga helemaal niet kort door de bocht. Er zijn meerdere artikelen – en dat weet u – die de intresten en andere verhogingen bepalen. U doet daar geen enkele uitspraak over. Wat u wel wenst te creëren, is een tegenstrijdigheid in de bestaande reglementering. We zullen er nu niet dieper op ingaan. Als u hierrond een voorstel wilt doen, zult u dat op een andere manier moeten doen dan het zuiver nabootsen van bepaalde gezegdes die tijdens de commissie zijn gedaan. Ik zou graag dan de ‘geheelheid’ van alle opmerkingen willen zien.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Mijnheer Lantmeeters, wij proberen al zes maanden de ‘geheelheid’ van de oplossingen voor te leggen. We proberen een stap voorwaarts te zetten. U wilt die stap nog niet zetten, en dat is dan uw verantwoordelijkheid. 

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

  93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  25 leden hebben ja geantwoord;
  68 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.