U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 mei 2011, 14.03u

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, minister-president, deze namiddag wordt in het parlement van de Franse Gemeenschap een voorstel van resolutie goedgekeurd waarin men – laat het ons zo maar zeggen – officieel overgaat tot de oprichting van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Dat is iets heel anders dan aan de ene kant de Communauté Française en aan de andere kant het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

U kunt dit afdoen als een pure naamsverandering, maar we weten allemaal dat het over veel meer gaat. Het heeft een zeer serieuze politieke betekenis. Deze naamsverandering heeft absoluut een politieke inhoud. Ze betekent dat Franstalig politiek België zich zowel Wallonië als Brussel aanmatigt, en dat waarschijnlijk in de internationale context en in hun plan B in het post-Belgisch denken – want daar zitten zij al in. Franstalig België denkt: “Brussel is van ons.” De minister-president van het Brusselse Gewest heeft daarmee ingestemd en zal de resolutie in het Brussels Parlement laten komen, zonder te spreken namens de Brusselse Regering. Hij spreekt namens het Brusselse Gewest, zonder de Vlaamse ministers en de Vlaamse staatssecretarissen in het Brusselse Gewest nog maar te kennen, laat staan daar een eventuele goedkeuring van te krijgen.

Minister-president, het is dus veel meer dan een semantisch spelletje. Het heeft een serieuze politieke betekenis in de huidige stand van zaken van de onderhandelingen. In 2008 hebt u, toen het idee naar boven kwam, gezegd dat dit een bizar idee was en dat dit de constitutionele evenwichten verbrak.

Minister-president, ik hoop dat u niet voor de 125e keer refereert aan de Octopusnota. Minister-president, wat gaat u concreet en politiek als actie ondernemen ten aanzien van de naamsverandering, die een hele grote politieke betekenis heeft?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, u zou blij moeten zijn dat ik voor de 127e keer verwijs naar de Octopusnota, omdat dit toch wel een heel belangrijk document is, waar u in uw vraag verschillende keren naar verwijst en ik in mijn antwoord.

Ik herhaal hier nog eens dat dit een vergaand en zeer bizar voorstel is, dat geen rekening houdt met de institutionele evenwichten en dus geen goede zaak is voor de stabiliteit van dit land. Ik heb dat op 6 april gezegd en ik wil dat hier nog eens herhalen. Ik begrijp niet dat men langs de ene kant vraagt om van Brussel een volwaardig gewest te maken en dat men langs de andere kant een federatie maakt van Wallonië en Brussel en de Vlamingen in Brussel negeert. Dat is bizar en vergaand.

Ik heb toen ook gezegd, verwijzend naar de Grondwet, dat het heel duidelijk is wat de gemeenschappen en gewesten betreft. Als er door de Franse Gemeenschap of door eender wie aan zo’n resolutie meer belang zou worden gehecht dan wat in de institutionele kaders en in de Grondwet staat, dan heb ik daar een serieus probleem mee.

Ik kan verwijzen naar het voorstel van resolutie, u hebt het ook gelezen. Men zegt dat het in het kader van de Grondwet is en voor de communicatie dient enzovoort. Ik zeg u nogmaals dat ik dit als minister-president van Vlaanderen heel bizar en vergaand vind en dat er een gevaar is voor de stabiliteit van dit land. Diegenen die dat in gevaar willen brengen, moeten daar in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor dragen.

Net zomin als ik het kan laten regenen, kan ik verhinderen dat in dat parlement zo’n voorstel van resolutie wordt goedgekeurd. Wanneer wij uitnodigingen krijgen of worden gesommeerd door die Waals-Brusselse federatie, kan dit voor mij conform de Grondwet niet en bestaat dit niet. Voor mij is de Grondwet het belangrijkste.

Ik wil ten slotte nogmaals herhalen dat Brussel voor Vlaanderen van essentieel belang is en dat ik alles zal doen om Brussel dichter bij Vlaanderen te brengen. De Vlaamse Regering zal de nodige initiatieven blijven nemen ter zake. (Applaus bij CD&V en de N-VA)

Joris Van Hauthem

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Dat u hier niet mee bent opgezet, wisten we twee jaar geleden al. Alleen is de vraag wat u daar nu politiek mee doet. U herhaalt nogmaals wat u toen hebt gezegd. U blijft dat herhalen. Ondertussen gebeuren de dingen echter wel. Ondertussen wordt er gestemd over dat voorstel van resolutie. Over twee weken zal dat voorstel worden goedgekeurd in het Brussels Parlement. Hoogstwaarschijnlijk zal er in dat parlement sprake zijn van een communautaire stemming. In het federaal parlement is dat not done. Als het over Brussel-Halle-Vilvoorde gaat, gaat dat niet, maar in het Brussels Parlement blijkbaar wel.

We moeten ons dus eens rekenschap geven van de positie van de Brusselse Vlamingen, en vooral van de ruggengraat van de Vlaamse ministers in die Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die dat allemaal zomaar laten gebeuren. Daar hoor ik u niets over zeggen. Ik hoor u alleen zeggen dat u eventuele brieven met dat briefhoofd zult negeren. Is het dat wat u zegt? U zou veel verder kunnen gaan, als u dit zo belangrijk vindt, en dit ís politiek belangrijk. Franstalig België is immers het post-Belgische tijdperk aan het voorbereiden en is ervoor aan het zorgen dat er hoe dan ook hetzij een institutionele, hetzij een territoriale link tussen Brussel en Wallonië komt, om op internationaal vlak te bewijzen dat het wel degelijk over een eenheid gaat. Dan moet u verder gaan dan zeggen dat u die naamgeving niet aanvaardt. U zou moeten zeggen dat u geen enkel samenwerkingsakkoord sluit met de Franse Gemeenschap, noch met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dat de Brusselse Vlamingen in de kou laat staan, tot wanneer ze die naamgeving laten vallen. Dat zou pas een politiek signaal zijn! (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van Der Taelen heeft het woord.

Luckas Van Der Taelen

Voorzitter, ik ben het ten gronde eens met alle argumenten die hier worden aangevoerd, en ik ben ook blij met het antwoord van de minister-president.

Ter informatie wil ik alleen wijzen op een belangwekkend artikel dat ik deze ochtend heb gelezen in een krant die hier niet graag wordt gelezen, namelijk Le Soir. Dat is een krant die toch wordt beschouwd als de spreekbuis van een bepaalde francofonie. In een voor mij belangwekkend redactioneel artikel wijst men erop dat heel die naamsverandering inderdaad totaal ongrondwettig is, zoals de heer Van Hauthem heeft gesteld, en dus ook onbruikbaar is. Er zou zelfs besloten zijn om die nieuwe benaming niet te gebruiken in enig briefhoofd of enige correspondentie. We zullen ons op dat vlak dus niet veel zorgen hoeven te maken. Minister-president, ik denk niet dat u veel brieven zult krijgen met het briefhoofd Wallonie-Bruxelles. Des te beter. Ik denk vooral dat onze Franstalige landgenoten hier bezig zijn geweest met een operatie om zichzelf vrij of erg belachelijk te maken.

De voorzitter

De heer Van Overmeire heeft het woord.

Karim Van Overmeire

Minister-president, ik vind het merkwaardig dat politieke krachten die zo terughoudend zijn als het gaat over een grote staatshervorming, omdat ze zo gehecht zijn aan die Belgische constitutie en die Belgische ordening, nu eenzijdig heel die Belgische ordening zelf overhoop gaan gooien.

We glijden af naar een situatie waarin er zelfs geen consensus meer is over de naam van de gefedereerde entiteiten van dit land. Men moet al heel ver gaan, naar de Balkan, naar Macedonië bijvoorbeeld, om iets gelijkaardigs te ontmoeten. Mensen hebben daar hun eigen land een naam gegeven, maar een buurland aanvaardt die naam niet en vindt dat het land een andere naam moet krijgen. Voor wie nog altijd gelooft in die Belgische federatie, wordt het tijd dat hij ontwaakt uit die toestand van hardnekkige ontkenning van de realiteit.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, uw antwoord was duidelijk, maar ik moet me toch ook aansluiten bij – eigenlijk – alle sprekers.

Ik begrijp een aantal zaken niet. Als Vlaanderen de wet toepast – en dan denk ik aan het al dan niet benoemen van bepaalde burgemeesters of aan het maken van bepaalde decreten –, dan wordt dat steeds beschouwd als een kaakslag, als een ‘gifle’. Nu gebeurt er iets waarbij we ons inderdaad kunnen afvragen wat er aan de hand is: dit land bestaat uit drie gemeenschappen en drie gewesten en men begint dat nu allemaal door elkaar te haspelen.

Het enige positieve dat ik in die tekst zou kunnen lezen, is dat je tussen de regels kunt lezen dat ze eindelijk afstand nemen van de Franstaligen in Vlaanderen, want ze gebruiken die naam enkel voor Wallonië en Brussel. Mijnheer Van Hauthem, dat is het enige positieve dat ik in die tekst lees.

Het is toch wel frappant, collega’s, dat deze resolutie, die blijkbaar niet zal worden uitgevoerd, door twee leden van Ecolo wordt ondertekend. Wat is er de bedoeling van op dit moment zulke besprekingen te voeren?

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, ik heb hier niets aan toe te voegen. Er kan hier in dit Vlaams Parlement natuurlijk nog verder over van gedachten worden gewisseld. Wat mij betreft, kan dit standpunt niet duidelijker zijn. We moeten er niet meer gewicht aan geven dan het heeft. We moeten de juiste maat vinden. Wat mij betreft, is dit een resolutie van een parlement waarin heel duidelijk staat dat het conform de Grondwet is en dat dit eigenlijk al een contradictio in terminis is. Ik weet niet goed waar men mee bezig is. Maar goed, ik heb ons standpunt daarnet al gegeven.

Joris Van Hauthem

Minister-president, dat is net het probleem, dat u niet weet waar men mee bezig is. Zij weten verdorie goed waar ze mee bezig zijn. U zegt dat u niet goed weet waar men mee bezig is en beschouwt het wat als spielerei. Maar dat is het net niet. Het is een stap van groot politiek belang, ook al is ze voorlopig symbolisch. Men werpt zich nu al op als het resterende België, men neemt er Brussel gewoon bij en men schakelt de Brusselse Vlamingen daar politiek in uit, zelfs de Vlaamse ministers en de staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Dan zegt u dat u niet goed weet waar ze mee bezig zijn. (Opmerkingen van minister-president Kris Peeters)

Nee, nee, u hebt gezegd dat u niet goed weet waar ze mee bezig zijn. Dat is daar de symboliek van.

Mijnheer Van Dijck, u bent al blij dat de resolutie zich beperkt tot het annexeren van Brussel en niet tot andere gemeenten in de Rand. Dan zou u de resolutie toch eens moeten lezen: “Elle n’oublie pas pour autant les francophones qui habitent en dehors de la région de la langue française et de la région bilingue de Bruxelles-capitale et qui méritent la protection et la promotion de l’institution francophone.”

Voor de rest is er, minister-president, niets aan de hand. Slaapt u, zoals altijd, rustig verder. (Applaus Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.