U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 maart 2015, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Voorzitter, minister, u weet dat CD&V een echte believer is van het Maatwerkdecreet en van het decreet Lokale Diensteneconomie. We zijn heel erg blij dat u de twee decreten die vorige legislatuur klaar waren, duidelijk hebt opgenomen en dat u dadelijk hebt gezegd om er werk van te maken via uitvoeringsbesluiten.

De timing was heel strak met de invoering op 1 april. Ik ben me er heel goed van bewust dat die timing heel strak was. Ik merk wel dat nu de deadline dichterbij komt, er vanuit de sector toch wat vragen worden gesteld.

Zo wordt gevraagd hoe het moet met de inschaling: we krijgen mensen vanuit de VDAB maar we merken dat de VDAB niet klaar is om mensen die tot de doelgroep behoren, aan te leveren. Als ze nog een screening moeten doen nadat een vraag is gesteld, dan duurt dat drie maanden. Dat heeft natuurlijk ook met de contingentering te maken. Als mensen pas drie maanden later tewerkgesteld kunnen worden, welke gevolgen heeft dat dan voor de maatwerkbedrijven of de bedrijven in de lokale diensteneconomie?

Tegelijkertijd weet de VDAB niet precies wat er in de rugzak moet zitten. Zal bijvoorbeeld de maatregel SINE (sociale inschakelingseconomie) in de rugzak zitten van de individuele werknemer die toegeleid wordt naar een van de bedrijven?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Voorzitter, ik zou willen beginnen met mevrouw Claes een compliment te geven, en dat is heel oprecht bedoeld.

Mevrouw Claes, u bent een van de meest actieve parlementsleden in de commissie Sociale Economie. Ik weet dat dit u na aan het hart ligt en dat u dit absoluut ook heel goed opneemt.

Ik begrijp uw bekommernis, want 1 april is natuurlijk niet meer veraf. Ik kan u geruststellen dat alles klaar is om van start te gaan op 1 april. De Vlaamse Regering heeft beslist om via een ministerieel besluit te werken. De rugzak waar u naar verwees, is oké en zal op 1 april van kracht zijn. U weet het wellicht beter dan de andere mensen hier en misschien ook dan mezelf, dat de rugzak bepaalt welke individuele steun iemand nodig heeft.

U zei dat u alarmerende signalen krijgt dat de VDAB niet klaar zou zijn om dit te implementeren. Ik hoop dat ik u kan geruststellen door te zeggen dat dat niet klopt. De VDAB is wel degelijk klaar om de screening uit te voeren. De screening bepaalt wat de werkelijke afstand tot de arbeidsmarkt is. De VDAB heeft mij de garantie gegeven daar absoluut klaar voor te zijn om het per 1 april te doen. Voor personen met een handicap bijvoorbeeld, verloopt het via attesten – maar hier hebt u niet naar gevraagd.

De VDAB is klaar. De VDAB heeft me gerustgesteld en is absoluut klaar om de screening te kunnen uitvoeren. Ik denk, mevrouw Claes, dat we 1 april samen met veel belangstelling zullen afwachten. Ik maak me sterk dat het allemaal oké zal zijn.

Ik zeg er ook nog bij dat dit een maatregel is die werd genomen door de vorige Vlaamse Regering. Het is, voor alle duidelijkheid, een goede maatregel, maar we zullen na verloop van tijd wel moeten evalueren of de maatregel oké is. In de commissie hebben we het daar al verschillende keren over gehad.

Ik hoop dat ik met mijn antwoord een klein deel van uw bezorgdheid heb kunnen wegnemen. De VDAB is klaar. Het rugzakprincipe zal via een ministerieel besluit vanaf 1 april gangbaar zijn. Het Maatwerkdecreet kan dan eindelijk van start gaan. Als we eenmaal op kruissnelheid zitten – ik hoop in 2017 –, kunnen we dan overgaan op een grondige evaluatie om bij te sturen waar nodig. Dat is in ons beider belang. We nemen allebei de mensen die daarin tewerkgesteld worden, erg ter harte.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Sorry, minister, maar ik ben niet helemaal gerustgesteld. Als vandaag bijvoorbeeld een maatwerkbedrijf een personeelslid wil aanwerven, en het vraagt aan de VDAB om mensen te leveren, dan kan de VDAB die mensen op dit ogenblik niet leveren, want die mensen zijn niet gescreend. Als iemand zich dan heeft aangemeld bij dat maatwerkbedrijf en er wordt gevraagd die te screenen, dan duurt dat drie maanden. Daarom stel ik u de specifieke vraag: als dat drie maanden duurt en dat maatwerkbedrijf heeft dus drie maanden een personeelslid minder, zal het daarvoor worden gesanctioneerd? Op zich kan dat maatwerkbedrijf er immers niet aan doen dat het dan zijn 100 procentinvulling niet kan garanderen.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, minister, een goede start is heel belangrijk, en u hebt er ook maar één kans voor. 1 april is dus echt wel een heel belangrijke datum. Ik wil me aansluiten bij mevrouw Claes. Minister, als ik uw antwoord goed hoor, dan zal men vanaf 1 april de individuele rekening krijgen. Dat betekent dat daar een vertragingseffect op zit. Dan zal men vanaf 1 april kunnen gaan screenen. Dat betekent dat ook dáár een vertragingseffect op zit. Ik vraag dat u rekening houdt met de continuïteit van de bedrijfsvoering, met het feit dat maatwerkbedrijven ook vanaf 1 april onmiddellijk nieuwe werknemers moeten kunnen aanwerven, dat ze met andere woorden geen financiële risico’s lopen op het moment dat er enige vertraging komt.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, minister, ik begrijp de vragen van mevrouw Claes enerzijds wel. Iedere verandering brengt stress met zich mee. Zeker als de deadline dichtbij komt, brengt dat inderdaad nog meer stress met zich mee. Dat is menselijk, dat is normaal. Als je contact hebt met de sector, dan voel je echter dat het Maatwerkdecreet tot op heden iets goeds is, dat het inderdaad op schema is. Er zijn nog een paar zaken. Zo vragen onder andere bepaalde dienstenchequebedrijven zich bijvoorbeeld af hoe dat nu zal lopen in verband met de financiering. Daar is er echter sprake van een buffer tot oktober om alles rond te krijgen, want er wordt gewerkt met voorschotten enzovoort. Ik zou er dus op willen aandringen dat men toch niet te veel paniekvoetbal speelt. Dit is op schema, en verandering brengt nu eenmaal stress met zich mee, maar we moeten daarmee leren omgaan.

Mijnheer Van Malderen, ik ben het absoluut met u eens dat we absoluut moeten garanderen dat er een continuïteit van bedrijfsvoering is. Mevrouw Claes, ik deel ook uw bezorgdheden, maar als de VDAB me momenteel garandeert dat te kunnen doen, dan vraag ik u de VDAB ook enigszins het voordeel van de twijfel te geven, en misschien op 1 mei te evalueren of er daadwerkelijk een achterstand is. Zij garanderen me vandaag dat ze alles klaar hebben om dat te doen. Ik hoop dus dat we ter zake alle twee aan hetzelfde zeel trekken. Ik twijfel daar ook niet aan. U bent absoluut begaan met de sector. Dat siert u. Ik ben daar echter ook mee begaan, en als de VDAB me de garanties geeft, dan ga ik ervan uit dat de dienst dat ook hard kan maken.

Ik sta echter absoluut open voor een evaluatie. Mijnheer Van Malderen, dat is ook aan u gericht. Als na verloop van tijd blijkt dat dit niet mogelijk is, dan moeten we dat dan absoluut bijsturen.

Voorzitter, bijkomend en ter afronding ga ik nog in op de opmerking van de heer Gryffroy. Mevrouw Claes, u hebt dat niet herhaald, maar het stond wel in uw vraag: ik wil hier toch nog meegeven dat de combinatie van dienstenchequebedrijven met SINE absoluut niet mogelijk is, wegens bepaalde Europese regels. Ik denk niet dat dit de vraag was van de heer Gryffroy, maar het lijkt me belangrijk om dat toch nog eens duidelijk te stellen in het kader van dit debat. Een combinatie van de twee is onmogelijk, maar dat was inderdaad uw initiële vraag niet.

Mijnheer Van Malderen, mevrouw Claes, mijnheer Gryffroy en alle anderen die begaan zijn met sociale economie, ik hoop dat ik uw vrees heb kunnen wegnemen. We hebben er alles aan gedaan om per 1 april van start te kunnen gaan. Als er nog kinderziektes aan bod komen, dan ben ik absoluut bereid om dat in alle openheid in de commissie Sociale Economie samen met u te evalueren, en desgevallend bij te sturen.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Minister, ik dank u. Ik weet dat verandering inderdaad weerstand geeft, zeker als een datum heel dichtbij komt, maar ik denk ook dat het onze plicht is, als parlementsleden die dat volgen, om ook die bezorgdheden mee te brengen naar dit parlement, en dat ook verder op te volgen.

Ik heb begrepen dat er op 23 april – na een heel lange tijd – opnieuw een vergadering van de commissie Sociale Economie is. We hadden graag nu een vergadering van de commissie Sociale Economie gehad zodat we dit thema daar hadden kunnen bespreken. Dan hadden we hierover geen actuele vraag moeten stellen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.