U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 mei 2015, 14.03u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Van Grieken heeft het woord.

De heer Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Voorzitter, het is vandaag voorpaginanieuws in Gazet van Antwerpen. Binnen enkele jaren moet de eerste vrij islamitische school in Vlaanderen een feit zijn. De stad die de bedenkelijke eer te beurt valt, is Mechelen. In de krant staat te lezen dat 74 procent van de moskeegangers voor de oprichting van een dergelijke islamitische school te vinden zou zijn en dat de ouders van meer dan 550 kinderen bereid zouden zijn hun kind in te schrijven.

De Mechelse moslimgemeenschap is alvast met een geldinzameling gestart. Tegelijkertijd willen de mensen achter de vzw Islamitisch Onderwijs Mechelen bij de Vlaamse overheid een erkenning en subsidiëring aanvragen. Volgens de voorzitter van de vzw is het project de voorbije jaren grondig voorbereid en bij overheden en zogenaamde prominenten in het onderwijs afgetoetst.

Bij monde van schepen van Onderwijs Hendrickx heeft de N-VA alvast de handdoek in de ring gegooid. Hij heeft in de krant verklaard dat hij niets kan doen om deze school tegen te houden. Ik stel voor dat de Vlaamse Regering wel een effort doet.

Minister, u moet dit niet voor mij of voor mijn mooie ogen doen. U moet dit niet doen voor mijn partij, het Vlaams Belang, die weer als enige partij vragen bij de islamisering van onze samenleving stelt.

U moet dit doen voor die jonge kinderen. Het is de bedoeling bij de aanvang van de lessen in die school telkens stukken uit de Koran voor te lezen. Aangezien we weten welke gruwelijke passages dit boek bevat, mogen we er niet aan denken welke invloed dit op die op jonge kinderen zal hebben. De school is vaak nog de enige plek waar moslimkinderen in contact komen met onze vrije samenleving. U moet ervoor zorgen dat hun leefwereld ruimer is dan de verzen in een gruwelijk middeleeuws boek.

Minister, ik vraag u uitdrukkelijk wat uw houding is ten opzichte van dit initiatief. Bent u van plan dit af te remmen? We krijgen het de mensen immers niet meer uitgelegd dat we met zijn allen geld zouden geven aan scholen die haat prediken tegen onze manier van leven. (Applaus van de heer Stefaan Sintobin)

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, heel toevallig was ik gisteren in Mechelen. Ik heb in een school een vrij lang en grondig gesprek met een schepen gevoerd over de grote inspanningen die de stad levert om heel verbindend te werken en om scholen op een schitterende wijze te laten samenwerken.

Mijnheer Van Grieken, het zal u misschien verbazen, maar we hebben het vooral over de kinderen gehad. We hebben gepraat over manieren om hen, over de geloofsgemeenschappen heen, sterker te maken en over manieren om het onderwijs verbindend te laten werken.

U stelt me hier vragen over een islamitische basisschool. Deze school heeft vandaag een artikel op de eerste pagina van een krant gekregen, maar is gisteren niet aan bod gekomen. Wat wel aan bod is gekomen, zijn de initiatieven die in Mechelen en op andere plaatsen in Vlaanderen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat echt in jongeren wordt geïnvesteerd en dat goed wordt samengewerkt.

Mijnheer Van Grieken, dat een aankondiging op de eerste pagina van een krant staat, betekent niet dat er onmiddellijk ook een erkenning of Vlaamse subsidies zijn. U weet dat hiervoor een heel traject moet worden doorlopen. Er zijn zeer strikte erkenningsvoorwaarden. Dit betekent onder meer dat het onderwijs in het Nederlands moet worden gegeven en dat moet worden gewerkt met eindtermen, die strikt moeten worden nageleefd.

U gaat ervan uit dat men subsidies zal krijgen, maar voor men gesubsidieerd kan worden, moet aan een pak voorwaarden worden voldaan.

Men heeft dit initiatief met mij nog niet besproken, ook al staat dat zo in de krant. Mijnheer Van Grieken, u weet dat er vrijheid van onderwijs is. Iedereen mag onderwijs aanbieden. Maar Vlaanderen zal geen subsidies verlenen aan initiatieven die niet aan alle voorwaarden voldoen. In dat geval zal men ook geen diploma’s of attesten kunnen uitreiken. We zullen erg nauw op de zaak toezien.

De heer Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Ik dank u voor het antwoord, minister. Ik lees de krant, en daarin staat dat ze met de overheid contacten hebben. Het is dan mijn plicht als Vlaams volksvertegenwoordiger om u de vraag voor te leggen. Het is wel zeer opmerkelijk dat in de stad Mechelen, waar grote verkondigers van de superdiversiteit, zoals de heren Somers en Calvo, rondlopen, halal vlees in scholen, gescheiden zwemlessen en islamonderwijs kunnen. Precies daar waar de superdiversiteit het meest en het hardst wordt verkondigd, betekent dat in de praktijk een supersegregatie; een superapartheid. Ik betreur het daarom dat u niet proactief optreedt. Uw antwoord stelt me erg teleur. Als ik van u was, zou ik proactief initiatieven nemen en laten onderzoeken wat u kunt ondernemen als u de vraag zou worden voorgelegd.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Minister, ik ben erg blij met uw antwoord. Laat het duidelijk zijn: de vrijheid van onderwijs is grondwettelijk verankerd. Vooraleer men erkend kan worden – laat staan: gesubsidieerd – zijn er erg strikte normen. We dringen er duidelijk op aan om op dat punt niet af te dingen. De decreten moeten volledig worden gerespecteerd. Ik wil er ook op wijzen dat in de stad Mechelen de vzw School in zicht moeite doet om concentratiescholen tegen te gaan. Ik heb gelezen wat de intenties zijn van de mensen die die stap willen zetten. Mijnheer Van Grieken, zo snel is men niet erkend. De drijfveren stellen me wel teleur. We weten dat er nu een slechtere uitstroom is van deze leerlingen, dat velen het moeilijk hebben om het diploma secundair onderwijs te behalen. Dat is nu precies de uitdaging van ons onderwijs, en we moeten daar blijven op inzetten. Ik weet dat de schepen van Onderwijs, de heer Marc Hendrickx, heel hard aan die kar trekt. Dat alles moet maximale kansen krijgen.

De voorzitter

De heer Somers, burgemeester, heeft het woord.

De heer Bart Somers (Open Vld)

Voorzitter, minister, collega’s, inderdaad: ik word hier als burgemeester over de zaak aangesproken. Voor de duidelijkheid: er is inderdaad met ons gesproken. Een stadsbestuur moet met iedereen contact onderhouden. Het standpunt van het stadsbestuur is altijd erg duidelijk geweest. Een: we respecteren de rechtsorde, en die garandeert de vrijheid van onderwijs. U hebt goed toegelicht wat de opstart van zo’n school allemaal vooronderstelt, minister. De voorwaarden moeten strikt worden nageleefd. Twee: we zeggen ook dat we absoluut niet blij zijn met zo’n initiatief. We geloven immers in samenleven, en concentratiescholen en segregatie juichen we niet toe. Maar in een samenleving waarin een erkende godsdienst het recht heeft om eigen onderwijs te organiseren, kan men een andere godsdienst dat principiële recht niet ontzeggen. Dit gezegd zijnde, doet het stadsbestuur wat in zijn mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de segregatie zo beperkt mogelijk blijft.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, ik dank u voor de aanvullingen. Veel kan ik daar op dit moment niet aan toevoegen. Er ligt nog geen dossier op mijn bureau. Vandaag moet nog geen oordeel worden geveld. Ik kan me er wel toe verbinden dat, zoals voor alle dossiers het geval is, de regels gerespecteerd moeten worden en dat we daar goed op zullen toezien. Verwijzend naar wat de heer Van Dijck zegt: School in zicht wordt door Vlaanderen gesubsidieerd, en we zullen dat blijven doen. Natuurlijk is er een verschil tussen controleren of de regels worden nageleefd en zeer actief verbindende initiatieven tussen geloofsgemeenschappen nemen. Dat laatste is een taak van de Vlaamse overheid, en we zetten daar volop op in. (Applaus bij de meerderheid)

De heer Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Minister, ik wil u nogmaals aanraden om toch uit de schaduw van de Sint-Romboutstoren te komen. De wereld is zoveel groter.

In het buitenland zijn er al zulke experimenten geweest, mijnheer Somers, met moslimonderwijs. Kijk naar Groot-Brittannië, kijk naar Nederland. Het loopt faliekant af. Kinderen krijgen er lijfstraffen. In Groot-Brittannië worden moslimscholen in geen tijd shariascholen. In Nederland zijn de media vernietigend over het onderwijssysteem. (Opmerkingen)

Het islamitisch onderwijs in Nederland is een grote zorg voor de overheid. Naast de financiële onrechtmatigheden concludeerde een rapport van de overheid dat bijna de helft van de islamitische schoolbesturen de kwaliteit van het onderwijs zwak tot zeer zwak is.

Bereid u alvast voor, minister. Er komen meer van zulke vragen. Wij verwachten een krachtdadiger antwoord.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.