U bent hier

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

De Vlaamse Regering keurde op 30 januari de inrichtingsnota goed voor de programmatische aanpak stikstof (PAS). Op die manier kunnen landbouwers worden vergoed wanneer zij het slachtoffer worden van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s), die kwetsbare dier- en plantensoorten moeten beschermen.

Tegelijk heeft de regering een omzendbrief aangenomen die de gemeenten en provincies moet uitleggen hoe ze kunnen en moeten omgaan met nieuwe vergunningsaanvragen in de betrokken kwetsbare gebieden.

Minister, kort voor de goedkeuring door de regering beschuldigde u er een parlementslid van het dossier te vertragen en er op die manier voor te zorgen dat rechtszekerheid uitbleef voor de betrokkenen. Het parlementslid en zijn partij, het was een man, wilden eigenlijk alleen maar een degelijke oplossing om de natuurdoelen te halen en een efficiënte manier om de landbouwers te helpen.

Minister, overmorgen is het een maand geleden dat de omzendbrief op de ministerraad voorlag. Vandaag hebben de gemeenten die omzendbrief nog steeds niet ontvangen. Ze krijgen van landbouwers aanvragen voor vergunningen, maar hebben van u nog geen informatie gekregen hoe ze die moeten behandelen. Een maand na goedkeuring door de Vlaamse Regering is er dus nog volstrekte onzekerheid bij de gemeenten en bedrijven.

Minister, hoe komt het dat u de omzendbrief na vier weken nog steeds niet hebt verstuurd naar de provincies en gemeenten?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Vandaele, de omzendbrief is ondertekend en vertrokken voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Ik heb geïnformeerd bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met de vraag wanneer ze de omzendbrief zouden rondsturen. Ik ging ervan uit dat dit al gebeurd was. Ze willen wachten tot na de publicatie in het Staatsblad. Dat is de normale procedure.

Naar aanleiding van uw actuele vraag heb ik aan het ANB gevraagd om de omzendbrief al te versturen en niet te wachten op de publicatie. Vanaf het moment van publicatie is het definitief en officieel.

Het klopt niet dat we nu in een vacuüm zitten. Als er een vergunning wordt aangevraagd, wordt de stikstofimpact ook gemeten op basis van de MER-verplichting. Zo kan er een gepaste beoordeling worden toegepast. Het klopt dat de omzendbrief het best zo snel mogelijk bij de lokale besturen is. Ik hoop dat het nu sneller gaat.

Er is al heel wat informatie verspreid. Die staat ook op de website. Er is een specifieke website waar alle informatie op staat. Er zijn veel informatiesessies zodat iedereen goed voorbereid is. Dit is goed nieuws, denk ik. De brief zal sneller worden verstuurd dan hij gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Hij moet zeker sneller worden verstuurd dan gepubliceerd in het Staatsblad. Als de regering er kennis van heeft genomen, is dat een officieel document en mag dat wat mij betreft. Desnoods zet u er een zinnetje bij met enig voorbehoud. Maar u moet toch de gemeenten informeren hoe ze moeten omgaan met een toch zeer technisch dossier.

Toen de instandhoudingsdoelstellingen werden vastgesteld op 23 april 2014 werd binnen de regering eigenlijk al afgesproken, minister, dat de omzendbrief nog voor het eind van de vorige legislatuur, dus voor de zomer van 2014, zou worden opgemaakt. U hebt dat toen niet gedaan, waardoor volgens mijn inschatting sommige vergunningen die sindsdien zijn uitgereikt ook niet de nodige rechtszekerheid hebben. Door vandaag opnieuw te talmen met de definitieve omzendbrief rekt u eigenlijk die rechtsonzekerheid. Vergunningen die intussen eventueel zijn uitgereikt, zijn toch wel broos. U zegt dat de passende beoordeling toch had moeten gebeuren maar de vraag is of dat wel gebeurd is, of de gemeenten en provincies wel voldoende op de hoogte waren.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Mevrouw Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, ten eerste heeft de heer Vandaele wel een punt. Waar blijft die omzendbrief? In de commissievergaderingen van 30 september en van 13 januari hebben we eigenlijk al de aankondiging gekregen dat de omzendbrief er zou komen. Ik heb er alle vertrouwen in, minister, dat dat ook gebeurt.

Waar ik me wel wat zorgen over maak, is de inhoud van die omzendbrief. Ik heb de 56 pagina’s dikke omzendbrief doorgenomen en stel me de vraag of dit veel meer verduidelijking zal geven. Men zal nu via een voortoetstool kunnen checken of een activiteit al dan niet een betekenisvolle aantasting zal geven van bepaalde beschermingszones. Er is nog te veel onzekerheid.

Ik sluit me zeker niet aan bij wat de heer Vandaele zegt in verband met zogenaamde illegale vergunningen. We hebben het daar in de commissie al meermaals over gehad. Ik denk niet dat er sprake kan zijn van illegale vergunningen.

Er moet alleszins duidelijkheid worden gecreëerd. Bovendien maak ik mij bijkomend zorgen over het vergunningenbeleid tout court. Als we er deze omzendbrief op naslaan, vrees ik dat het hele vergunningenbeleid nog meer vertraging zal oplopen. We hebben nochtans allemaal geopteerd voor een sneller vergunningenbeleid.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron (Groen)

Voorzitter, ik heb veel sympathie voor parlementsleden die al eens durven hun gedacht te zeggen, zelfs als ze tot de meerderheid behoren. Ik geef de heer Vandaele absoluut gelijk met zijn bekommernis en zijn pleidooi.

Minister, op 1 februari heb ik in mijn mailbox de omzendbrief ‘passende beoordeling’ en de praktische richtlijnen gekregen. Dat is gebeurd via een bevriende burgemeester van uw partij. Hij heeft me die ter informatie doorgestuurd omdat hij weet dat ik met het thema bezig ben. Die brief ging uit van het kabinet-Schauvliege. Klopt het dat er selectief is gemaild naar een aantal besturen en naar andere niet?

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, mijnheer Landuyt, het is niet alleen een terechtwijzing van de heer Vandaele naar de minister, maar een steekspel dat al maanden bezig is tussen beiden. Het is niet de eerste keer, mijnheer Vandaele, dat u in de clinch gaat. Dat is uw volste recht. Ik moet eerlijk bekennen dat niet alleen de heer Caron akkoord gaat met uw vraag, zelfs ik steun die. U hebt gelijk. We zijn het meestal oneens, maar deze vraag is terecht. We hebben in de commissie reeds ontelbare uren gediscussieerd over het dossier. Vooral de communicatie erover was een aanfluiting van goed bestuur. Dat de omzendbrief later wordt verstuurd, kunnen we absoluut niet hebben.

In de commissie van 13 januari hebt u aangekondigd dat de rode bedrijven individueel zouden worden bezocht door medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ik verneem dat dit nog altijd niet is gebeurd.

In de besluitvorming van de Vlaamse Regering zijn de beslissing over de vergoeding instandhoudingsdoelstellingen en de omzendbrief aan elkaar gekoppeld. Dat heeft langer geduurd dan we wilden. Daardoor is de omzendbrief later goedgekeurd.

De procedure wordt correct gevolgd. Mijnheer Vandaele, ik heb door uw terechte bezorgdheid nogmaals aangedrongen bij het Agentschap voor Natuur en Bos om die sneller door te sturen. Mijnheer Caron, dit is een officieel stuk dat is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Iedereen kan die omzendbrief raadplegen. De versie circuleert via diverse communicatiekanalen. Er zijn ook infovergaderingen geweest. De brief is ook al overgemaakt aan de provincies. Het is logisch dat hij via verschillende kanalen bekend is.

Mevrouw Peeters, ik begrijp uw bezorgdheid. Het blijft een heel moeilijke, ingewikkelde materie. Daarom is er niet alleen de omzendbrief, maar ook een praktische wegwijzer over hoe lokale besturen en ambtenaren hiermee moeten omgaan. Er is een informatievergadering voor de lokale besturen gepland op 17 maart. En op de website van Natura 2000 staan alle vragen en antwoorden inzake de passende beoordeling en de instandhoudingsdoelstellingen.

De VLM is volop bezig met het bezoeken van rode bedrijven. Het gaat om een pak bedrijven en we hebben een timing opgemaakt. 

Normaal gezien klopt het dat alle bedrijven moeten worden bezocht. Misschien zijn er die nog geen bezoek hebben gekregen, maar dan zal dat zeker op de planning staan.

Dit is een moeilijk dossier voor ons allemaal. We moeten stap voor stap te werk gaan en telkens opnieuw de procedures goed volgen. Op dit moment is er geen rechtsonzekerheid. Er kan perfect, op de manier zoals het nu moet verlopen tot de publicatie op basis van de MER, een passende beoordeling gebeuren.

Mijnheer Vandaele, ik heb uw terechte vraag vandaag ter harte genomen en geluisterd naar het Agentschap voor Natuur en Bos waarom die brief nog niet werd verstuurd. U ziet dat we zeer goed naar u luisteren en uw bezorgdheid delen. Dat is toch de consensus die vandaag in het parlement leeft.

We zullen nog vrienden worden, minister, wat u er ook van mag denken, mijnheer Sintobin.

Minister, we dachten allemaal dat de brief al weg was, want de commissievoorzitter zei toen, op 3 februari, dat ze verheugd was dat die brief vrijdag was verstuurd. Blijkbaar was dat niet zo. Minister, u belooft het nu. Alstublieft, verstuur die brief. Doe het liefst nog vanavond, zodat de gemeenten en de landbouwers eindelijk wat meer rechtszekerheid hebben. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Actuele vraag van Emmily Talpe aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over maatwerkbegeleiding voor hooggeschoolden door de VDAB

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.